Strategi for europeisk trafikksikkerhet på veier 2011-2020

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Mot et europeisk trafikksikkerhetsområde: politikktiltak for sikkerhet på veier 2011-2020

Siste nytt

Den norske EU-delegasjonens omtale 3.10.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Den norske EU-delegasjonens omtale)

Europaparlamentet med ambisiøs plan for veisikkerhet

Sist oppdatert: 03.10.2011 // Årlig omkommer 35 000 mennesker i trafikken i EU-landene. 27. september vedtok Europaparlamentet flere forslag for å bedre veisikkerheten. EU-delegasjonens transportråd Olav Grimsbo rapporterer.

· Alkolås i gods- og passasjerkjøretøyer
· Felles EU-fartsgrense på 30 km i boligstrøk
· Forbud mot radarvarsling i biler
· EU-koordinator for trafikksikkerhet
· Ny (fjerde) handlingsplan for trafikksikkerhet så snart som mulig

Dette er noen av de over 100 forslagene i den omfattende resolusjonen om EUs trafikksikkerhetspolitikk fram mot 2020 som ble vedtatt i plenumsmøte i Europaparlamentet 27. september. Resolusjonen er et svar på Kommisjonens melding ”Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020”.

Ønske om mer presise målsettinger
Resolusjonen slutter seg til Kommisjonens ambisjon om halvering av antall drepte i trafikken i løpet av de neste ti årene, men Europaparlamentet ønsker også mer presise målsettinger blant annet for reduksjon i antall drepte barn (60 prosent) og alvorlige skadde (40 prosent). Resolusjonen fokuserer særlig på å styrke trafikksikkerheten til myke trafikanter, unge og gamle.

Europaparlamentet mener at man trenger høyere tempo og mer konkrete tiltak enn det Kommisjonen skisserer dersom man skal kunne nå målsettingene i løpet av ti år. Derfor går resolusjonen konkret til verks med over 100 anbefalinger om forebyggende tiltak, påbud og forbud, samordning av trafikkregler, kjøretøykontroll, infrastruktur, bruk av ny teknologi, med mer. Noen eksempler finnes i Europaparlamentets bakgrunnstekst.

Behov for flere handlingsplaner
Trafikksikkerhet er et delt ansvarsområde (”shared responsibility”) mellom Fellesskapet, nasjonalstatene, lokale organer og privat sektor. For å styrke den nødvendig koordineringen mener Europaparlamentet at det bør utarbeides en ny (fjerde) handlingsplan for trafikksikkerhet i løpet av 2011. De vil ogsa at det etableres en EU-koordinator for trafikksikkerhet innen 2014 som skal bistå medlemsstatene i arbeidet med å gjennomføre handlingsplanen. Europaparlamentet mener at disse grepene er nødvendig for at Kommisjonens trafikksikkerhetsmelding skal få det nødvendige gjennomslag i praksis.

Det er imidlertid per dags dato ikke varslet noen konkret oppfølging fra Kommisjonens side på disse to punktene. I Kommisjonens hvitbok om EUs transportpolitikk mot 2020 er imidlertid en del generelle trafikksikkerhetsinitiativ omtalt; flere av disse er hentet fra Kommisjonens egen trafikksikkerhetsmelding. Det virker som Kommisjonens er nølende til en mer konkret oppfølging i form av en ny handlingsplan.

Samsvar med norske holdninger
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ga i februar et skriftlig innspill i forbindelse med Europaparlamentets rapportørs utkast til resolusjonstekst. Resolusjonen samsvarer på flere punkter med norsk trafikksikkerhetstenkning. Det gjelder blant annet nullvisjonen og vektleggingen av erfarings- og kunnskapsbaserte tiltak.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg