Tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen om direktiv 2004/67/EF av 26. april 2004 om tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten

Del av:

Siste nytt

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Naturgas er i øjeblikket det næstvigtigste brændstof i EU's energimix og udgør omtrent en fjerdedel af EU's indenlandske bruttoforbrug. Den anvendes i vid udstrækning i forskellige sektorer, såsom elfremstilling, fjernvarme, husholdninger og industrien. Formålet med denne meddelelse er at undersøge og drøfte forslag til, hvordan EU kunne tackle gasforsyningssikkerheden mere effektivt i den nuværende situation og fremover, og hvilke elementer i EU's nuværende politik for gasforsyningssikkerhed der bør videreudvikles.

Som en af de tre søjler i den energipolitik for Europa, som Det Europæiske Råd fastlagde i marts 2007, ses forsyningssikkerheden mere og mere som et offentligt gode, der fortjener større opmærksomhed fra EU's side. Den indbyrdes afhængighed mellem eksterne leverandører og EU's forbrugere samt integreringen af de nationale markeder i et enkelt europæisk marked er elementer, som der skal tages fuldt hensyn til, når man skal vurdere EU's nuværende gasforsyningssituation og de foranstaltninger, der skal gennemføres i tilfælde af en afbrydelse.

Det indre gasmarked er under udvikling. Det reguleres ved direktiv 2003/55/EF [1] og forordning 1775/2005 [2], som skulle revideres med det forslag, der blev fremsat i september 2007, den såkaldte tredje pakke om det indre el- og gasmarked [3]. For at styrke de lovgivningsmæssige rammer med hensyn til gasforsyningssikkerheden vedtoges direktiv 2004/67/EF [4] om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden. Som anført i artikel 6, stk. 3, skal Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om direktivets gennemførelse og effektivitet. Direktivet er gennemført og gennemførelsesforanstaltningerne anmeldt til Kommissionen af alle relevante medlemsstater [5].

1 Direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas (EUT L 175 af 15.7.2003, s. 57-78).
2 Forordning (EF) nr. 1775/2005 af 28. september 2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 1–13).
3 Forslag til direktiv om ændring af direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas (KOM(2007) 529 endelig) af 19.9.2007.
4 Rådets direktiv 2004/67/EF af 26. april 2004 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 92–96).
5 Malta og Cypern var fritaget, men Malta har gennemført direktivet i sin lovgivning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2008

EØSEFTA/EØS-flagg