Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 361/2014 av 9. april 2014 om gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 om transportdokumenter vedrørende internasjonal persontransport med buss og om opphevelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98

Commission Regulation (EU) No 361/2014 of 9 April 2014 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1073/2009 as regards documents for the international carriage of passengers by coach and bus and repealing Commission Regulation (EC) No 2121/98

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.05.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 361/2014 om gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 om transportdokumenter vedrørende internasjonal persontransport med buss og om opphevelse av Kommisjonsforordning (EF) nr. 2121/98 er hjemlet i forordning (EU) 1073/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til det internasjonale markedet for transport med turvogn og buss om endring av forordning (EF) nr. 561/2006.Forordning 1073/2009 er en del av den såkalte vegpakken som ble vedtatt i EU desember 2010, og innlemmet i EØS-avtalen 16. mai 2014. Vegpakken konsoliderer reglene om yrkes- og markedsadgang for vegtransport. Det vises til EØS-notat "Vegpakkeforslaget - adgang til yrket", " Vegpakkeforslaget - markedsadgang for godstransport" og "Vegpakkeforslaget - markedsadgang for persontransport".

Kommisjonsforordning 361/2014 fastsetter nærmere regler og maler for hvilke kontrolldokumenter, tillatelser og attester som skal brukes ved internasjonal persontransport med turvogn eller buss etter forordning 1073/2009. Kontrolldokumentet er det dokumentet som skal vises fram ved internasjonal turbusstransport og midlertidig kabotasje. I tillegg inneholder forordningen mal for søknadsskjema for internasjonal rutetransport og mal for tillatelse for internasjonal rutetransport, samt mal for attest ved persontransport for egen regning mellom medlemsstatene. I tillegg er det bestemmelser om rapportering av statistiske opplysninger, samt overgangsordninger knyttet til bruk av kontrolldokumenter, tillatelser og attester etter gammel forordning 2121/98. I all hovedsak inneholder kommisjonsforordning 361/2014 de samme bestemmelser som den opphevede kommisjonsforordningen 2121/98.

Merknader

Kommisjonsforordning (EF) nr. 361/2014 kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser for Norge utover det som følger av forordning (EF) nr. 1073/2009.

Forordningen vurderes å tilhøre Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.)

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning nr. 361/2014 vil være inkludert i høringen om gjennomføringen av vegpakken i norsk rett.

Vurdering
Forordningen innebærer ikke materielle endringer av betydning.

Da tidligere forordning 2121/98 ble en del av EØS-avtalen ble det utarbeidet tilpasningstekst. Tilpasningene går i hovedsak ut på å tilføye EFTA-landene i vedleggene til forordningen der alle EU-landene er opplistet, samt at dokumenter som er utstedt i EFTA-land og EU-land skal gjensidig godkjennes. I tillegg er det i vedlegg II til forordningen tatt ut en henvisning til direktiv 77/288/EØF om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om omsetningsavgifter - det felles merverdiavgiftssystem art. 21 1.ledd bokstav a), (som er erstattet i nytt direktiv 2006/112/EF art. 48 jf art. 193 og 194) . Dette er gjort fordi man ikke anser denne forordningen å være EØS-relevant. De overnevnte tilpasningene bør videreføres når forordning 361/20104 trer i kraft, da innholdet i hovedsak er det samme som i forordning 2121/98. Det antas at en videreføring av tilpasningene vil være uproblematisk.

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 361/2014 trådte i kraft i EU den 30. april 2014. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.04.2014
Anvendelsesdato i EU
30.04.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2015
Anvendes fra i Norge
08.07.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0361
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro