Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler: data for 2011

Tittel

Report from the European Environmental Agency: Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2011

Siste nytt

Rapport lagt fram av EUs miljøbyrå 11.7.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Yderligere begrænsning af CO2-emissioner fra personbiler og varevogne: en win-win-situation for klimaet, forbrugerne, innovation og beskæftigelsen
Europa-Kommissionen har i dag fremsat forslag, der opstiller mål, som skal fremme en væsentlig reduktion af CO2-emissionerne fra nye personbiler og lette erhvervskøretøjer (varevogne) frem til 2020.

Forslagene vil nedbringe de gennemsnitlige emissioner fra nye personbiler fra 135,7 g CO2/km i 2011 til 95 g i 2020 og fastsætte et bindende mål for 2015 på 130 g. Emissioner fra varevogne skal falde fra 181,4 g i 2010 (de seneste tal) til 147 g CO2/km i 2020 med et bindende mål for 2017 på 175 g.

Den eksisterende lovgivning tager allerede højde for de bindende mål for 2020, men de kræver stadig gennemførelse. Efter at have foretaget en grundig teknisk og økonomisk analyse, fastsætter Kommissionen med de foreslåede forordninger retningslinjer for, hvordan disse mål kan nås.

Klimakommissær Connie Hedegaard udtaler: "Vores forslag beskytter ikke blot miljøet og sparer forbrugerne for udgifter. Vi fremmer også innovation og konkurrenceevnen i den europæiske bilindustri og skaber et væsentligt antal arbejdspladser. Dette er en klar win-win-situation for alle, og endnu et vigtigt skridt hen imod en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi. Det er nødvendigt med yderligere CO2-reduktioner efter 2020, og det vil blive taget op i samråd med de berørte parter."

Please note that a video is embedded in the online version of this press release

Nettobesparelser for forbrugerne
Kommissionens analyse viser, at 2020-målene er opnåelige, de er økonomisk bæredygtige og omkostningseffektive. Teknologien findes allerede, omkostningerne er væsentlig lavere end først antaget og dens anvendelse burde både øge beskæftigelsen og BNP og gavne forbrugerne og erhvervslivet.

Ejeren af en ny bil vil i gennemsnit spare 340 EUR i brændstof det første år og mellem 2094 og 3836 EUR i løbet af bilens levetid (13 år) sammenlignet med 2015-målet. For varevogne er den gennemsnitlige brændstofbesparelse på cirka 400 EUR det første år og mellem 3363 og 4564 EUR over en levetid på 13 år.

Forbrugerne vil samlet set spare cirka 30 mia. EUR i brændstof årligt. Det anslås endvidere, at målene vil kunne hæve EU's BNP med 12 mia. EUR og investeringer i beskæftigelse med omtrent 9 mia. EUR om året. Forslagene vil betyde en samlet besparelse på 160 mio. ton olie til en værdi af cirka 70 mia. EUR (aktuelle priser), og cirka 420 mio. ton CO2 frem til 2030.

Fremme af innovation og konkurrenceevne
Den europæiske bilindustri betragtes som verdensførende inden for teknologi, hvilket især skyldes kombinationen af betydelige investeringer i innovation og et krævende hjemmemarked. Kommissionens konsekvensanalyse af forslagene viser, at bilindustrien har en stor innovationskapacitet og en væsentlig komparativ fordel i forhold til konkurrenterne.

2020-målene giver en klar og stabil retlig ramme for investeringer, som vil fremme innovation hos bilproducenterne og komponentleverandørerne yderligere, hvilket på sin side styrker den europæiske industris konkurrencefordel. Hvis der indføres lignende standarder for CO2 eller brændstofeffektivitet i tredjelande, vil det betyde stigende efterspørgsel efter CO2-begrænsende teknologier og mere energieffektive biler fremstillet i Europa.

Arbejdspladser bevares og nye bliver skabt
Behovet for ny teknologi og forbedret brændstofeffektivitet vil have en positiv indflydelse på efterspørgslen efter komponenter. Brændstofeffektivitet forventes at have en gavnlig effekt på beskæftigelsen: den forhøjer de producerede bilers værdi og får efterspørgslen efter arbejdskraft til at stige i den arbejdskraftkrævende bilindustri.

Hvad nu?
Forslagene vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til behandling og vedtagelse inden for rammerne af den normale lovgivningsprocedure. Forslagene vil ændre to eksisterende forordningeri og fastsætte bindende krav om at producenterne skal opfylde de obligatoriske mål for personbiler i 2015 og for varevogne i 2017. Forordningernes gennemførelsesforanstaltninger er allerede på plads, og CO2-emissioner fra nye køretøjer overvåges hvert år.

Baggrund
Forslagene er endnu et skridt på vejen mod EU's mål om at reducere de samlede CO2-emissioner til 20 % under 1990-niveauet i 2020 og fjerne kulstoffet fra transportsektoren i tråd med EU's klimapolitik og hvidbogen om transport. Personbiler og varevogne står i alt for cirka 15 % af EU's CO2-emissioner, herunder også emissioner fra brændstofforsyning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2012
Annen informasjon