Nasjonal gjennomføring av EUs miljølovgiving

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Bedre utnyttelse av EUs miljøtiltak: økt tillit gjennom bedre viten og aktiv handling

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.3.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Miljø: Bedre gennemførelse af lovgivningen vil føre til lavere omkostninger og et bedre miljø
Bruxelles, den 7. marts 2012. Det anslås, at manglende gennemførelse af miljølovgivning årligt koster EU i omegnen af 50 milliarder EUR i sundhedsudgifter og direkte omkostninger for miljøet. For at reducere dette beløb og samtidig sikre bedre miljøresultater for befolkningen og erhvervslivet har Kommissionen i dag udsendt en meddelelse om bedre gennemførelse af EU’s miljølovgivning.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: “EU-lovgivning er ikke noget, man bare finder på i Bruxelles. Lovene bliver vedtaget på demokratisk vis af alle medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til befolkningens bedste. Vores miljø beskyttes af omkring 200 velfunderede love, men alt for ofte bliver de ikke anvendt korrekt. Dette skader ikke blot miljøet men også menneskets sundhed, ligesom det skaber usikkerhed for industrien og underminerer det indre marked. Vi har ikke råd til disse udgifter i en krisetid.”

Dagens meddelelse fremhæver fordelene ved miljølovgivningen ved at vise, at det er billigere at forebygge skader på miljøet nu, end det vil være at udbedre disse skader i fremtiden. Miljølovgivning kan være fordelagtig for industrien. Eksempelvis vil en fuldstændig gennemførelse af EU’s affaldslovgivning skabe 400 000 ekstra jobs, og nettoudgifterne vil være 72 milliarder EUR mindre end, hvis man undlader at gøre det.

Meddelelsen har til formål at fremme dialogen med regeringerne og andre interessenter om, hvordan man forbedrer samarbejdet om gennemførelsen af EU-lovgivningen ved at indsamle og dele viden og ved at tage større ansvar for miljømålene. Meddelelsen skitserer nærmere bestemt foranstaltninger, som skal hjælpe medlemsstaterne til systematisk at indsamle og udbrede viden, herunder om måder hvorpå der kan skabes større lydhørhed over for miljømæssige spørgsmål.

Gennemførelse og håndhævelse af EU’s miljølove er en opgave, der løftes af både nationale, regionale og lokale myndigheder. Mangelfuld gennemførelse af lovene forværres ofte af mangel på korrekt information om miljøspørgsmål. Overvågningsindsatsen er forskellig fra et EU-land til et andet. De fremkomne oplysninger er sporadiske og uaktuelle, og der er ikke nok nyttig information at finde på nettet. Bedre og mere tilgængelig information på nationalt, regionalt og lokalt plan ville gøre det muligt at udpege store miljøproblemer på et tidligere stadium og dermed spare udgifter på lang sigt.

En ordentlig gennemførelse af lovgivningen kræver, at man handler effektivt, når det drejer sig om nuværende og potentielle miljøproblemer. Forslag til forbedringer omfatter bl.a. bedre inspektion og overvågning, kriterier for hvordan medlemsstaterne skal håndtere klager fra offentligheden, lettere adgang til domstolene i miljøsager samt støtte til europæiske netværk af miljøspecialister. I de tilfælde, hvor der er problemer, bør de ansvarlige i højere grad forpligte sig til at gennemføre lovene, så der sker målbare forbedringer inden for en konkret tidsfrist.

Næste skridt
Meddelelsen er rettet til Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og deres befolkninger samt alle de aktører, som spiller en rolle for gennemførelse og håndhævelse af lovgivningen. Resultatet af drøftelserne mellem de tre EU-institutioner vil danne grundlag for det syvende miljøhandlingsprogram.

Baggrund
Medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre, at EU’s miljølove bliver gennemført i de respektive lande. Kommissionens rolle er at kontrollere, at medlemsstaterne lever op til deres forpligtelser og at skride til handling, hvis dette ikke er tilfældet.

Gennemførelse af lovene har adskillige dimensioner. Medlemsstaterne skal vedtage nationale love, der gennemfører den lovgivning, der er vedtaget på EU-niveau. De skal tilrettelægge deres administration, så lovene bliver overholdt i praksis, og de skal foretage fornødne investeringer, f.eks. med hensyn til korrekt affaldshåndtering. Gennemførelsen af lovene bør endvidere indeholde redskaber, som gør det muligt at sætte ind, når de pålagte opgaver ikke bliver løst, eller der opstår andre problemer, eksempelvis ulovlig bortskaffelse af affald eller ulovlig jagt på beskyttede dyrearter.

Yderligere oplysninger

Meddelelse om gennemførelse af miljølovgivning

Se også:
Gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs miljølovgivning (2008)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2012
Annen informasjon