Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. målrettet og effektiv regulering (REFIT): resultater og de neste skritt

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Regulatory Fitness and Performance (REFIT): Results and Next Steps

Siste nytt

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 13.1.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Den norske EU-delegasjonens omtale 31.10.2013)

Europakommisjonen lanserer initiativer for regelforenkling
Europakommisjonen har lansert nye initiativer for regelforenkling og reduksjon av administrative byrder. Formålet er å redusere regelbyrden for næringslivet og forenkle implementeringen av EU-lover på nasjonalt nivå. Næringsråd Lars Erik Nordgaard ved EU-delegasjonen rapporterer.

Europakommisjonen gir i en meddelelse den 2. oktober signaler om at den vil intensifiere arbeidet med regelforenkling under REFIT-programmet («Regulatory Fitness and Performance Programme»). Pressemeldingen er tilgjengelig her.

Meddelelsen kommer i kjølevannet av Europakommisjonens President Jose Manuel Barrosos «State of the Union» tale 11. september i Europaparlamentet, hvor han blant annet tok til orde for at EU må fokusere mer på de store spørsmål og være mindre opptatt av små saker. Han innrømmet at Europakommisjonen hittil ikke har vært i tilstrekkelig grad opptatt av de store spørsmålene.

– EU må være en stor aktør når det gjelder de store og viktige områdene, og samtidig mindre når det gjelder de mindre viktige områdene. Dette har til tider vært glemt i fortiden, sa Barosso.

Meddelelsen kan sees på bakgrunn av at flere medlemstater er kritiske til at Europakommisjonen er for aktiv på for mange perifere områder og en økt vektlegging av subsidiaritetsprinsippet i flere medlemstater.

REFIT-initiativet følger et mangeårig arbeid på området. Europakommisjonen lanserte i oktober 2010 sin «Smart Regulation» agenda med formål å forbedre kvalitetene på EU-lovgivningen og redusere den såkalte regulatoriske byrde for derigjennom å styrke EUs konkuranseevne, skape økonomisk vekst og økt sysselsetting. Smart Regulation initiativet tok for seg hele policy syklusen, fra lover blir utformet til de blir implementert og revaluert. Hjørnestenene i agendaen er en faktabasert tilnærming med systematisk bruk av konsekvensutredninger og direkte deltakelse av berørte parter i lovgivningsprosessen.

I desember 2012 lanserte Europakommisjonen REFIT programmet som er en slags institusjonalisering og konkretisering av Smart Regulation agendaen. I meddelelsen av 2. oktober 2013 presenterer Europakommisjonen status i arbeidet med REFIT og foreslår nye tiltak og initiativer på ulike områder, enten ved å forenkle eller trekke EU lover tilbake for å redusere byrden for næringslivet, og spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB), eller for å forenkle implementering av EU lover på nasjonal nivå. Eksempler på EU regelverk som allerede er forenklet under REFIT finnes her.

REFIT sto på dagsorden for Det europeiske rådsmøtet 24. oktober. Det europeiske råd gav i sine konklusjoner klart utrykk for at Kommisjonen må fortsette dette arbeidet med uforminsket styrke.

I vedlegget til meddelelsen gir Europakommisjonen en oversikt over status og det videre arbeidet med REFIT på ulike politikk områder. Oversikten er presentert i fire hovedkategorier:

1. Forslag til forenkling og byrdereduksjon for lovforslag som venter på vedtak EUs lovgivende organer, Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet.

2. Nye forslag fra Europakommisjonen for å forenkle og redusere regulatoriske kostnader, samt konsolidere eksisterende lovgivning.

3. EU lover som vurderes utdatert og som Europakommisjonen vil foreslå opphevet eller eksisterende lovgivningsforslag som Kommisjonen vil trekke tilbake.

4. En oversikt over lovers egnethetsvurdering med hensyn til regulatoriske kostnader og byrde for planlagte og pågående prosesser.

Les mer
Les om Norges samarbeid med EU på nærings- og handelsområdet på Europaportalens temaside.

Les mer om REFIT-programmet på Europakommisjonens hjemmesider.