Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 984/2013 av 14. oktober 2013 om fastsettelse av nettregler om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmissionssystemer og utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009

Commission Regulation (EU) No 984/2013 of 14 October 2013 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems and supplementing Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.3.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen supplerer forordning nr. 715/2009 hvor det fastsettes ikke-diskriminerende regler for adgang til naturgastransmissionssystemer med det formål at sikre et velfungerende indre marked for gass.

Målet til forordningen er å sikre en mer effektiv allokering av transportkapasiteten ved grenseoverskridende og andre relevante sammenkoblingspunkt for Europas gasstransmisjonssystemer. I tillegg skal forordningen bidra til å lette handelen med gass og støtte oppunder engrosmarkeder for gass i EU.

Forordningen skal ikke anvendes på gasstransmisjonssystemer i den periode de er unntatt i henhold til artikkel 49 i tredje gassmarkedsdirektiv (2009/73/EF).

Nettverkskodene bestemmer at operatørene av transmisjonsnettet skal avholde standardiserte auksjoner på en transperent og rettferdig måte som sikrer adgang for tredjepart. Auksjonene skal holdes på samme tid , etter de samme regler og selge de samme produktene i hele EU og skal gi tilgang til rørledninger for kvalifiserte nettbrukere i hele Europa. Det skal etableres webbaserte plattformer hvor auksjonene kan avholdes

Vurdering
Forordning 984/2013 er hjemlet i artikkel 95 i EU-traktaten og er EØS-relevant.

Norge har ingen transmisjon av gass i henhold til definisjonene i tredje gassmarkedsdirektiv. Reglene i forordningen vil dermed ikke ha noen praktisk anvendelse i Norge.

Status
14. oktober 2013 vedtok Kommisjonen såkalte nettverkskoder for tildeling av kapasitet i gasstransmisjonrørledninger.

Forordning 984/2013 opphevet og erstattet av forordning 2017/459.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.10.2013
Anvendelsesdato i EU
01.11.2015
Opphører å gjelde
06.04.2017
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet