Samarbeid over landegrensene mellom nasjonale myndigheter om gjennomføring av tjenestedirektivet

Tittel

Rapport fra Kommisjonen om utdanning og utveksling av personer i offentlige forvaltning med ansvar for gjennomføring av gjensidig assistanse i henhold til tjenestedirektivet (2006/123/EF)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.4.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

En vigtig og nyskabende del af tjenesteydelsesdirektivet [1] vedrører det administrative samarbejde. De kompetente myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan i alle medlemsstater [2] skal bistå hinanden direkte og tværnationalt for at undgå overlappende kontroller og sikre et effektivt tilsyn med tjenesteyderne (artikel 28 – 36).

Informationssystemet for det indre marked ("IMI") hjælper myndighederne med denne opgave. IMI er et it-baseret informationsnetværk, der er udviklet af Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne. Derigennem kan myndighederne finde deres modparter i andre lande og udveksle oplysninger med disse på deres eget sprog ved at anvende spørgsmål og svar, der er oversat på forhånd. I tilfælde af problemer kan IMI-koordinatorer intervenere. IMI anvendes i øjeblikket i forbindelse med direktivet om anerkendelse af faglige kvalifikationer [3] og tjenesteydelsesdirektivet.

Artikel 34, stk. 2, i tjenesteydelsesdirektivet opfordrer medlemsstaterne til med bistand fra Kommissionen at lette uddannelse og udveksling af embedsmænd med ansvar for det administrative samarbejde.

Artikel 34, stk. 3, fastlægger, at "Kommissionen vurderer behovet for et flerårigt program med henblik på at tilrettelægge passende udveksling af embedsmænd og relevant uddannelse".

Denne rapport indeholder et sammendrag af resultaterne af vurderingen, som blev udført på grundlag af de oplysninger, der blev indsamlet fra en række forskellige kilder, herunder bl.a. undersøgelser blandt alle IMI-brugere og -koordinatorer og feedback fra IMI-uddannere [4].

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).
2 Ved begrebet medlemsstater i dette dokument forstås de 27 EU-medlemsstater og de tre EFTA-lande, der deltager i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), dvs. Norge, Island og Liechtenstein.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 225 af 30.9.2005, s. 22).
4 Hvis man ønsker en detaljeret beskrivelse af vurderingen og dens resultater, henvises der til et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsager denne rapport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.04.2010