Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler: rapport 2009

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsorordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 offentlig kontroll som utføres for å sikre verifisering av at fôrvare-, næringsmiddel, dyrehelse- og dyrevernregelverket overholdes

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.7.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

I henhold til artikel 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes1, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en beretning, som navnlig skal indeholde en oversigt over de erfaringer, der er gjort med forordningens anvendelse.

I beretningen bør følgende spørgsmål behandles:

"a) fornyet vurdering af anvendelsesområdet, for så vidt angår dyresundhed og -velfærd

b) sikring af, at andre sektorer bidrager til finansieringen af den offentlige kontrol gennem en udvidelse af listen over aktiviteter i bilag IV, afdeling A, og bilag V, afdeling A, og hensyntagen til især virkningen af Fællesskabets foderstof- og fødevarelovgivning efter vedtagelsen heraf

c) fastsættelse af ajourførte minimumstakster for de i bilag IV, afdeling B, og bilag V, afdeling B, omhandlede gebyrer, især under hensyn til risikofaktorer".

Ifølge de hidtidige erfaringer med dyresundhed og dyrevelfærd er det ikke nødvendigt at revidere forordningens anvendelsesområde, som defineret i artikel 1. De nuværende drøftelser med henblik på modernisering og forenkling af to væsentlige sektorer kan dog muligvis medvirke til at præcisere forholdet mellem forordningens generelle bestemmelser og gældende sektorbestemmelser. Det gælder navnlig i forbindelse med den igangværende revision til opfølgning af dyresundhedsstrategien (2007-2013)2, som bl.a. har til formål at indføre et enkelt regelsæt for dyresundhed ("dyresundhedslovgivning"), og resultaterne af den fremtidige revision af de gældende bestemmelser om plantesundhed (strategien for plantesundhed). Endvidere bør der tages hensyn til behovet for at sikre, at Fællesskabets nuværende sektorbestemmelser om kontrol inden for særlige områder (f.eks. restkoncentrationer af veterinærlægemidler og pesticider) er i overensstemmelse med forordningens principper og betingelser. Dette spørgsmål behandles i beretningens afsnit 2.

Afsnit 3 i denne beretning indeholder en beskrivelse af de vigtigste tiltag og initiativer til gennemførelse af forordningen og de erfaringer, der er indhøstet siden 1. januar 2006. Medlemsstaterne er efterhånden ved at få erfaring med at udarbejde og gennemføre deres flerårige kontrolplaner, som Kommissionens Levnedsmiddel- og Fødevarekontor (FVO) også bruger i forbindelse med sine regelmæssige generelle kontrolbesøg. De nationale årsrapporter indgår også som et vigtigt led i de nye rammer for offentlig kontrol, som er indført ved forordningen om offentlig kontrol, selv om erfaringerne med sådanne rapporter er for begrænsede til at muliggøre en nærmere analyse på indeværende tidspunkt og drage konklusioner.

I henhold til artikel 65 rettes opmærksomheden navnlig mod spørgsmålet om gebyrer, der opkræves til finansiering af offentlig kontrol ("kontrolgebyrer"). I afsnit 4 i beretningen gøres der status over drøftelser og overvejelser vedrørende dette ret komplicerede spørgsmål; det sker med udgangspunkt i resultaterne af en undersøgelse, som en ekstern evaluator foretog for Kommissionen for nylig.

Den pågældende undersøgelse giver Kommissionen et værdifuldt indblik i, hvordan gebyrordningen fungerer, afdækker visse mangler ved de nuværende bestemmelser om kontrolgebyrer og medlemsstaternes gennemførelse heraf og kommer nærmere ind på et eventuelt behov for at revidere visse træk ved rammebestemmelserne. I henhold til undersøgelsen kan en række valgmuligheder med hensyn til ændringer overvejes for at sætte medlemsstaterne i stand til at nå det mål, der er fastsat i artikel 26 i forordningen for offentlig kontrol: "Medlemsstaterne sikrer, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til at sikre det nødvendige personale og andre midler til offentlig kontrol". Der foreslås forskellige fremtidige scenarier, som omfatter alt lige fra fuldstændig harmonisering af de forskellige aspekter ved gebyrordningen til større fleksibilitet for medlemsstaterne i forbindelse med ordningens gennemførelse, samtidig med at der sikres klarhed og gennemsigtighed med hensyn til den måde, som ordningen fungerer på i medlemsstaterne.

Det er nødvendigt at foretage flere analyser af de spørgsmål, som undersøgelsen har bragt på bane, herunder en offentlig drøftelse med de berørte parter vedrørende resultaterne af den gennemførte evaluering og en konsekvensanalyse af de forskellige valgmuligheder i forbindelse med ændringer. Kommissionen har til hensigt at iværksætte en sådan konsekvensanalyse i løbet af 2009.

1 EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.
2 En ny dyresundhedsstrategi for Den Europæiske Union (2007-2013) - "Det er bedre at forebygge end at helbrede". Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. KOM(2007) 539 endelig.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2009
Annen informasjon