Strategi for EUs informasjonssystem for det indre marked

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Bedre styring av det indre marked gjennom økt administrativt samarbeid: En strategi for å utbygge og utvikle informasjonssystemet for det indre marked (IMI)

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.2.2011

Europakommisjonen la 21. februar 2011 fram et strategi­dokument om EUs informasjonssystem for det indre marked. Kommisjonen fikk i 2006 medlemslandenes støtte til å utvikle et informasjonssystem for å forbedre kommunikasjonen mellom medlemsstatenes forvaltninger om gjennomføring av regelverket for det indre marked. IMI skal i første omgang benyttes til samarbeid om visse yrkesgrupper som omfattes av EUs yrkes­kvalifikasjonsdirektiv og til det administrative samarbeidet knyttet til tjenestedirektivet. I september 2010 ble et EU-vedtak om vern av personopplysninger i IMI innlemmet i EØS-avtalen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

1.1. En akt for det indre marked
Europæiske borgere og virksomheder nyder hver dag godt af de muligheder, som det indre marked giver. For at sikre, at markedet fungerer gnidningsløst, skal medlemsstaternes forvaltninger arbejde tæt sammen ved at yde gensidig bistand og udveksle oplysninger. Fordelene ved det indre marked vil ikke materialisere sig, medmindre EU-retten anvendes korrekt, og de rettigheder, den skaber, respekteres. Administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne er afgørende for at skabe et ægte indre marked uden grænser.

I sin meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked", som blev vedtaget den
27. oktober 2010 (1) meddelte Kommissionen som et af 50 forslag sin ambition om at oprette et elektronisk ansigt til ansigt-netværk mellem de europæiske myndigheder ved at opstille en strategi for udvidelsen af informationssystemet for det indre marked (IMI). Udvikling af IMI er en af nøglerne til at fremme en bedre styring af det indre marked, da det fremmer et effektivt og dag-til-dag grænseoverskridende samarbejde mellem de nationale offentlige myndigheder på alle niveauer i regeringen.

1.2. Stærkere administrativt samarbejde i det indre marked
EU-udvidelsen 2004 omfattede ti nye medlemsstater, ni nye officielle sprog og en eksponentiel stigning i antallet af bilaterale forbindelser, der skal forvaltes. Det blev klart, at det administrative samarbejde kun kan fungere, hvis det understøttes af et moderne, flersproget informationssystem (2). Europa-Kommissionen udviklede, i partnerskab med medlemsstaterne, informationssystemet for det indre marked til støtte for forvaltninger i opfyldelsen af deres gensidige bistandsforpligtelser. IMI blev lanceret i februar 2008 for at understøtte det reviderede direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF) og siden december
2009 er medlemsstaterne retligt forpligtet til at bruge IMI til at opfylde informationsudvekslingsforpligtelserne i tjenesteydelsesdirektivet (2006/123/EF) og Kommissionens beslutning 2009/739/EF af 2. oktober 2009 om fastlæggelse af de praktiske foranstaltninger med hensyn til elektronisk informationsudveksling mellem medlemsstaterne i henhold til kapitel VI i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked. IMI omfatter i øjeblikket mere end 5 700 registrerede kompetente myndigheder og 11 000 registrerede brugere. IMI er en sikker, genbrugelig, flersproget, elektronisk onlineapplikation udviklet af Kommissionen i partnerskab med medlemsstaterne. IMI giver de nationale, regionale
og lokale myndigheder i alle 30 EØS-lande mulighed for hurtigt og nemt at kommunikere med deres modparter på tværs af grænserne. IMI hjælper sine brugere til at i) finde den rigtige myndighed at kontakte i et andet land, ii) kommunikere med dem ved hjælp af præ-oversatte sæt af standardspørgsmål og -svar og iii) følge udviklingen af anmodningen om oplysninger via en trackingmekanisme. IMI er udformet som et fleksibelt system, der let kan tilpasses til at understøtte forskellige områder af det indre markeds lovgivning, som indeholder bestemmelser om administrativt samarbejde (se afsnit I i vedlagte arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene for yderligere oplysninger). Ideen bag IMI er at erstatte det meget store antal bilaterale forbindelser, der knytter EU-medlemsstaterne sammen, med et enkelt interface, IMI-netværket. En af de vigtigste fordele ved IMI er med succes at overvinde de største hindringer for samarbejde, såsom usikkerhed om, hvem der skal kontaktes, sprogbarrierer, forskellige administrative og arbejdsmæssige kulturer og en mangel på etablerede procedurer for samarbejdet. På grund af medlemsstaternes inddragelse i udformningen af systemet tilbyder IMI ensartede arbejdsmetoder, der er aftalt med hvert EU-land.

IMI er også fleksibel med hensyn til det organisatoriske set-up i hver medlemsstat. Den decentrale struktur af IMI-netværket kræver, at hvert af de deltagende lande skal udpege en national IMI-koordinator (NIMIC) til at administrere den samlede IMIprojektkoordinering. Medlemsstaterne kan frit udpege yderligere koordinatorer på regionalt niveau eller for de enkelte lovgivningsmæssige områder inden for IMI.

