Statusrapport om EUs felles luftrom med naboland

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Et felles luftrom med nabolandene innen 2010 - Statusrapport

Siste nytt

Meddelelse fra Kommisjonen lagt fram 1.10.2008

Nærmere omtale

Konklusjoner (fra kommisjonsmeddelelsen, s. 10-11, dansk utgave)

Der er gjort store fremskridt hen imod opfyldelsen af målet om et større fælles luftrum. Dette mål er en stor udfordring og vil sandsynligvis ikke kunne opfyldes inden 2010 som forventet af Rådet, men forhandlingerne med hovedparten af partnerlandene i Østeuropa og Middelhavsområdet bør enten være indledt eller afsluttet før udgangen af 2010. Det er derfor nødvendigt med en større indsats for at sikre effektiv gennemførelse af EU's regelværk på luftfartsområdet i partnerlandene og ens håndhævelse af disse bestemmelser overalt i det fælles luftrum.

Kommissionen vil fortsætte med at udvikle det fælles luftrum, gennem såvel nøje overvågning af gennemførelsen af eksisterende aftaler, således som der gøres rede for i denne meddelelse, som gennem udpegning af de næste potentielle partnere til deltagelse i projektet. I den forbindelse foreslår Kommissionen i den ledsagende meddelelse, at medlemsstaterne indleder omfattende luftfartsforhandlinger med Tunesien, ligesom den nøje vil vurdere merværdien i at indlede forhandlinger med Algeriet, Georgien og Republikken Moldova med henblik på udarbejdelse af forslag til forelæggelse for Rådet i de kommende måneder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg