Søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern

Tittel

Rapport fra Kommisjonen om anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/27/EF om søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern

Status:

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.11.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 98/27/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser [1] ("direktivet") skal der udarbejdes en beretning om anvendelsen af direktivet. Offentliggørelsen af denne beretning var oprindeligt planlagt til senest den 1. juli 2003, men blev udsat, så oplysninger om anvendelsen af direktivet i de stater, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 og 1. januar 2007, kan indgå.

2. For at forberede denne beretning udsendte Europa-Kommissionen i 2003/2004 et spørgeskema om anvendelsen af direktivet, som de 25 medlemsstater, der blev hørt, har besvaret. Et nyt spørgeskema blev i 2007 sendt til alle 27 medlemsstater med henblik på at opdatere de oplysninger, der tidligere var indsamlet. Sideløbende hermed har Europa-Kommissionen også i 2005 og 2007 hørt medlemmerne af Den Europæiske Rådgivende Forbrugergruppe (ECCG) om anvendelsen af direktivet. Fjorten nationale forbrugerorganisationer besvarede den indledende høring, og en europæisk sammenslutning samt otte nationale forbrugerorganisationer den anden. I
2006 har Europa-Kommissionen sendt breve til medlemsstaterne (med undtagelse af Bulgarien og Rumænien) for at få præciseret visse punkter i deres nationale lovgivning til gennemførelse af direktivet.

3. I 2006 offentliggjorde Europa-Kommissionen en undersøgelse foretaget af Katholieke Universiteit Leuven i Belgien om forbrugernes klagemuligheder [2] og i 2007 et forbrugerlovskompendium [3], som indeholder afsnit om direktivet. Endelig arrangerede det østrigske formandskab i februar 2006 i Wien en konference om påbud og kollektiv klageadgang.

1 EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51.
2 Se:http://ec.europa.eu/consumers/redress/reports_studies/comparative_report....
3 Se:http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_compar....

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.2008