Reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler og lette kjøretøy

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Resultater av revisjonen av Fellesskapets strategi for reduksjon av CO2-utslippene fra personbiler og lette kjøretøy

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

INNLEDNING (fra KOM(2007) 19, dansk utgave)

EU er på forkant med de internationale bestræbelser på at standse klimaændringerne og skal nedbringe udledningerne af drivhusgasser, således som EU har forpligtet sig til i henhold til Kyoto-protokollen. Kommissionen foreslog i januar 2007, at "at EU inden for rammerne af internationale forhandlinger forfølger målsætningen om senest i 2020 at opnå en 30 % reduktion af drivhusgasemissionerne (GHG) fra de udviklede lande (set i forhold til 1990- niveauet)" og at "EU allerede nu bør påtage sig en fast ensidig forpligtelse til at gennemføre mindst en 20 % reduktion af drivhusgasemissionerne senest i 2020 (set i forhold til 1990- niveauet)". For at undgå forvridninger og sikre økonomisk og social retfærdighed skal alle sektorer bidrage til denne reduktionsindsats.

Biler spiller en vigtig rolle i mange europæeres hverdag, og bilindustrien er en betydelig kilde til beskæftigelse og vækst i mange regioner i EU. Imidlertid har brugen af biler betydelige indvirkninger på klimaforandringerne, idet ca. 12 % af EU's samlede emissioner af den vigtigste drivhusgas kuldioxid (CO2) kommer fra den benzin, der bruges af personbiler. Selv om der er sket betydelige forbedringer i køretøjsteknologien - især i brændstoføkonomien, hvilket også betyder lavere CO2-emissioner - har det ikke været nok til at neutralisere virkningen af den øgede trafik og bilstørrelse. Selv om EU som helhed har nedbragt sine emissioner af drivhusgasser med lidt under 5 % i perioden 1990-2004, er CO2-emissionerne fra vejtransport steget med 26 %.

Det Europæiske Råd bekræftede derfor igen i juni 2006 enstemmigt, at "nye biler skal overholde målet på gennemsnitlige CO2-emissioner på 140 g/km inden 2008/2009 og 120 g/km inden 2012 i overensstemmelse med EU-strategien om CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer". Europa-Parlamentet opfordrede til "at der iværksættes en politik med effektive foranstaltninger, der kan reducere transportemissionerne, herunder bindende grænser for CO2-udledningerne fra nye køretøjer på 80-100 g/km på mellemlang sigt, som skal kunne opnås gennem handel med emissioner mellem bilfabrikanter".

I "Handlingsplan for energieffektivitet: udnyttelse af potentialet" fra oktober 2006 mindede Kommissionen om, at "den er fast besluttet på at gøre noget ved bilernes energieffektivitet og CO2-emissioner og vil om nødvendigt foreslå lovgivning i 2007 for at sikre, at målet på 120 g CO2/km nås inden 2012 gennem en bred og sammenhængende strategi i overensstemmelse med det fælles EU-mål". I pakken om energi og klima i januar 2007 understregede Kommissionen, at "yderligere foranstaltninger til nedbringelse af CO2-emissionerne fra biler vil blive foreslået i en kommende meddelelse med det sigte som led i en bred og sammenhængende approach at nå målet på 120 g CO2/km i 2012. Mulighederne for yderligere reduktioner efter 2012 vil også blive undersøgt".

Når der ikke sker en effektiv indsats, vil væksten i udledninger fra personbefordring ad landevej fortsætte i de kommende år og bringe EU's bestræbelser på at nedbringe udledninger af drivhusgasser i henhold til Kyoto-protokollen og videre frem i fare og lade andre sektorer, der også er følsomme over for international konkurrence, bære hovedbyrden i forbindelse med bestræbelserne. Hvis vi får styr på bilernes udledninger, vil vi omvendt bidrage til at bekæmpe klimaændringer, mindske vores afhængighed af importeret brændstof og forbedre luftkvaliteten og dermed europæiske borgeres sundhed. Bedre brændstoføkonomi i biler kombineret med øget brug af alternative brændstoffer, især biobrændstoffer, vil være nøglen hertil.

Hvad brændstof angår, har Kommissionen foreslået at indføre pligtige krav om gradvis at mindske kulstofindholdet i transportsektorens brændstof gennem en ændring af direktiv om brændstofkvaliteten. Den har i øvrigt for nylig aflagt rapport om gennemførelsen af biobrændstofdirektivet, og den vil om kort tid vedtage forslaget om en revision af dette direktiv. Kommissionen foreslår i denne meddelelse også at forøge anvendelsen af biobrændstoffer som led i den integrerede tilgang til at reducere CO2 fra biler. Hvad køretøjerne angår, har Kommissionen fastlagt en række foranstaltninger, der kunne bidrage til at nå EU-målet, navnlig strengere brændstofeffektivitetsniveauer for personbiler og lette erhvervskøretøjer såvel som andre teknologiske forbedringer. Meddelelsen giver grundlaget for udvekslinger med andre EU-institutioner og alle interesserede parter om at gennemføre næste trin i EU's strategi for at nedbringe CO2-emissioner og forbedre brændstoføkonomien i lette erhvervskøretøjer med henblik på at nå EU-målet på 120 g CO2/km inden 2012. På basis af de konklusioner, der drages af disse drøftelser, vil Kommissionen om muligt i 2007, dog senest i midten af 2008, foreslå Rådet og Europa-Parlamentet lovgivningsmæssige rammer for at nå målet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.02.2007