Tematisk strategi om luftforurensning

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om en tematisk strategi om luftforurensning

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen la 21. september 2005 fram sin tematiske strategi for luftforurensning (KOM (2005)446 endelig). Strategien bygger på EUs sjette miljøhandlingsprogram (6EAP) fra 2001 hvor det legges vekt på integrering av politikk og tiltak for å oppnå bedre helse- og miljømessige effekter. Strategien fastsetter foreløpige (”interim”) mål for beskyttelse av helse og miljø. Den skal følges opp med konkrete forslag til endringer av direktiver om lokal luftkvalitet, nasjonale utslippstak og regulering av utslipp fra enkeltkilder.

Den tematiske strategien ble utarbeidet under Kommisjonens ”Clean Air for Europe”-program (CAFE). CAFE har generelt som oppgave å utvikle en langsiktig strategisk og integrert politikk for å beskytte mot negative helse- og miljøeffekter av luftforurensning. Det er nedsatt en styringsgruppe under CAFE-programmet der alle medlemslandene er med. Andre interessenter, herunder EFTA-landene, deltar som observatører. Styringsgruppen blir brukt til konsultasjoner, men har ingen beslutningsmyndighet.

Under arbeidet med strategien er det vurdert i hvilken grad eksisterende regelverk er tilstrekkelig for å nå målene fra 6EAP innen 2020. Det er tatt utgangspunkt i basisfremskrivinger av hvilke forbedringer som kan forventes i 2010 og 2020 i forhold til 2000 for helse og miljø hvis vedtatt politikk blir gjennomført på en effektiv måte. Basert på dette er det gjort vurderinger av skadekostnader knyttet til miljø og helse fram til 2020. Analysene som er gjennomført viser at det fortsatt vil være vesentlig negativ påvirkning på helse og naturmiljø selv med effektiv implementering av gjeldende regelverk.

Strategien anbefaler derfor å modernisere eksisterende regelverk og at det fokuseres mer på de mest alvorlige forurensningene, samt at det gjøres mer for å integrere miljømessige hensyn i annen politikk og programmer.

Mål :
Strategien fastslår at de langsiktige målene i artikkel 7 i 6EAP knyttet til helse og miljø ikke kan nåes på kort eller mellomlang sikt, men at det er et potensial for vesentlige forbedringer innenfor et slikt tidsperspektiv. Ulike scenarier for helse- og miljømål er analysert med tilhørende kostnad og nytteverdi. Det er valgt målsettinger for år 2020 for 6 områder relatert til helse og naturmiljø på bakgrunn av basis­framskrivningene og analyser, bl.a. av hvilke utslippsreduksjoner som anses teknisk mulig å gjennomføre og makroøkonomiske konsekvenser av ulike ambisjonsnivåer.

Områdene som det er gitt målsettinger for, er angitt nedenfor. Målsettingene er fremstilt som prosentvis forbedring for EU-landene samlet, i forhold til situasjonen i år 2000. En stor del av reduksjonene vil kunne oppnås ved tiltak som allerede er besluttet og implementert i medlemslandene. Tabellen viser også hvilke forbedringer som ventes å følge av eksisterende regelverk.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2005