Modernisering av arbeidsretten: EUs høringsrunde

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komite og Regionkomiteen: Resultatet av den offentlige høringen om Kommisjonens grønnbok "Modernisering av arbeidsretten med hensyn til takling av det 21. århundredes utfordringer"

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Innledning (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Da Kommissionen vedtog grønbogen "Modernisering af arbejdsretten med henblik
på tackling af det 21. århundredes udfordringer", gav den startskuddet til en
offentlig debat i EU om, hvordan arbejdsretten kan støtte Lissabon-strategiens
målsætning om at opnå bæredygtig vækst med flere og bedre job. I grønbogen
undersøges det, om arbejdsret og kollektive overenskomster kan fremme
"flexicurity" og skabe et arbejdsmarked, der er mere retfærdigt, lydhørt og rummeligt
og bidrager til at gøre Europa mere konkurrencedygtigt. Grønbogen havde navnlig til
formål for det første at kortlægge de vigtigste udfordringer med hensyn til at tilpasse
arbejdsretten til udviklingen inden for arbejdslivet, for det andet at få alle berørte
parter med i en åben debat om, hvordan arbejdsretten kan medvirke til at fremme
fleksibilitet og sikkerhed, for det tredje at sætte skub i drøftelserne om, hvordan
fleksible og pålidelige kontraktlige forhold kombineret med rettigheder kan fremme
jobskabelse og fremme jobskift, og for det fjerde at bidrage til initiativet om bedre
lovgivning.

Den offentlige debat om modernisering af arbejdsretten forventedes ikke uden videre
at bane vej for enighed eller at skabe grundlag for forslag til lovgivningsmæssige
tiltag. De forskellige synspunkter, som kom til udtryk under høringen, gjorde det
vanskeligt at nå til enighed om større spørgsmål, men bekræftede, at det er relevant
og aktuelt med en debat, som mange medlemsstater har haft kørende, men som
endnu ikke var nået op på fællesskabsplan.

Omfanget og kvaliteten af den debat, som grønbogens offentliggørelse gav anledning
til, har fuldt ud opfyldt Kommissionens formål med denne aktion. Kommissionen
modtog over 450 besvarelser, som omfattede alle de berørte parter – nationale og
regionale regeringer, nationale parlamenter, arbejdsmarkedets parter på EU-niveau
og nationalt niveau, ngo'er, individuelle virksomheder, videnskabsfolk, juridiske
eksperter og enkeltpersoner. Hovedparten afspejler stor bevidsthed om de
udfordringer, der ligger i det nye europæiske arbejdsmarked – som er ved at opstå på
grund af større mobilitet blandt arbejdstagerne og øget grænseoverskridende
virksomhedsaktivitet. Debatten blev også fulgt af offentligheden og medierne, fordi
mange regeringer hørte arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og
uafhængige eksperter på nationalt plan. Drøftelserne i en række EU-sektorudvalg for
den sociale dialog var en særlig positiv udvikling, som førte til, at arbejdsgiver- og
fagforeningsrepræsentanterne vedtog adskillige fælles holdninger.

EU-institutionerne bidrog også aktivt til debatten. EU-ministrene med ansvar for
beskæftigelse og sociale anliggender havde en orienterende debat vedrørende
grønbogen på Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik)
møde i Bruxelles den 1. december 2006. Debatten fortsatte på et møde i Berlin den
18. januar 2007 i det tyske formandskabs regi. Formandskabets konklusioner bakker
op om "flexicurity"-begrebet som et nyttigt tiltag, men den tidsubegrænsede
standardkontrakt for heltidsansatte fremhæves som hovedhjørnestenen i
ansættelsesforhold i EU samtidig med, at der gives mulighed for andre mere fleksible
kontrakttyper, hvor der kan tages hensyn til særlige behov og individuelle forhold.

Europa-Parlamentet vedtog en beslutning den 11. juli 2007; den er et positivt svar
på grønbogen, i og med at de arbejdsretlige spørgsmål, som rejses her, gives en
fællesskabsdimension. Europa-Parlamentets beslutning blev vedtaget med et stort
flertal og afspejler en bemærkelsesværdig enighed om en redegørelse, som var
blevet debatteret indgående på alle trin i proceduren.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) vedtog en udtalelse om
grønbogen, hvori det gav udtryk for utilfredshed med tidspunktet for høringen og
metoden og for flere aspekter ved den tilgrundliggende analyse.

Fleksible og pålidelige kontrakter ved hjælp af moderne arbejdsret er et af de fire
centrale politikområder i en bredere flexicurity-politik. De andre er strategier for
livslang læring, aktive arbejdsmarkedspolitikker og moderne sociale
sikringsordninger, som nærmere beskrevet i Kommissionens meddelelse "Mod fælles
principper for flexicurity: Flere og bedre job ved hjælp af fleksibilitet og sikkerhed",
som blev vedtaget den 27. juni 2007.

Nærværende meddelelse har til formål at give et resumé af resultaterne af den
offentlige høring, som grønbogen gav startskuddet til, og at fastlægge de vigtigste
politiske spørgsmål, der nu rejser sig. Kommissionen giver et objektivt resumé af
respondenternes synspunkter og tager ikke stilling til særlige bemærkninger eller
deres faktuelle rigtighed. Et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med
en mere detaljeret gennemgang af besvarelserne er knyttet til meddelelsen som bilag.
Meddelelsen offentliggøres sammen med alle de besvarelser, der blev modtaget
under høringen, med det formål at sikre størst mulig aktindsigt. Den markerer
afslutningen på den offentlige høringsproces vedrørende modernisering af
arbejdsretten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2007