Strategi for Europas turistnæring

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Europa, verdens turistmål nr. 1 – et nytt politisk rammeverk for turisme i Europa

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.6.2010, dansk utgave)

Turisme: Europa skal fortsat være verdens førende rejsemål
Europa-Kommissionen fremlagde i dag en meddelelse, der har til formål at medvirke til at bevare Europas status som verdens førende rejsemål. Med 370 mio. besøgende fra hele verden i 2008 tegner Europa sig for over 40 % af det globale antal turister – en stilling, der skal opretholdes. Den hurtige udvikling i verdensøkonomien påvirker imidlertid turistsektoren og fører til betydelige ændringer i turisternes adfærd og i de lande, hvorfra de kommer. I Kommissionens dokument fremhæves udfordringer som f.eks. sæsonafhængighed og en aldrende befolkning, men der gøres også rede for en politik til støtte for denne meget vigtige sektor i EU's økonomi, og der fremsættes forslag til initiativer, som kan fremme dens konkurrenceevne, en bæredygtig og kvalitetsbaseret udvikling samt Europas synlighed som et enestående rejsemål.

Næstformand i Kommissionen Antonio Tajani, der er ansvarlig for erhvervsliv og iværksætteri, herunder det indre marked for varer, udtalte: "Med Lissabontraktaten er der for første gang nogen sinde opstillet en EU-ramme for europæisk turisme. Den giver os mulighed for at arbejde med en politik, der udnytter den mangfoldighed, vores turistsektor kan tilbyde såvel europæiske som ikke-europæiske turister. Vi skal derfor holde Europas turistindustri på forkant med innovative løsninger. Det vil resultere i flere arbejdspladser og et mere bæredygtigt og differentieret turismeudbud. Det bliver hårdt arbejde, men målet er, at Europa fortsat skal være verdens førende rejsemål. I dagens meddelelse er der fastlagt 21 foranstaltninger, som vil sende Europas turistindustri ind i det 21. århundrede."

Turisme spiller en vigtig rolle i økonomien. Sektoren består af 1,8 mio. virksomheder, hvoraf mange er små og mellemstore virksomheder. Den tegner sig også for 5,2 % af beskæftigelsen og bidrager med over 5 % til Europas BNP.

I de kommende år vil der være en række udfordringer og muligheder, som kræver en samordnet tilgang på europæisk plan, samtidig med at man tager hensyn til de forskellige forhold, der gør sig gældende i medlemsstaterne på alle niveauer. Europæiske rejsemål må i stigende grad konkurrere med andre rejsemål i verden. Dog er Europa også i stand til at tiltrække turister fra de nye vækstlande, som ønsker at holde ferie her i Europa.

Den nuværende demografiske udvikling betyder, at vi om få år vil få flere ældre turister – vores turistprodukter og infrastrukturer skal tage passende højde herfor. Vores turistprodukter skal desuden være mere bæredygtige og derfor tage hensyn til forpligtelser vedrørende klimaændringer og afhængighed af f.eks. vand og energi. Informations- og kommunikationsteknologien, der konstant udvikler sig, giver også nye muligheder, der skal udnyttes.

For at Europa kan bevare sin status som verdens førende rejsemål, fremsættes der i meddelelsen forslag til 21 foranstaltninger (jf. MEMO/10/289, der indeholder den fuldstændige liste over foranstaltninger), herunder følgende:

1. Forbedring af konkurrenceevnen i turistsektoren i Europa

• Der skal sættes gang i innovationen, så turistsektoren og dens virksomheder kan tilpasse sig nye tendenser i forbrugernes adfærd og sætte sig ud over fastlåste mønstre. I den forbindelse støtter Europa-Kommissionen idéen om en fælles "ikt-turismeplatform" for de vigtigste interesseparter (rejsebureauer, hoteller osv.).
• Udvidelse af turistsæsonen. Der skal banes vej for en form for udvekslingsprogram for unge, ældre, lavindkomstfamilier og handicappede, så de kan rejse i lavsæsonen. Herudover vil en ordning for informationsudveksling på europæisk plan kunne bidrage til bedre koordinering af skoleferierne i medlemsstaterne.
• Der er behov for en forbedring af den samfundsøkonomiske viden om turisme med henblik på bedre koordinering af den igangværende turismeforskning. Et virtuelt europæisk turismeovervågningscenter vil på mellemlang sigt kunne udgøre et netværk til koordinering og analyse af turismeforskningen; det vil også kunne fungere som opbevaringssted for oplysninger fra hele EU vedrørende udviklingen i turistindustrien.

2. Fremme af en bæredygtig, ansvarlig og kvalitetspræget turisme
• Man vil fremme udvekslingen af bedste praksis mellem netværk af regionale og bæredygtige rejsemål med henblik på at udvikle indikatorer for bæredygtig forvaltning.
• Der skal udvikles et mærke for "kvalitetsturisme" med henblik på at belønne kvalitetsforbedringer af de ydelser, der leveres af europæiske virksomheder og rejsemål.
• Der skal udvikles et mærke på grundlag af indikatorer for bæredygtig forvaltning for at promovere rejsemål, der opfylder visse miljømæssige, sociale og økonomiske kriterier.
• Man vil fremsætte forslag om et charter med kriterier for bæredygtig og ansvarlig turisme, som skal danne grundlag for tildelingen af en europæisk pris til turistvirksomheder og rejsemål.

3. Styrkelse af bevidstheden om Europa som en række bæredygtige rejsemål af høj kvalitet

• Der skal i nært samarbejde med medlemsstaterne indføres og gøres reklame for et "europæisk varemærke ", som bedre vil kunne skille Europa ud fra andre rejsemål i verden.
• Der skal iværksættes et bedre samarbejde med nationale organisationer og den europæiske turistindustri for at promovere europæiske turistprodukter via portalen visiteurope.com.

4. Forbedring af integrationen af turisme i EU's politikker og finansielle instrumenter

Turisme hænger uvægerligt sammen med andre politikker. Kommissionen vil derfor forbedre integrationen og koordineringen af politikker med virkninger for turismen, f.eks. passagerers rettigheder, forbrugerbeskyttelse og det indre marked.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2010
Annen informasjon