Stans i tapet av biologisk mangfold

Tittel

Meddelelse til Europaparlamentet og Rådet om stans i tapet av biologisk mangfold i 2010 og framover i den hensikt å opprettholde økosystemtjenester for menneskers velvære

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - desember 2007

Sammendrag av innhold
Kommisjonen la i mai 2006 fram sin melding om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2010 og videre fram i tid. Allerede på EUs toppmøte i Gøteborg (2001) ble målet om å stanse tap av biomangfold vedtatt i EU. Målformuleringen er senere i en noe modifisert utgave vedtatt under Konvensjonen om biologisk mangfold (COP6, 2002) og på toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002 (WSSD). Under EfE (Environment for Europe) vedtok miljøministrene i Kiev i 2003 at målet er å stanse tap av biomangfold i Europa.

Kommunikasjonen har inkludert vesentlige funn fra Millennium Ecosystem Assessment. Man ser på bredden av verdier fra økosystemer som den basis dette er for menneskers overlevelse og velvære. Dette bidrar til bred tilnærming til biomangfold fra EU-kommisjonens side.

Kommisjonen har utarbeidet en ny handlingsplan som tar utgangspunkt i konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), og samordner medlemslandenes innsats på dette feltet.

Planen har følgende hovedpunkter:

1. Biomangfold i EU; (Natura 2000, regional planlegging, fremmede arter)
2. Globalt biomangfoldarbeid (mer effektivt internasjonalt styresett på miljøområdet, bistand, handel)
3. Biomangfold og klima (tilpasningsarbeid)
4. Det vitenskapelige grunnlaget (i EU og globalt)

Det er utarbeidet en konsekvensvurdering i tilknytning til kommunikasjonen. Her er det blant annet vurdert ulike tilnærminger for å løse denne oppgaven; a) "business as usual", b) "EU Action Plan" og c) "EU Action Plan + regulations" . Det er vurdert at b) "EU Action Plan" er den beste tilnærmingen til utfordringen. Utviklingen av nye reguleringer er vurdert til å ta for lang tid i forhold til år 2010.

For å sikre biomangfold innen EU er det fokusert sterkt på Natura 2000 (habitatdirektivet (92/43/EEC) og fugledirektivet (79/409/EC)). Natura 2000 er ikke omfattet av EØS-avtalen. Videre legges det vekt på å integrere biomangfoldhensyn i landbruks- og regionalpolitikken samt i fiskeripolitikken. Det er igangsatt arbeid med å utvikle en helhetlig strategi for invaderende fremmede arter.

Merknader
Norge er ikke juridisk forpliktet til å følge opp denne meldingen fra EU. Samtidig arbeider Norge etter de samme internasjonale forpliktelsene. St.meld.nr. 21 (2004-2005) angir Norges tiltaksplan for 2010-målet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.05.2006