Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency

Tittel

Meddelelese fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Etablering av egnede relasjoner mellom EU og European Space Agency

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Establishing appropriate relations between the EU and the European Space Agency

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.02.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Stortingets EU/EØS-nytt 12.02.2014)

Romorganisasjonen ESA kan få en «EU-søyle»
Vil Den europeiske romorganisasjonen ESA få en «EU-søyle» i framtiden? Det ser for tiden ut til å være det mest sannsynlige resultatet av EUs ønske om å knytte ESA nærmere EU. I november 2012 la Europakommisjonen fram en skisse til ulike løsninger, blant annet at ESA skulle bli et EU-byrå. I statusrapporten som ble presentert 6. februar presenteres også en løsning hvor man har en egen «EU-søyle»: Dette vil bevare ESA som en mellomstatlig organisasjon, samtidig med at den skaper en ramme for forvaltningen av EUs finansielle bidrag til programmene. Ifølge Europolitics ser også ESA på dette som en mulig løsning.

ESA er et mellomstatlig samarbeid mellom 17 EU-medlemsland, Norge og Sveits. I tillegg har Canada en bilateral samarbeidsavtale. Formålet er å fremme europeisk samarbeid for sivile formål innen romforskning, romteknologi og anvendelse av rommet. I forbindelse med Lisboatraktaten ble romvirksomhet et EU-ansvarsområde.

Statusrapporten er et svar på Rådets oppfordring fra februar i fjor om å utarbeide forslag til videreutvikling av forbindelsene mellom EU og ESA. Kommisjonen mener man bør gå for en pragmatisk løsning, og i rapporten skisseres fire mulige løsninger, hvor 2 og 3 fremheves spesielt:

• Ingen endringer
• En forbedring av dagens samarbeid
• Etablering av en «EU-søyle»
• ESA blir et EU-byrå

Saken vil, ifølge Europolitics, bli diskutert av EU-landene på rådsmøtet 21. februar med tanke på å få en konklusjon på møtet i mai. ESAs ministermøte planlegger å vedta sine posisjoner i desember. Med utgangspunkt i diskusjonen kan Kommisjonens endelige forslag bli lagt fram årsskiftet 2014/15.

I Nærings- og fiskeridepartementets budsjettproposisjon står det at: «For Norge medfører EUs styrkede rolle både muligheter og utfordringer. EU har politisk tyngde og administrativ evne til å gjennomføre store infrastrukturprosjekter og til å integrere romvirksomhet i andre politikkområder, slik som miljøpolitikk, økonomisk politikk og sikkerhetspolitikk. Samtidig flyttes viktige avgjørelser innen europeisk romvirksomhet til en organisasjon Norge ikke har fullt medlemskap i. Aktivt oppfølgingsarbeid mot EU-systemet blir en forutsetning for å ivareta Norges interesser innen romvirksomhet».

BAKGRUNN - II (fra Stortingets EU/EØS-nytt 26.02.2014)

EU-landene uenige om romorganisasjonen ESA
EUs konkurranseministre diskuterte 21. februar framtiden til romorganisasjonen European Space Agency (ESA). Ministrene skal etter planen konkludere på rådsmøtet i mai, og resultatet kan få konsekvenser for Norge.

På møtet var det enighet om at man må lære av erfaringene fra styringen av romprogrammene GNSS/Galileo og Copernicus, og forbedrer den framtidige styringen. Ifølge Europolitics er det imidlertid uenighet om hvordan organiseringen skal være. Noen land, blant andre Frankrike, ønsker et «big bang»-scenario, hvor ESA i praksis blir et EU-byrå, mens andre, som Storbritannia og Tyskland, ønsker forbedringer av dagens avtale. Avtalen mellom EU og ESA går ut i 2016.

Kommisjonens rapport fra februar, og forslaget om at ESA skal få en «EU-søyle», ble kritisert for å være for lite konkret, og flere land etterlyste en kostnad/nytte-vurdering før et endelig vedtak.

Den danske regjeringen har ikke konkludert, men sier i et notat til Folketinget at man ønsker en modell som bidrar til at EU og ESA-landene best mulig utnytter verdensrommets muligheter framover. Den svenske regjeringen ser et EU-byrå som den minst realistiske løsningen, og ønsker en grundig konsekvensanalyse av en «EU-søyle». De påpeker at det er viktig at EU og ESA samarbeider om å finne en god løsning.