Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/770/EF av 9. november 2006 med endringer i vedlegget (om flaskehalshåndtering) til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.1.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Endring i retningslinjer for håndtering og allokering av tilgjengelig kapasitet i overføringsforbindelser mellom de nasjonale systemene, gitt i vedlegg til

Europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 om tilgang til nettet for utveksling av elektrisk kraft over landegrenser Retningslinjene søker å legge til rette for ikke-diskriminerende og transparent adgang til overføringsforbindelser mellom landenes energimarkeder. Retningslinjene må sees i sammenheng med energimarkedspakken som ble vedtatt i 2003, som medfører full markedsåpning for elektrisitets- og gassmarkedene i EU fra 2007.

Retningslinjene adresserer i detalj håndteringen av kapasiteter i overføringsforbindelsene for elektrisk kraft mellom landene i mellom. Spesielt er det omtalt regler for håndtering av flaskehalser på disse forbindelsene.

Hovedbestemmelsene er:
• Generelle bestemmelser om at TSOene skal tilstrebe å tillate alle kommersielle transaksjoner, inkludert de som involverer handel over landegrensene. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal regelmessig evaluere praktisering av metodene for flaskehalshåndtering. (Kapittel 1)

• Metoder for flaskehalshåndtering, skal være markedsbaserte jfr. retningslinjen(Kapittel 2)

• Allokering av kapasitet i en overføringsforbindelse skal bli koordinert og utført etter felles allokerings prosedyrer av de involverte TSOer (Kapittel 3)

• Tidsskjema for markedsoperasjoner. Bestemmelsene slår fast at allokering av overføringskapasitet skal skje tilstrekkelig lenge før den aktuelle driftstimen. (Kapittel 4)

• TSOene skal publisere alle relevante data relatert til tilgjenglighet, - adgang og – bruk av overføringsnettet (Kapittel 5)

• Regler for opplysninger om og anvendelse av flaksehalsinntekter (Kapittel 6)

Merknader
Retningslinjene må anses som en ytterligere konkretisering og detaljering av Europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1228/2003 av 26.juni 2003 om adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser. Retningslinjer vedtatt med hjemmel i forordningen, slik som denne, vil være bindende for medlemslandene.

Sakkyndige instansers merknader
Olje- og energidepartmentet har mottat høringssvar fra Nord Pool, EBL, NVE, KS Bedrift, ENOVA, Utenriksdepartmentet, Oljedirektoratetet, Miljøverndepartmentet og LO. Det er ikke fremkommet noen innvendinger mot at endringsvedtaket inkorporeres i norsk rett. Saken ble behandlet i spesialutvalget for energi april 2007.

Vurdering
De justeringer som er foretatt er relevante og fornuftige å inkorporere i EØS. Bestemmelsene har som formål å fremme en effektiv kraftutveksling mellom landene og kan bidra til å motvirke ordninger og praksis der kapasiteten begrenses ut fra nasjonale hensyn eller på måter som ikke er forenlig med målsettingen om et felles marked. De fleste bestemmelsener er for øvrig anvendbare og relevante for kraftmarkedet i Norge og Norden.

Status
Saken har vært vurdert av medlemslandene i den komitologiprosedyre som er etablert i forordningen 1228/2003. Saken er ferdigbehandlet i den regulatoriske komiteen og de justerte retningslinjer ble publisert i Official Journal 9. november 2006. De nye retninglinjene vil tre i kraft i EU fra den 1.12.2006.

EFTA–landene har vurdert de nye korrigerte retningslinjene etter at et EU-vedtak ble fattet og en separat beslutning i EØS-komiteen ble taqtt 14. mars 2008 (jf. Felleserklæringen i EØS-komiteen om selvstendig EØS-vedtak ved justering av retningslinjer til forordning 1228/2003). På dette feltet er det spesielt viktig med en harmonisert utvikling i et integrert nordisk el-marked slik at en mest mulig samtidig iverksetting og ikraftredelse av det nye regelverket gjennom de juridisk bindende retningslinjene kan skje.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.11.2006
Anvendelsesdato i EU
01.12.2006
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 373-379
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.01.2009
Anvendes fra i Norge
16.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0770
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro