Schengen-samarbeidet: handlingsplan for Stockholms-programmet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget - Tilby Europas borgere et område med frihet, sikkerhet og rettferdighet: handlingsplan for gjennomføring av Stockholms-programmet

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.4.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 20.4.2010)

Kommissionen ønsker at fremme borgernes ret til databeskyttelse, sikre tiltaltes rettigheder og styrke samarbejdet om indvandring og asyl
Borgerne forventer at have de samme rettigheder og fornemmelse af sikkerhed i hele Den Europæiske Union. At etablere et fælles område for retfærdighed og sikkerhed for 500 millioner europæiske borgere er en topprioritet for Europa-Kommissionen i de næste fem år. Kommissionen fremlagde i dag konkrete foranstaltninger – med en tidsplan – for at fremme borgernes muligheder for at arbejde, rejse og studere uden for deres hjemland. Gennem et bedre retligt samarbejde og større solidaritet inden for rammerne af en fælles indvandrings- og asylpolitik vil forslagene øge borgernes sikkerhed. Endvidere vil erhvervslivet opleve mindre bureaukrati og større retssikkerhed i tværnationale transaktioner. Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 har EU nu mulighed for at sikre en ny balance i politikkerne og styrke de europæiske borgeres rettigheder og friheder.

"EU-borgernes domstolsadgang bør ikke vanskeliggøres, når de forlader deres hjemlande. Jeg ønsker, at borgerne har tillid til, at EU kan beskytte deres rettigheder, når de er i udlandet, uanset om de etablerer en familie, går på pension, løser kontraktlige tvister eller håndterer følgerne af en trafikulykke", sagde næstformand Viviane Reding, kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. "Disse ambitiøse forslag vil fjerne de bureaukratiske hindringer, som i dag begrænser borgernes hverdag og medfører ekstra omkostninger og retlig usikkerhed for erhvervslivet. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og regeringer og borgerne om disse foranstaltninger."

Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender, sagde: "Stockholmprogrammet er en køreplan for et frit og sikkert Europa. Da frihed og sikkerhed er vigtigt for de europæiske borgere, giver det også EU mulighed for at komme tættere på borgerne. Derfor foreslår vi bl.a. et ind- og udrejsesystem for Schengenområdet, så det bliver muligt at passere grænserne med mindre bureaukrati og alligevel mere sikkerhed. Vi vil også indføre værktøjer, der giver mulighed for en mere effektiv bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og bruge de nye bestemmelser i Lissabontraktaten til at gøre cyberangreb og identitetstyveri på internettet strafbart. Det er også mit mål at skabe et fælles asyl- og migrationssystem baseret på solidaritet".

De europæiske ledere godkendte 170 initiativer i december 2009 i det såkaldte Stockholmprogram. Foranstaltningerne tager sigte på at etablere et egentligt europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed over de næste fem år. Kommissionen har nu omsat disse mål til en handlingsplan for 2010-2014.

På området retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab omfatter handlingsplanen følgende forslag:
• Bedre databeskyttelse for borgerne i alle EU-politikker – herunder retshåndhævelse og forebyggelse af kriminalitet – og i forbindelser med internationale partnere. EU's databeskyttelsesdirektiv fra 1995 vil blive moderniseret for at modsvare de nye teknologiske udfordringer.
• Styrkelse af tiltaltes rettigheder i straffesager for at sikre en retfærdig rettergang med forslag om oplysning om tiltalen, retshjælp, kommunikation med slægtninge og særlige garantier for sårbare personer.
• Mindre bureaukrati for borgere og erhvervsliv ved at sikre, at retsafgørelser og personlige papirer anerkendes på tværs af grænserne uden langsommelige procedurer og store omkostninger.
• Forenkling af grænseoverskridende gældsinddrivelse og alternativ konfliktløsning. I dag inddriver virksomhederne kun 37 % af deres gæld i andre lande.
• Styrkelse af onlinehandel ved at tilbyde virksomhederne en frivillig europæisk aftaleret. I 2008 var kun 7 % af onlinetransaktionerne i Europa grænseoverskridende.
• Øget beskyttelse af borgere, der rejser til et andet EU-land, når de bestiller en pakkerejse eller anmelder et krav efter en trafikulykke. For rejser uden for EU vil borgerne få bedre konsulær beskyttelse.

Hvad angår indre anliggender, omfatter handlingsplanen følgende forslag:
• Definition af en omfattende sikkerhedsstrategi for at styrke samarbejdet om retshåndhævelse og civilbeskyttelse samt katastrofe- og grænseforvaltning.
• Forhandling af en langsigtet aftale med USA om behandling og overførsel af finansielle oplysninger for at bekæmpe terrorisme (Programmet til sporing af finansiering af terrorisme (Terrorist Finance Tracking Programme -TFTP).
• Undersøgelse af en EU-tilgang for brug af overførsel af passagerlisteoplysninger (Passenger Name Record (EU-PNR) med henblik på retshåndhævelse og oprettelse af en europæisk ramme for overførsel af PNR-data til tredjelande.
• Beskyttelse af de europæiske borgere mod cyberkriminalitet ved at kriminalisere identitetstyveri og skadeligt software, der bruges til at angribe informationssystemer, og ved at styrke grænsekontrollen gennem indførelse af et ind- og udrejsesystem.
• Evaluering og om nødvendigt ændring af datalagringsdirektivet.
• Afklaring af indrejse- og opholdsbetingelserne for tredjelandsstatsborgere med henblik på sæsonarbejde og virksomhedsintern udstationering; indførelse af et fælles EU-asylsystem og fremme af solidariteten mellem medlemsstaterne.

Baggrund
Det Europæiske Råd den 10.-11. december 2009 vedtog Stockholmprogrammet, som er en omfattende plan for EU's politik for retlige anliggender og sikkerhed 2010-2014.

Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 blev chartret om grundlæggende rettigheder retligt bindende for EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de handler inden for rammerne af EU-retten. Endvidere vil de fleste initiativer inden for retlige og indre anliggender blive foreslået af Kommissionen og godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet, idet sidstnævnte stemmer med kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed, hvilket vil strømline beslutningsprocessen.

MEMO/10/139

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.04.2010
Annen informasjon