Sluttevaluering av eEurope 2005-handlingsplanen og EU-programmet Modinis (2003-2005)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske øknomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Sluttevaluering av eEurope 2005-handlingsplanen og av det flerårige programmet (2003-2005) for overvåking av eEurope 2005-handlingsplanen, formidling av god praksis og forbedring av nett- og informasjonssikkerheten (Modinis)

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.8.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

1. INDLEDNING

Denne meddelelse vedrører slutevalueringen af eEurope 2005-handlingsplanen og Modinisprogrammet.

Ifølge artikel 7, stk. 4, i beslutningen om Modinis (beslutning nr. 2256/2003/EF) skal Kommissionen forelægge "en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om, hvilke resultater der er opnået under gennemførelsen af de aktiviteter, der er omhandlet i [programmet]".

I betragtning af samspillet mellem Modinis og eEurope er det blevet besluttet at evaluere de to programmer samtidig og aflægge en samlet rapport om resultaterne.

2. BAGGRUND

Handlingsplanen eEurope 2005
eEurope-handlingsplanen (2000-2002) blev godkendt på Det Europæiske Råds møde i Feira (juni 2000) som den del af Lissabonstrategien for økonomisk, social og miljømæssig fornyelse, der vedrører informationssamfundet. Handlingsplanen opstiller en række mål, og indsatsen for at nå disse mål er blevet overvåget løbende ved hjælp af benchmarkindikatorer.

I slutningen af 2002 var der dog ikke meget, der tydede på, at succesen med at få EU på nettet var blevet omsat i nye arbejdspladser og tjenester. På Det Europæiske Råds møde i Barcelona (marts 2002) blev Kommissionen derfor opfordret til at udarbejde en eEurope-handlingsplan, som skulle lægge vægt på at sikre, "at bredbåndsnet gøres almindeligt tilgængelige og anvendes i hele EU inden udgangen af 2005, og at internetprotokollen IPv6 udvikles … og på net- og informationssikkerhed, digital forvaltning, e-læring, e-sundhed og e-handel" [1]. Den efterfølgende handlingsplan, eEurope 2005, blev godkendt af Det Europæiske Råd i Sevilla i juni 2002.

Modinis
Modinis-programmet blev vedtaget af Rådet og Parlamentet i november 2003 som "et flerårigt program for overvågning af e-Europe 2005-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og informationssikkerheden". Det var en opfølgning på programmet Promise, der i sin sidste fase ydede støtte til gennemførelsen af eEurope 2002- handlingsplanen. Modinis strakte sig over en treårsperiode (2003-2005). Det blev derefter forlænget til 2006 for at sikre kontinuitet, indtil støtteprogrammet for ikt-politik trådte i kraft som en del af programmet for konkurrenceevne og innovation, der blev vedtaget 2006. Modinis havde følgende mål:

– at overvåge, hvordan gennemførelsen af eEurope-handlingsplanen skred frem
– at analysere god praksis vedrørende eEurope og udbrede bedste praksis og informationstjenester
– at analysere de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser af informationssamfundet og
– at forberede oprettelsen Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed
(ENISA).

Disse mål skulle nås ved hjælp af:

– benchmarking
– undersøgelser
– konferencer og workshopper
– støtte til strategisk analyse og drøftelse, hovedsagelig via eEurope-Rådgivningsgruppen.

Modinis blev gennemført ved hjælp af årlige arbejdsprogrammer, der blev godkendt af forvaltningsudvalget for Modinis.

Det første arbejdsprogram (for 2004) havde et budget på 12,8 mio. EUR (inkl. 5,1 mio. EUR overført fra 2003). Arbejdsprogrammerne for 2005 og 2006 havde hver et budget på 7,72 mio. EUR. Det samlede budget for Modinis var 28,2 mio. EUR.

I 2006 ydede Modinis støtte til gennemførelsen af det første år af i2010-initiativet.

i2010
I juni 2005 vedtog Kommissionen initiativet "i2010: Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse". Som eEurope-handlingsplanens efterfølger er i2010 en helhedsstrategi for mobilisering af alle EU's politiske midler til at sætte gang i udviklingen af den digitale økonomi. Den udnytter således ikt-politik, regulering samt forskning og innovation i en indsats for at bidrage til gennemførelsen af Lissabonmålene. Hovedmålene for i2010-strategien er: a) at fremme favorable og konkurrencebaserede vilkår for elektronisk kommunikation og medietjenester, b) at styrke forskning og innovation inden for ikt og c) at skabe et inklusivt informationssamfund, der medfører fordele for alle.

Der er sket store fremskridt i løbet af de sidste tre år: et nyt lovgrundlag for audiovisuelle medietjenester er på plads; der er iværksat en reform af regelsættet for elektronisk kommunikation [2]; der er indført regler, der skal skabe et indre marked for brug af mobiltelefoner på tværs af grænserne; der er vedtaget initiativer til støtte for online-indhold i Europa [3]; omfattende nye tiltag til finansiering af F&U og innovation er sat i værk; der er etableret banebrydende offentlig-private partnerskaber (fælles teknologiinitiativer); flagskibsinitiativer vedrørende "intelligente" biler, europæiske digitale biblioteker og ikt til støtte for en bæredygtig udvikling er godt i gang, og det samme gælder initiativer vedrørende e-integration, e-forvaltning og e-sundhed [4].

1 Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Barcelona, afsnit 40
2 Se:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm.
3 KOM(2007) 836, se:http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm.
4 KOM(2007) 694, se:http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.08.2009