Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. En smartere visumpolitikk for økonomisk vekst

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. A smarter visa policy for economic growth

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 01.04.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 03.04.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 01.04.2014, dansk utgave)

Mere fleksible visumregler skal fremme vækst og jobskabelse
Mange ikke-EU-borgere, som ønsker at rejse til EU, skal ofte gennem tunge, langsommelige og omkostningsfulde procedurer. De forslag, som præsenteres i dag, vil afkorte og forenkle procedurerne væsentligt for personer, som gerne vil rejse til EU i kortere perioder, medføre større besparelser og mindre bureaukrati og på samme tid bevare det høje sikkerhedsniveau. Med lettere adgang til Schengenområdet får lovlige rejsende lettere ved at besøge venner og familie og gøre forretninger. Det vil sætte gang i økonomien og jobskabelsen inden for f.eks. turisme og andre tilknyttede aktiviteter som f.eks. restaurations- og transportsektoren. En nylig undersøgelse viser, at man i 2012 "gik glip af" i alt 6,6 millioner potentielle rejsende fra seks af de lande, der tegner sig for flest rejsende, på grund af besværlige visumprocedurer.i Den viser også, at mere fleksible og tilgængelige regler vil medføre en stigning i rejser til Schengenområdet på mellem 30 % og 60 % fra disse seks lande alene.ii Det kan betyde helt op til 130 milliarder euro i direkte forbrug i løbet af fem år (indlogering, mad og drikkevarer, transport, underholdning, shopping osv.) og kan føre til omkring 1,3 millioner job inden for turisme og relaterede sektorer.

"Europa har brug for en smartere visumpolitik. Vi skal lokke flere turister, forretningsfolk, forskere, studerende, kunstnere og kulturarbejdere til vores kanter. Vi vil sætte skub i vores økonomi og skabe nye job ved at understrege den økonomiske dimension i vores visumpolitik og på samme tid bevare et højt niveau af sikkerhed ved vores grænser. Dagens forslag vil gøre procedurerne for kortvarige ophold meget lettere. Takket være disse forslag kan vi fremover forvente en stor stigning i rejsende", udtaler EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström.

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, tilføjer: "Vores forslag vil hjælpe den europæiske turistsektor i en tid, hvor den internationale konkurrence skærpes med et stigende antal lande, som afhænger af turisme som en kilde til vækst. De nye visumregler er svaret på denne udfordring. Ændringerne vil hjælpe turistindustrien med at håndtere den forventede øgede turiststrøm til Europa. Turisme er Europas vækstmaskine og har været den vigtigste skanse i EU's økonomi under den nylige krise."

For at sætte skub i den europæiske økonomi og gøre livet lettere for rejsende til EU fremlægger Europa-Kommissionen i dag forslag om vigtige ændringer af visumreglerne. Pakken omfatter primært:

1) Nedbringelse af fristen for behandling og afgørelse fra 15 til 10 dage, 2) mulighed for at ansøge om visum på et andet EU-lands konsulat, hvis det medlemsland, som har ansvaret for behandlingen af visumansøgningen, hverken er til stede eller repræsenteret i landet, 3) vigtige lettelser for hyppigt rejsende, som f.eks. obligatorisk udstedelse af visum til flere indrejser, som er gyldigt i op til tre år, 4) forenklet ansøgningsformular og mulighed for at søge online, 5) mulighed for at medlemslandene kan anvende særlige ordninger for udstedelse af visum ved grænserne på op til 15 dage til ét medlemsland, 6) mulighed for at lette udstedelsen af visum til deltagere ved større begivenheder, 7) en ny form for visum (rundrejsevisum), som giver lovlige rejsende mulighed for at rejse rundt i Schengenområdet i op til 1 år (uden af opholde sig i ét medlemsland længere end 90 dage inden for en periode på 180 dage).

- Forenkling af visumansøgninger til kortere ophold for at klare den stigende efterspørgsel. Der er allerede opnået meget med de eksisterende visumregler, som har bidraget til en stigning på 68 % i antallet af visumansøgninger, fra 10,2 millioner i 2009 til 17,2 millioner i 2013. Men der kan stadig gøres mere for at forbedre mobiliteten for lovlige rejsende. Se infografik med nye statistikker for 2013. Problemer med at opnå visum begrænser alt for ofte adgangen og mindsker – som konsekvens – den potentielle økonomiske gevinst for turistattraktionerne. F.eks. er verdensudstillingen i Milano i 2015 en mulighed for millioner af nye besøgende til Europa.

Helt konkret foreslår Kommissionen nu:

- Etablering af et klarere sæt procedureregler og en hurtigere proces. Der foreslås en reduktion af fristen for at behandle og træffe afgørelse om en visumansøgning fra 15 til 10 dage. Den maksimale frist for ansøgning øges fra tre til seks måneder forud for den planlagte rejse for at give de rejsende mulighed for at planlægge forud og undgå højsæsoner.

Derudover vil listen over bilag blive forenklet og udtømmende, og bedre samordning af disse krav på lokalt plan vil garantere, at alle visumansøgere behandles ens. De ofte dyre rejsesygeforsikringer vil blive afskaffet.

- Bedre konsulært samarbejde. Hvis det medlemsland, der har kompetence til at behandle visumansøgningen, hverken er til stede eller repræsenteret i et givet tredjeland, kan ansøgeren ifølge forslaget ansøge på et hvilket som hest konsulat, som er til stede ("obligatorisk repræsentation").

- Det bliver nemmere at vende tilbage flere gange med indførelsen af obligatoriske kriterier for opnåelse af visum til flere indrejser, som gælder i op til tre år og derefter i fem år for "VIS-registrerede hyppigt rejsende". Ansøgere, hvis data er registreret i visuminformationssystemet (VIS), og som på lovlig vis har anvendt mindst to visa inden for de forudgående 12 måneder, vil nyde godt af disse lettelser. Denne ændring er også mulig takket være etableringen af visuminformationssystemet (VIS), som forventes at stå klart i 2015, som vil give medlemslandenes konsulater mulighed for at få adgang til oplysninger om ansøgernes baggrund.

Rejsende med visa til flere indrejser med længere gyldighed vil kunne rejse mere spontant, og de forventes derfor at rejse oftere til Schengenområdet, end de ellers ville. Et stigende antal rejser vil bidrage til økonomisk vækst i Schengenområdet.

- Etablering af et rundrejsevisum. Den nye form for visum vil give lovlige rejsende borgere fra lande uden for EU mulighed for at rejse rundt i Schengenområdet i op til 1 år (uden af opholde sig i ét medlemsland længere end 90 dage inden for en periode på 180 dage), med mulighed for en forlængelse på op til to år (så længe ansøgeren højst opholder sig 90 dage i samme medlemsland inden for en periode på 180 dage). Det vil f.eks. gælde for kunstnere, som er på tourné i Schengenområdet i en længere periode, men også for individuelle rejsende som turister, forskere og studerende, som gerne vil opholde sig i længere tid i Europa.

Baggrund

Pakken, som præsenteres i dag, består af:

- en rapport (om økonomisk vækst gennem en smartere visumpolitik), som vurderer medlemslandenes gennemførelse af visumkodeksen

- et forslag til en forordning om en EU-kodeks for visa (visumkodeks)

- et forslag om en forordning, som etablerer et rundrejsevisum

- en oversigt over visumstatistikker.

Næste skridt: Begge forslag skal nu godkendes af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet, hvilket kan forventes at ske tidligst i begyndelsen af 2015.

Når forslagene træder i kraft, vil ændringerne gælde for alle de EU-medlemslande, som anvender den fælles Schengenvisumpolitik fuldt ud, samt de fire associerede Schengenlande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz). Bulgarien, Kroatien, Irland, Cypern, Rumænien og Storbritannien deltager ikke i visumpolitikken.

Nyttige link

MEMO/14/247

Rapporten "A smarter Visa Policy for economic growth": link

Forslag til en forordning om en EU-kodeks for visa (visumkodeks): link

Forslag om en forordning, som etablerer et rundrejsevisum link

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.04.2014
Annen informasjon