Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske sentralbank, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Styrking av EUs rammeverk for finanstilsyn og tilsyn med finansinstitusjoner for bekjempelse av hvitvasking av penger

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Strengthening the Union framework for prudential and anti-money laundering supervision for financial institutions

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 23.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 12.9.2018, dansk utgave)

Unionens tilstand 2018 – Skærpet tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge med henblik på at sikre en stabil bank- og finanssektor

Den 12. september 2018 sagde kommissionsformand Jean-Claude Juncker i forbindelse med sin tale om Unionens tilstand: "De europæiske borgere forventer, at Unionen beskytter dem. I dag foreslår vi foranstaltninger, som skal give os mulighed for at bekæmpe hvidvask af penge mere effektivt på tværs af grænserne."

Europa-Kommissionen fremsætter i dag forslag om at skærpe tilsynet med EU's finansielle institutioner yderligere med henblik på at kunne tackle truslerne om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme bedre.

Selv om EU har strenge regler om bekæmpelse af hvidvask af penge, har nylige sager om hvidvask af penge i visse banker i EU skabt bekymring for, at disse regler ikke altid gøres til genstand for effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse overalt i EU. Dette indebærer ikke blot risici for så vidt angår den europæiske finanssektors integritet og omdømme, men kan også få konsekvenser for den finansielle stabilitet i bestemte banker. Som led i en bredere indsats for at fuldføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen foreslår Europa-Kommissionen derfor i dag at ændre forordningen om oprettelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for at styrke EBA's rolle i forbindelse med tilsynet i finanssektoren med bekæmpelse af hvidvask af penge. Dette er en del af en samlet strategi, som går ud på at styrke EU-rammen for tilsyn og tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge i forbindelse med finansielle institutioner, hvilket Kommissionen har beskrevet i en meddelelse. Disse foranstaltninger vil bidrage til at fremme integriteten af EU's finansielle system og sikre finansiel stabilitet og beskyttelse mod økonomisk kriminalitet.

Europa-Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, der har ansvaret for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Europas bankunion skal bygge på de højeste standarder for integritet. Tilsynet med bekæmpelse af hvidvask har alt for ofte slået fejl i EU. I dag sætter vi Den Europæiske Banktilsynsmyndighed i stand til at sikre, at forskellige tilsynsmyndigheder samarbejder og udveksler oplysninger, og at reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge håndhæves effektivt i EU-landene. EBA vil også blive berettiget til at anmode om efterforskning af påståede overtrædelser af reglerne og vil blive Europas telefonnummer for samarbejde med internationale partnere om spørgsmål vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge i finanssektoren."

Kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Vĕra Jourová, udtaler: "Europa har de strengeste regler om bekæmpelse af hvidvask af penge i verden. Men de seneste sager i banksektoren har vist, at de ikke altid gøres til genstand for tilsyn og håndhæves med de samme høje standarder overalt i EU. Vores system er så stærkt som det svageste led. I en tid, hvor penge strømmer på tværs af grænser med et museklik, skal vi sikre et tilsyn, der er proaktivt og hurtigt. Dagens ændringer vil sikre, at reglerne håndhæves ensartet overalt i EU."

Styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rolle

Kommissionen foreslår, at beføjelserne til bekæmpelse af hvidvask af penge i forhold til finanssektoren koncentreres inden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, og at dennes mandat styrkes med henblik på at sikre, at alle relevante myndigheder effektivt og konsekvent fører tilsyn med risikoen for hvidvask af penge, og at de relevante myndigheder samarbejder og udveksler informationer.

Den ændrede forordning vil:

• sikre, at overtrædelser af reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge vil blive efterforsket konsekvent: EBA vil være i stand til at anmode nationale hvidvaskmyndigheder om at efterforske mulige væsentlige overtrædelser og om at overveje målrettede foranstaltninger — som f.eks. sanktioner

• sikre, at de nationale hvidvaskmyndigheder overholder EU's regler og indgår i et passende samarbejde med tilsynsmyndighederne. EBA's eksisterende beføjelser vil blive styrket, så EBA som en sidste udvej, hvis de nationale myndigheder ikke reagerer, vil kunne rette afgørelser direkte til individuelle operatører i finanssektoren.

• øge kvaliteten af tilsynet gennem fælles standarder, jævnlig revision af nationale tilsynsmyndigheder og risikovurderinger

• muliggøre indsamling af oplysninger om risici og tendenser for hvidvask af penge og sikre udveksling af sådanne oplysninger mellem nationale tilsynsmyndigheder (datahub)

• lette samarbejdet med ikke-EU-lande om grænseoverskridende sager

• oprette et nyt permanent udvalg, som samler nationale hvidvaskmyndigheder

Gøre fuld brug af eksisterende tilsynsredskaber

Kommissionen fremlægger også en strategi, der har til formål at forbedre informationsudvekslingen og samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder og hvidvaskmyndigheder. Den opfordrer de europæiske tilsynsmyndigheder, og især EBA, til at vedtage retningslinjer til støtte for tilsynsmyndighederne, når det drejer sig om at integrere aspekter ved bekæmpelse af hvidvask af penge i deres forskellige redskaber og sikre tilsynsmæssig konvergens.

Kommissionen opfordrer også Den Europæiske Centralbank til at indgå et multilateralt aftalememorandum med hvidvaskmyndighederne om udveksling af oplysninger senest den 10. januar 2019 — som krævet i det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask.

De næste skridt

Dagens forslag om at styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rolle vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet. Disse målrettede ændringer vil indgå i de igangværende drøftelser om Kommissionens forslag om revision af forordningerne om de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), som blev vedtaget af Kommissionen i september 2017, og som har til formål at styrke ESA'ernes kapacitet til at sikre et konvergerende og effektivt finansielt tilsyn. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at nå til enighed om disse forslag hurtigt.

Baggrund

Bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er en prioritet for Juncker-Kommissionen, og den er en integrerende del af dagsordenen for risikoreduktion, der forfølges inden for bankunionen og kapitalmarkedsunionen. Vedtagelsen af det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvask — som har været i kraft siden juni 2017 — og af det femte — som har været i kraft siden den 9. juli 2018, og som skal være gennemført senest i januar 2020 — har i betydelig grad styrket EU's regelsæt, herunder reglerne om samarbejde mellem hvidvaskmyndigheder og tilsynsmyndighederne. Kommissionen følger nøje den korrekte gennemførelse af det 4. direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge, herunder om nødvendigt gennem traktatbrudsprocedurer.

Trods denne styrkede lovgivningsramme har nogle af de seneste sager om hvidvask af penge i europæiske banker givet anledning til betænkeligheder ved sammenhængen mellem reglerne om tilsyn og reglerne om bekæmpelse af hvidvask af penge for finansielle institutioner.

Disse betænkeligheder er blevet gentaget af Rådet, finansministrene og senest af Mário Centeno, Eurogruppens formand, i hans skrivelse af 25. juni 2018 til formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk. Den fransk-tyske Mesebergerklæring og -køreplan, udstedt den 19. juni 2018, har også fokus på emnet.

I maj 2018 nedsatte Europa-Kommissionen en arbejdsgruppe, der samler de europæiske tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Centralbank og formanden for udvalget for bekæmpelse af hvidvask af penge, til at overveje mulige tiltag for at sikre et gnidningsløst samarbejde mellem hvidvaskmyndighederne og tilsynsmyndighederne i Den Europæiske Union.

Yderligere oplysninger

MEMO

Unionens tilstand 2018

Økonomirelateret underside

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet