Om opprettelse av en ordning for informasjonsutveksling for overvåking av Europas maritime områder

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om utkast til kjøreplan for opprettelse av en felles ordning for informasjonsutveksling med sikte på overvåking av EUs maritime område

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.10.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens meddelelse 21.10.2010, dansk utgave)

Kommissionen fremlægger en køreplan for en mere effektiv og omkostningseffektiv havovervågning
Europa-Kommissionen fastlagde i dag konkrete tiltag til at fremme en mere effektiv og omkostningseffektiv overvågning af Europas have. I en køreplan fastsætter Kommissionen, hvordan man kan bringe medlemsstaternes relevante myndigheder i alle maritime sektorer sammen for at udveksle de havovervågningsdata, som de pågældende myndigheder har; her tænkes der på myndigheder såsom kystvagter, søfartsovervågning, miljøovervågning, forureningsforebyggelse, fiskeri, grænsekontrol, håndhævende skatte- og lovmyndigheder samt marinen. Et sådant øget samarbejde ville også hjælpe med til mere effektivt at klare realtidsbegivenheder. "Køreplanen for etablering af en fælles ramme for informationsudveksling for EU's maritime område" er et tiltag under EU's integrerede havpolitik, der fremmer en integreret tilgang til forvaltning og styring af have og kystområder og giver næring til den indbyrdes påvirkning mellem havrelaterede sektorpolitikker i EU.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, sagde: "Integreringen af havovervågning vil give os det rigtige værktøj til at beskytte vore maritime interesser mod alle typer af trusler, til mere effektivt at klare realtidsbegivenheder til havs, såsom ulykker og olieudslip, og til at forbedre vore forebyggelses- og indsatskapaciteter".

EU-lande udfører havovervågning og vil fortsat gøre det. De forskellige overvågningsmyndigheder i Europa har imidlertid utilstrækkelig adgang til hinandens oplysninger. Integrering af havovervågningen vil betyde en lang række fordele i hele EU. Eftersøgnings- og redningsorganer vil hurtigt have bedre oplysninger til rådighed, når der er liv på spil til søs. Kystvagterne, politiet og marinen kan dele information for bedre at forebygge og bekæmpe alle slags ulovlige aktiviteter til søs eller beskytte handelsskibe og fiskerfartøjer mod angreb og andre trusler til søs. Miljø- og forureningsforebyggelsesmyndighederne og indsatsorganerne kan dele information med søfartsmyndighederne og kystvagterne for bedre at forebygge, opdage og/eller rense forskellige forureningstyper til havs.

Elektronisk havinformationsudveksling på tværs af sektorer og grænser understøttes af et digitalt dataudvekslingssystem, der er baseret på moderne og sikre telekommunikationsmidler.

Øget effektivitet og omkostningseffektivitet med hensyn til at sikre de basale betingelser for sikre og bæredygtige aktiviteter til havs er altafgørende for at sikre en sund økonomisk vækst, i betragtning af at 90 % af Europas udenrigshandel foretages til havs, EU's fiskerflåde tegner sig for omkring 84 000 fartøjer og EU's maritime regioner for omkring 40 % af EU's bruttonationalprodukt og befolkning.

Køreplanen foreslår at etablere det fælles informationsudvekslingsnetværk i følgende seks etaper:

• Fastlæggelse af alle brugersamfund
• Kortlægning af datasæt og analyse af datamangler til dataudveksling
• Definition af fælles dataklassifikationsniveauer
• Udvikling af støtterammer for netværket
• Fastlæggelse af adgangsrettigheder
• Fastsættelse af en passende lovgivning.

Disse seks etaper er grundlaget for det videre arbejde. Der gennemføres allerede pilotprojekter for samarbejde, og der vil kunne være et fuldstændigt system for informationsdeling på plads i 2014.

Køreplanen er blevet godkendt af EU-medlemsstaterne under et omfattende høringsforløb. Den er en opfølgning af den første meddelelse fra Kommissionen i oktober 2009 om emnet, som Rådet udbad sig i november 2009. Den skal på Rådets anmodning finjusteres inden udgangen af 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2010
Annen informasjon