Statusrapport om utviklingen av gjesting (roaming) i offentlige mobilnett

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om en interimrapport om utviklingen av roaming-tjenester i EU

Siste nytt

Dansk departementsvurdering ("supplerende grundnotat") offentliggjort 15.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 29.6.2010, dansk utgave)

Lavere priser på at bruge mobiltelefonen i udlandet, men konkurrencen i telesektoren stadig utilstrækkelig, siger en rapport fra Kommissionen

I dag udgives Europa-Kommissionens foreløbige rapport om udviklingen inden for roamingtjenester, og ifølge rapporten har mobiloperatørerne i EU nedsat priserne for brug af mobiltelefonen i udlandet (roaming). Priserne er nu på niveau med maksimumstaksterne, der blev fastsat i EU-lovgivningen i 2007 og ændret i juli sidste år. Prisgennemsigtigheden er blevet forbedret, og priserne for opkald i udlandet er faldet med mere end 70 % siden 2005, mens det koster 60 % mindre at sende tekstbeskeder mellem EU-landene. Forbrugerne nyder dog stadig ikke godt af takster, der er væsentligt lavere end dem, der er fastsat i EU-reglerne. Det konkluderes derfor i Kommissionens rapport, at konkurrencen på EU's marked for roaming endnu ikke er tilstrækkelig til at forsyne forbrugerne med bedre valgmuligheder og takster, der er endnu lavere.

Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtaler: "Prisen for at bruge mobiltelefonen eller lignende udstyr, når man opholder sig i udlandet, men stadig er inden for EU's grænser, er faldet støt, siden de første regler om roaming blev vedtaget. Men i dag, tre år efter at de trådte i kraft, tilbyder de fleste operatører stadig detailpriser, der ligger omkring de lovlige maksimumstakster. Mere konkurrence på EU's marked for roaming ville give forbrugerne bedre valgmuligheder og endnu lavere priser".

Efter at der blev vedtaget ændringer af reglerne for roaming i juni 2009 (IP/09/1064, MEMO/09/309), nyder EU-borgerne godt af lavere takster for taletelefoni- og sms-roamingtjenester, og de er bedre informeret om, hvad de betaler for dataroaming. Maksimumstaksten pr. minut for roamingopkald blev sat ned fra 0,46 EUR til 0,43 EUR (eksklusive moms) pr. 1. juli 2009, og den sænkes yderligere til 0,39 EUR fra den 1. juli 2010. Maksimumsprisen for at sende en tekstbesked blev sænket næsten 60 % til 0,11 EUR pr. 1. juli 2009. Beløbene, som operatørerne opkræver af hinanden for dataroaming, sættes ned fra 1 EUR til 0,80 EUR pr. megabyte sendt eller modtaget fra juli 2010. Se IP/10/843.

Selvom lovgivningen har ført til lavere priser, viser rapporten, der udgives i dag, at EU's marked for roaming på trods af, at der er indført lovbestemte prislofter, stadig ikke er konkurrencedygtigt nok til at give forbrugerne de bedste valgmuligheder og priser. Der er en tendens til, at detailpriserne holder sig omkring de maksimumstakster, der er fastsat i EU-lovgivningen. Ved udgangen af 2009 kunne roamingopkald ifølge reglerne højst prissættes til 0,43 EUR pr. minut, og forbrugerne, der valgte "eurotaksten" (se Baggrund nedenfor), betalte i gennemsnit 0,38 EUR pr. minut for at foretage et opkald i udlandet. Endvidere betalte forbrugerne, der anvendte eurotaksten, i gennemsnit 0,17 EUR pr. minut for opkald modtaget i udlandet, hvilket er lidt under det lovbestemte prisloft på 0,19 EUR.

Det er Kommissionens opfattelse, at EU-reglerne giver operatørerne et stort råderum til at tilbyde mere attraktive roamingtakster, der ligger under de fastsatte grænser. I overensstemmelse med målene for den digitale dagsorden for Europa (IP/10/581, MEMO/10/199 and MEMO/10/200)) skulle forskellen mellem de nationale takster og roamingtaksterne ende med at blive næsten lig nul ved år 2015.

Hvad angår dataroaming, bekræftes det i rapporten, at engrospriserne er faldet til et godt stykke under EU's prisloft (1 EUR pr. megabyte sendt eller modtaget). I gennemsnit opkrævede operatørerne 0,55 EUR af hinanden pr. megabyte ved udgangen af 2009. De gennemsnitlige forbrugerpriser er også blevet lavere. De er gået fra 3,62 EUR pr. megabyte i begyndelsen af 2009 til 2,66 EUR ved udgangen af 2009. Kommissionen forventer, at operatørerne også lader forbrugerne få glæde af de lavere engrospriser i form af lavere detailpriser, og den vil holde et vågent øje med dette.

Kommissionens analyse viser også, at forbrugerne bruger roamingtjenester mere. På trods af at rejseaktiviteten skønnes at være faldet med 12 %, er antallet af opkald modtaget i udlandet og sms-beskeder sendt fra udlandet steget i de sidste to år. Navnlig efter at der var blevet indført et prisloft på 11 cent pr. sms i hele EU, idet der blev sendt 20 % flere tekstbeskeder i sommeren 2009 end året før i samme periode.

Dataroamingtrafikken voksede med over 40 % i 2009. Denne tendens forventes at fortsætte i takt med, at smartphones og andet håndholdt udstyr bliver mere udbredt.

Kommissionen vil tage alle roamingreglerne fra 2009 op til revision ved udgangen af juni 2011. Den vil vurdere, hvorvidt målene for dem er blevet nået, og om markedet for roamingtjenester fungerer, som det skal – dvs. som et fælles digitalt marked.

Baggrund:
EU's roamingforordning fra 2007 (MEMO/07/251, IP/07/1202)) indførte lofter for engros- og detailpriser på roaming og indeholdt foranstaltninger til at forbedre prisgennemsigtigheden. I 2009 ændrede EU roamingforordningen for at få priserne på tekstbeskeder, tale- og datatjenester sænket yderligere. Ændringen introducerede en "sms-eurotakst" på 11 cent pr. sms (eksklusiv moms) og et loft på engrossalg på 1 EUR pr. megabyte sendt eller modtaget. Roamingforordningen fra 2009 er gyldig indtil den 30. juni 2012.

Et af målene i den digitale dagsorden for Europa er, at der ved 2015 næsten ikke skal være forskel på de nationale takster og roamingtaksterne. På denne måde vil Kommissionen opnå et ægte fælles marked for teletjenester.

Adskillige mobiloperatører i Storbritannien har forsøgt at stille spørgsmålstegn ved EU's roamingforordningens gyldighed ved EF-Domstolen. Den 8. juni 2010 fastslog EF-Domstolen imidlertid, at roamingforordningen er retsgyldig (MEMO/10/242). Domstolens afgørelse bekræftede Kommissionens opfattelse af, at forordningen har et korrekt retsgrundlag (i form af traktatens regler, der skal sikre, at fællesmarkedet i EU fungerer korrekt), at den i al væsentlighed står i forhold til målet om at beskytte forbrugerne mod urimeligt høje takster, og at den er berettiget ud fra nærhedsprincippet (det samme kunne ikke være blevet nået uden en fælles indsats på EU-niveau).

Den foreløbige rapport findes her:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/docs/interim_...

Yderligere oplysninger:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm