Sluttrapport om EU-programmet for SMB og entreprenørskap (2001-2006)

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet om de finansielle instrumenter i det flerårige programmet til fremme av foretak og entreprenørskap, spesielt for små og mellemstore bedrifter (SMB) (2001-2006)

Status:

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.11.2008

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Dette er den sidste årsrapport (afsluttende rapport) om gennemførelsen af finansielle instrumenter under det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder [1].

Den er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i Rådets beslutning 2000/819/EF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 593/2004/EF og Europa- Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1776/2005/EF, i henhold til hvilken Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en årsrapport om gennemførelsen af programmets finansielle instrumenter samt en tilsvarende afsluttende rapport for det sidste år. Det flerårige program var oprindelig planlagt til at dække perioden 2001-2005. For at sikre kontinuiteten, indtil det næste program startede i forbindelse med de nye finansielle overslag, blev det flerårige program imidlertid i september 2005 forlænget med et år indtil udgangen af
2006.

Målet med det flerårige programs finansielle instrumenter er at forbedre de finansielle vilkår for erhvervslivet, navnlig SMV'er. Det flerårige program bygger på de resultater, der blev opnået i forbindelse med vækst- og beskæftigelsesinitiativet [2] fra 1998. Denne rapport dækker de fire finansielle fællesskabsinstrumenter ("foranstaltninger") under det flerårige program:

• SMV-garantifaciliteten
• Opstartsordning under Den Europæiske Teknologifacilitet (ETF-iværksætterfaciliteten)
• Seedkapitalaktionen
• Joint European Venture (JEV)-programmet.

Den giver et samlet billede af situationen pr. 31.12.2006 og omfatter et kapitel for hvert af de finansielle instrumenter (kapitel 3, 4, 5 og 6).

En beskrivelse af ovennævnte finansielle instrumenter og specifikke konklusioner for hver af dem findes i afsnit III og IV i det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager denne rapport (SEK(2008)XXX).

De første tre af de ovenfor anførte finansielle instrumenter forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) på vegne af Kommissionen [3] og under dennes tilsyn. I medlemsstaterne er der blevet udvalgt egnede finansielle formidlere. Joint European Venture (JEV)- programmet blev lagt ind under det flerårige program ved Rådets beslutning 2000/819/EF men uden et særligt budget i det flerårige program. Joint European Venture (JEV) blev forvaltet af Europa-Kommissionen ved hjælp af budgetmidler fra vækst- og beskæftigelsesinitiativet, der var forløberen for programmet. Godkendelsen af projekter, der skulle finansieres via budgetmidler under det flerårige program, startede i midten af 2002. Projekter, der blev indsendt før den dato, blev godkendt under vækst- og beskæftigelsesinitiativet.

Bemærk: Forpligtelsesperioden for det flerårige program sluttede den 31.12.2006. Men: For de fleste finansielle formidlere under SMV-garantifaciliteten sluttede disponibilitetsperioden for at lade garanterede lån indgå først den 30.6.2007 eller den 31.12.2007.

Underskrivningsperioden under ETF-iværksætterfaciliteten, i løbet af hvilken EIF kunne indgå forpligtelser med hensyn til venturekapitalfonde, sluttede først den 30.6.2007. Disse forlængede perioder betyder, at faciliteterne fortsat var til rådighed efter den sidste forpligtelse i 2006, idet formålet var at opnå en gnidningsløs overgang til rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, der er efterfølgeren til det flerårige program. For også at tage hensyn til virkningen af de forlængede disponibilitetsperioder er der anført nogle nøgleresultater ved udgangen af 2007 i et ekstra felt i slutningen af det pågældende kapitel i denne rapport.

[1] Rådets beslutning 2000/819/EF af 20. december 2000 (EFT L 333 af 29.12.2000, s. 84) af 20.12.2000, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 593/2004/EF af 21. juli 2004 (EUT L 268 af 16.8.2004, s. 4) og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1776/2005/EF af 28.9.2005 (EUT L 289 af 3.11.2005).

[2] EFT L 155 af 29.5.1998, s. 43.

[3] Kommissionen vedtog den 10.12.2001 beslutning K(2001) 3973 om gennemførelse af de finansielle instrumenter under det flerårige program. Herefter indgik Kommissionen den 18.12.2001 forpligtelsesog forvaltningsaftaler med EIF om ETF-iværksætterfaciliteten, SMV-garantifaciliteten og seedkapitalaktionen. Disse aftaler blev ajourført den 22.12.2005 for at tage hensyn til forlængelsen af det flerårige program.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.11.2008