1.3. Frigøre det fulde potentiale af IMI
Der er stadig et betydeligt potentiale, der mangler at blive udnyttet i de to områder, der er omfattet af IMI (tjenesteydelser og faglige kvalifikationer). Mere information om de igangværende bestræbelser på dette område aktivitet kan findes i IMIårsrapporten (3). Denne meddelelse fokuserer på, hvordan IMI kan hjælpe til at omdanne det administrative grænseoverskridende samarbejde i det indre marked på en afgørende måde og bringe det op på omgangshøjde med kravene i det 21. århundrede og EU-borgernes forventninger og virksomheder. Især ligger dette potentiale i muligheden for at 1) tilføje nye politikområder til IMI, 2) udvikle nye funktioner, 3) linke IMI med andre it-systemer og 4) anvende eksisterende IMIfunktioner til nye formål. På denne måde kan IMI blive en fleksibel værktøjskasse til gavn for administrativt samarbejde, der bidrager til bedre forvaltning af det indre marked. Når der på et bestemt lovgivningsområde ikke findes noget informationssystem til at støtte det administrative samarbejde, har genbrug af IMI i stedet for at udvikle en ny bygget til formålet system en række fordele:

a) Mere omkostningseffektivt
Større effektivitet i at levere offentlige tjenester er en central prioritet efterhånden som presset for at reducere offentlige udgifter og budgetunderskud vokser. Tilpasning af et genbrugeligt system er klart billigere end at udvikle et værktøj til elektronisk udveksling af oplysninger fra bunden (se afsnit II i arbejdsdokumentet fra
Kommissionens tjenestegrene for yderligere oplysninger). Et enkelt netværk giver også stordriftsfordele gennem fælles vedligeholdelse, brugersupport, uddannelse og formidlingsarbejde.

b) Mere brugervenligt
Genbrug af IMI genererer også mange fordele for de kompetente myndigheder. Myndigheder, der har kompetence på flere politikområder inden for det indre marked, stilles ikke over for mange forskellige informationssystemer. De skal kun lære at bruge ét nyt it-værktøj, de har kun brug for at holde deres kontaktoplysninger opdateret ét sted, og de kan spore og overvåge alle deres udvekslinger af oplysninger med myndigheder i udlandet gennem en enkelt portal. Jo mere af deres daglige arbejde, som kan håndteres gennem IMI, jo mere nyttigt bliver IMI for dem, eftersom sjælden brug af et system betyder glemte brugernavne og passwords og usikkerheden om, hvordan det præcis skal bruges.

c) Hurtigere, mere forudsigelige løsninger
Udvikling af et skræddersyet informationssystem som svar på et behov for administrativt samarbejde er generelt en langvarig og uforudsigelig proces. Forsinkelser og uventede tilbageslag er ret almindeligt i it-udvikling. Genbrug af et eksisterende system vil give en hurtigere løsning med mere forudsigelighed, fordi det er baseret på afprøvet og testet teknologi.

d) Mere sikkert grundlag
IMI tilbyder et online-miljø, hvis sikkerheds- og databeskyttelsesmæssige sikkerhedsforanstaltninger, herunder formålsbegrænsning og adgangskontrol, har vist sig pålidelige i praksis. Værdifuld praktisk erfaring har også været samlet i organiseringen af udrulningen af moduler til slutbrugeren, herunder organisatorisk set-up, registrering, uddannelse og brugersupport, både af Kommissionen og medlemsstaterne.

e) Lav tærskel for pilotprojekter
En sidste og vigtig fordel ved et færdiglavet system er, at det giver mulighed for at afprøve den operationelle gennemførlighed af den foreslåede løsning uden at skulle investere tid og ressourcer i en prototype, som senere måske skal kasseres. Selv i områder, hvor interessenterne er enige om behovet for et it-værktøj, er tærsklen for at lancere et "proof of concept"-pilotprojekt forholdsvis lav. Et pilotprojekt kunne gennem genbrug af eksisterende funktionaliteter i systemet oprettes uden itudviklingsudgifter.

1 Meddelelse fra Kommissionen – På vej mod en akt for det indre marked – For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne – 50 forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen. KOM(2010) 608 af 27.10.2010.

2 På mødet i Rådgivningsudvalget for det Indre Marked (IMAC) mellem medlemsstaternes generaldirektører den 18. november 2003 blev følgende operationelle konklusion vedtaget: "Formanden bemærkede, at der var enighed om, at der var behov for at udvikle et informationssystem til at forbedre udveksling og forvaltning af oplysninger i det indre marked, idet et sådant system er nødvendigt for at understøtte det forstærkede samarbejde, som vil være nødvendigt i et udvidet indre marked.".

3 (se IMI-årsrapporten på http://ec.europa.eu/imi-net).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2011
Annen informasjon