Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Syvende rapport om visse tredjelands opprettholdelse av visumplikten i strid med gjensidighetsprinsippet

Avtalegrunnlag:

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.11.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 26.11.2012, dansk utgave)

Visumfri rejser: fremskridt, men der er stadig hindringer
Hvor godt lever lande uden for EU op til deres tilsagn om visumfri rejser for EU-borgere? I dag har Europa-Kommissionen vedtaget sin syvende rapport om overtrædelser af visumgensidighedsprincippet i tredjelande. Rapporten viser, at der er opnået visumfri rejser for EU-borgere med flere lande i det forgangne år, f.eks. Brasilien. I visse lande skal EU-borgere dog stadig have visum til rejser, hvor dette burde være overflødigt.

Overordnet set har den nuværende "gensidighedsmekanisme" vist sig at være effektiv, når et tredjeland, hvis statsborgere er undtaget fra visumpligten ved rejser til EU, opretholder sine egne krav om visumpligt for borgere fra EU’s medlemsstater. Antallet af disse tilfælde, hvor visumpligten ikke er gensidig, er faldet drastisk, siden mekanismen blev indført i 2005, hvor der blev indrapporteret næsten hundrede tilfælde som implicerede 18 lande.

Det står dog klart, at der er behov for at revidere den nuværende mekanisme, således at den bliver hurtigere og mere effektiv, for at opnå fuld gensidighed på visumområdet med alle de tredjelande, der er undtaget fra visumpligten.

"Vi må sikre os, at princippet om visumgensidighed overholdes fuldt ud", udtaler Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender. "Derfor fortsætter vi vores indsats for at få en aftale på plads i de resterende tilfælde, hvor visumpligten ikke er gensidig, herunder med USA og Canada. Kommissionen ser meget frem til Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af en ny, styrket gensidighedsmekanisme, som vil give os et stærkere værktøj at arbejde med."

Siden den seneste rapport i november 2010 er der gjort følgende fremskridt:

• Statsborgere fra alle medlemsstater kan nu rejse til Brasilien uden visum takket være ikrafttrædelsen af den nye aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse ved kortvarige ophold for indehavere af almindelige pas den 1. oktober 2012.

• De japanske myndigheder har besluttet at forlænge den midlertidige visumfritagelse for rumænske statsborgere indtil den 31. december 2012. Kommissionen håber, at Japan vil gøre den midlertidige visumfritagelse permanent i forbindelse med gennemførelsen af de specifikke foranstaltninger, der er aftalt mellem Rumænien og Japan.

Med Brunei er der opnået fuld gensidighed på visumområdet for alle EU-medlemsstater samt Island, Norge og Schweiz. Kommissionen agter også at anmode om en forlængelse af visumfritagelsen ved ophold på op til 90 dage for statsborgere fra Liechtenstein.

Der er desværre stadig to vigtige tilfælde tilbage, hvor visumpligten ikke er gensidig: USA kræver fortsat visum for statsborgere fra Bulgarien, Cypern, Rumænien og Polen, og Canada fastholder visumpligten for tjekkiske, bulgarske og rumænske statsborgere.

USA mener stadig ikke, at de pågældende medlemsstater opfylder alle kriterier for visumfritagelse i landets lovgivning, især grænsen for antallet af visumafslag og/eller procentdelen af statsborgere, der overskrider fristen for opholdet. Med genindførelsen af visumpligten for tjekkiske borgere ønsker Canada at reducere antallet af ubegrundede asylansøgninger fra EU.

Der er forventninger om en visse fremskridt (i form af et nyt udkast til lovgivningen om visumfritagelsesprogrammet i USA og en ny asyllovgivning i Canada), men der er foreløbig ikke fundet nogen løsning.

I et forsøg på at afhjælpe begrænsningerne i den nuværende mekanisme foreslog Kommissionen den 24. maj 2011 Europa-Parlamentet og Rådet at vedtage en ny, mere effektiv mekanisme (IP/11/629). De to medlovgivere er endnu ikke blevet enige om, hvordan den reviderede mekanismes skal se ud i sin endelige form, men det er sandsynligt, at den vil give EU mulighed for at lægge større pres på tredjelande, der ikke overholder gensidighedsprincippet.

Baggrund
Ikke alle tredjelandsstatsborgere skal have visum ved indrejse i Schengenområdet i forbindelse med et kort ophold. EU har en fælles liste over lande, hvis statsborgere skal have visum, og en liste over lande, hvis statsborgere er undtaget fra dette krav (se Rådets forordning (EF) nr. 539/2001).

Det er derfor logisk, at EU også opfordrer tredjelande, som ikke er pålagt visumpligt, til at sikre visumfritagelse til alle EU-statsborgere. Med Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 blev der indført en gensidighedsmekanisme (revideret ved Rådets forordning (EF) nr. 851/2005).

Hvis et visumfrit land indfører visumpligt over for en eller flere EU-medlemsstater, skal de(n) pågældende medlemsstat(er) underrette Kommissionen, hvorefter den kontakter tredjelandets myndigheder for at genetablere ordningen med visumfri indrejse og rapporterer til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen kan også foreslå Rådet, at der træffes gengældelsesforanstaltninger over for det pågældende tredjeland.

Kommissionen har allerede udarbejdet adskillige generelle rapporter om gennemførelsen af gensidighedsmekanismen (seneste rapport i november 2010 (IP/10/1473).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.11.2012
Annen informasjon