Offentlig kontroll av matvaresikkerhet, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: rapport 2010

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om den offentlige kontroll i allminnelighet i medlemsstatene av matvaresikkerhet, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse

Siste nytt

Kommisjonsrapport lagt fram 25.8.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Ifølge artikel 44, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/20041 ("forordningen om foderstofog fødevarekontrol") skal medlemsstaterne hvert år forelægge Kommissionen en rapport om iværksættelsen af de flerårige nationale kontrolplaner fastlagt i overensstemmelse med forordningens artikel 41. Ifølge forordningen skal rapporterne indeholde:

a) beskrivelse af ændringer i de flerårige nationale kontrolplaner for at tage hensyn til bl.a. ændringer i lovgivning, nye risikomønstre, ny videnskab og resultatet af tidligere kontrol
b) resultater af kontrol og audit, der er gennemført i det forløbne år i medfør af den nationale kontrolplan
c) den form for manglende overholdelse, der er konstateret ved kontrollen, og antallet af sådanne tilfælde
d) foranstaltninger, der skal sikre, at den nationale kontrolplan iværksættes, herunder håndhævelsesforanstaltninger og resultaterne heraf.

I denne sammenhæng skal også nævnes de supplerende krav i artikel 7 i forordning
(EF) nr. 882/2004 om behovet for, at medlemsstaten sikrer, at kontrolaktiviteterne udføres med en høj grad af åbenhed.

I henhold til artikel 44, stk. 4 og 6, i forordningen skal Kommissionen hvert år udarbejde og forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om medlemsstaternes kontrol i almindelighed i lyset af:

a) de årlige rapporter fremlagt af medlemsstaterne
b) EU's audit og tilsyn udført i medlemsstaterne
c) andre relevante oplysninger.

Denne rapport kan i givet fald indeholde henstillinger om muligheder for forbedringer af medlemsstaternes offentlige kontrol- og auditordninger, særlige kontrolforanstaltninger vedrørende sektorer eller aktiviteter eller koordinering af planer med henblik på at behandle spørgsmål af særlig interesse. Det primære formål med Kommissionens årlige rapport er at give et overblik over måden, hvorpå kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager offentlig kontrol med henblik på at verificere overholdelsen af fødevarelovgivningen (i bred forstand, herunder ikke kun fødevare- og foderstofsikkerhed, men også dyresundhed og -velfærd samt - i nogen udstrækning - plantesundhed). Kommissionen mener, at en sådan rapport derfor også skal give nogle grundlæggende indikatorer for de kontrolaktiviteter, der foretages af medlemsstaterne i fødekæden inden for de forskellige berørte områder, samt resultaterne heraf.

I denne første rapport er der lagt vægt på følgende mål:

– at give en første screening af de data og oplysninger om offentlig kontrol, som Kommissionen i øjeblikket har til rådighed, herunder en analyse af data og oplysninger, som er et resultat af de første sæt årsrapporter fra medlemsstaterne til Kommissionen i henhold til artikel 44, stk. 1,

– at fremlægge nogle indledende konklusioner om, hvordan medlemsstaternes nuværende rapportering kan forbedres.

Kommissionen ønsker at starte drøftelser med medlemsstaterne om de spørgsmål, der rejses i denne rapport, og især om hvordan indsamlingen og behandlingen af data om offentlig kontrol kan rationaliseres og strømlines. Kommissionen har desuden til hensigt sammen med medlemsstaterne at revidere gennemførelsen af artikel 7 i forordning (EF) nr. 882/2004 om behovet for at opnå en høj grad af åbenhed i forbindelse med kontrolaktiviteterne. Ved disse drøftelser skal der også tages hensyn til, hvordan udøvelsen af rationaliseringen og strømliningen af årsrapporterne kan medvirke til at sikre medlemsstaterne en høj grad af åbenhed i forbindelse med de offentlige kontrolaktiviteter, som krævet i artikel 7.

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.04.2004, s. 1).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.08.2010
Annen informasjon