Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet): status og vurderinger

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT): status og vurderinger

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): Status and Outlook

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 07.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 18.06.2014, dansk utgave)

REFIT – Kommissionen gør EU-lovgivningen lettere, enklere og mindre omkostningskrævende
Få dage før Det Europæiske Råd går Kommissionen videre med dagsordenen for smart regulering. En meddelelse, der blev vedtaget i dag, viser, at gennemførelsen af Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (REFIT) er i fuldt sving, og at EU-lovgivningen faktisk bliver lettere, enklere og mindre omkostningskrævende. Endvidere sætter Kommissionen tempoet op for smart regulering ved at fremlægge en række nye initiativer vedrørende forenkling, tilbagetrækning af endnu ikke vedtagne forslag og ophævelse af eksisterende lovgivning. Den første udgave af en årlig resultattavle vurderer de fremskridt, der er gjort på alle politikområder og for hvert enkelt initiativ, herunder fra Rådets og Parlamentets side. (For nærmere oplysninger se nedenfor og MEMO).

Kommissionsformand José Manuel Barroso udtalte: "Kommissionen udvider dagsordenen for smart regulering. REFIT er vigtig for økonomiske vækst og jobskabelse i Europa. Vi ønsker at gøre borgernes og virksomhedernes hverdag lettere ved at fokusere EU-lovgivningen på de områder, der bedst kan takles på europæisk niveau og samtidig gøre lovgivningen lettere, enklere og mindre omkostningskrævende. Vi gør pæne fremskridt. Der opnås dog ikke resultater fra den ene dag til den anden. Succes kræver en fortsat indsats, klare politiske prioriteringer og ejerskab hos alle EU-institutionerne og navnlig medlemsstaterne. Det er helt afgørende at fortsætte dette arbejde i den næste mandatperiode."

Meddelelsen om REFIT og resultattavlen, der er vedtaget i dag, viser fremskridt på følgende områder:

Foranstaltninger truffet af Kommissionen

De fleste lovgivningsmæssige forslag om forenkling og nedbringelse af de administrative byrder, der blev identificeret i oktober 2013, er allerede blevet vedtaget eller forventes vedtaget i år. Kommissionen har formelt godkendt og offentliggjort 53 tilbagetrækninger af verserende forslag efter høring af Parlamentet og Rådet, herunder alle ni REFIT-initiativer. Kommissionen har også besluttet at afstå fra at fremlægge en række forslag, f.eks. på områder som sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for frisører. Kommissionen er ved at forberede ophævelse af eksisterende EU-lovgivning som planlagt, og arbejdet med evalueringer og kvalitetskontrol på områder som affald, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og generel fødevarelovgivning er startet.

Foranstaltninger truffet af Rådet og Europa-Parlamentet

Siden oktober 2013 har lovgiveren (Parlamentet og Rådet) vedtaget en række vigtige forslag til forenkling og nedbringelse af de administrative byrder, bl.a. lovgivning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, offentlige udbud og den digitale fartskriver.

Foranstaltninger truffet af medlemsstaterne

Ifølge skøn stammer op til 1/3 af de administrative byrder som følge af EU-lovgivningen, fra nationale gennemførelsesforanstaltninger (*). Medlemsstaterne har derfor et stort ansvar for ikke kun at sikre en rettidig gennemførelse og fuld anvendelse af EU-lovgivningen, men også for at dette sker på den mindst byrdefulde måde. I den henseende er det op til medlemsstaternes myndigheder at udnytte de forenklingsmuligheder, EU-lovgivningen tilbyder, og sikre, at EU-lovgivningen anvendes på nationalt, regionalt og lokalt niveau så effektivt som muligt.

Nye REFIT-foranstaltninger annonceret af Kommissionen i dag

At holde EU-lovgivningen målrettet kræver en konstant indsats. Derfor gennemfører Kommissionen REFIT som et rullende program og har for nylig opdateret arbejdet med at kortlægge og screene EU-lovgivningen, der for første gang blev gennemført inden for rammerne af REFIT i 2013. Der blev ligeledes taget højde for de kommentarer og bemærkninger til Kommissionens REFIT-dagsorden, som forskellige aktører har fremsat siden oktober 2013.

På grundlag af denne analyse mener Kommissionen, at det på flere områder er nødvendigt med nye initiativer til at forenkle lovgivningen og nedbringe de administrative byrder. Disse initiativer omfatter forenkling af EU-lovgivningen om identitets- og rejsedokumenter, udvikling af en ny overordnet arkitektur for erhvervsstatistikker, øget anvendelse af kvikskranker på momsområdet til at omfatte alle tjenesteydelser fra virksomheder til forbrugere samt oprettelse af en europæisk webportal, der skal informere erhvervslivet om nationale og europæiske momsregler, samt kodifikation af lovgivning om fastsættelse af lister over visumkrav for tredjelande.

Kommissionen vil tage skridt til at ophæve lovgivning på flere områder: energimærkning, transportpriser og transportvilkår, den fælles landbrugspolitik og i relation til standardiseret rapportering på miljøområdet. Endvidere er Kommissionen ved at screene EU-retten på området politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager for at identificere lovgivning, der kunne ophæves i forbindelse med udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i traktaterne.

Kommissionen mener, at det er god lovgivningsskik at trække forslag, der ikke kommer videre i lovgivningsprocessen, tilbage for at bane vej for andre måder til at sikre den ønskede lovgivning. En nøje gennemgang af alle verserende forslag hos lovgiveren har ført til identifikation af yderligere forslag, som enten er forældede eller ikke støttes af lovgiveren og derfor bør trækkes tilbage. Der er tale om forslag om investorgarantiordninger, gravide arbejdstagere, luftfartssikkerhedsafgifter og en erstatningsfond for olieforurening. Et forslag om fritagelse af mikrovirksomheder for visse fødevarehygiejnebestemmelser, som har været i lovgivningsproceduren siden 2007, vil også blive trukket tilbage.

Af tidshensyn i forhold til den nye mandatperiode vil den nuværende Kommission fokusere på nøgleområder i 2014. Kommissionen er ved at screene sin planlagte dagsorden og vil kun bevare de allervigtigste punkter.

Endelig har Kommissionen til hensigt på mellemlang sigt at iværksætte flere nye evalueringer og kvalitetskontroller af eksisterende EU-lovgivning og anvendelsen af traktatretten.

En fælles indsats

Målrettet regulering kan kun sikres i fællesskab mellem de europæiske institutioner, medlemsstaterne og aktører i erhvervslivet og civilsamfundet. Målrettet regulering bør prioriteres, og alle EU's institutioner bør vurdere virkningen af deres politiske valg både i den forberedende og i den lovgivningsmæssige proces. I dag opstår der fortsat regelmæssigt hindringer for smart regulering på grund af manglende engagement og ejerskab hos andre institutioner, medlemsstater og aktører i erhvervslivet og civilsamfundet.

Kommissionen vil overvåge medlemsstaternes gennemførelse af disse foranstaltninger og alle andre REFIT-foranstaltninger og gøre status i den næste resultattavle, der er planlagt til 2015. Kommissionen arbejder fortsat sammen med medlemsstater og aktører om at fremlægge flere og mere pålidelige oplysninger om virkningen af EU-regulering. Resultatet af dette arbejde vil indgå i den næste REFIT-resultattavle.

En ny gruppe på højt niveau

Hidtil har to grupper på højt niveau om bedre regulering og nedbringelse af administrative byrder støttet Kommissionen med gennemførelsen af dagsordenen for smart regulering. Kommissionen finder det mere hensigtsmæssigt at samle denne støtte og ekspertise i én gruppe med et revideret mandat til at vurdere virkningen af EU-regulering konkret ude i medlemsstaterne. Kommissionen vil fremlægge forslag om oprettelse af denne nye gruppe på højt niveau i de kommende måneder.

De næste skridt

Kommissionen vil fortsat gennemføre alle REFIT-initiativer som nævnt i dens arbejdsprogram for 2014.

Alle nye initiativer, der fremlægges i dag, er til information opført i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene og skal bekræftes i Kommissionens arbejdsprogram for 2015.

Yderligere oplysninger

MEMO

Meddelelse og resultattavle vedtaget i dag: COM(2014) 368

(*) Se COM(2009)544 "Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i EU - planer for reduktion af byrder i sektorer samt aktioner i 2009".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.06.2014