Miljøvennlig utforming og energimerking: arbeidsplan 2020-2024

Tittel

(Under forberedelse) Arbeidsplan for økodesign og energimerking 2020-20204

(In preparation) Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2020-2024.

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2020)

Sammendrag av innhold

Status
Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet (2009/125/EF) og energimerkeforordning 2017/1369. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold
Det er igangsatt en studie som skal danne grunnlag for etablering av en ny økodesign og energimerke arbeidsplan for perioden 2020-2024. Studien avsluttes i desember 2020. Arbeidsplanen vil liste opp hvilke produktgrupper Kommisjonen vil granske nærmere med tanke på regulering. Listen vil inneholde helt nye produktgrupper, produktgrupper det allerede pågår regelverksutvikling for og produktrgupper som allerede er regulert men hvor det er behov for en revisjon av regelverket. Det er planlagt to interessentmøter, ett i juli og ett i oktober/november. Norske interessenter oppfordres til å registrere seg på studiens hjemmeside. Les mer om studien og registrer deg som interessent på studiens hjemmeside: Preparatory study for the Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2020-2024.

Studien gjennomføres av et konsulentkonsortium og resultatene fra studien skal benyttes av Kommisjonen til å utvelge produktgrupper til den nye arbeidsplanen. Kommisjonens Green Deal med «Ny handlingsplan for sirkulær økonomi» legger også føringer for arbeidsplanen.

Ved utvelgelse av produktgrupper, vil det særlig tas hensyn til miljøpåvirkninger i alle livssyklusfaser samt sirkulærøkonomiaspekter som produkters holdbarhet, reparerbarhet, resirkulerbarhet og/eller resirkulert innhold. Økodesigndirektivet har fra før definert seks livssyklusfaser for et produkt der "bruksfasen" er den fasen hvor det hovedsaklig er satt krav til frem til i dag. De seks definerte livssyklusfasene er:

• valg og bruk av råstoff,

• produksjon,

• emballering, transport og distribusjon,

• installering og vedlikehold,

• bruk og

• kassert produkt, dvs. den tilstanden et produkt er i ved utgangen av første bruksperiode og inntil produktet blir endelig disponert.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet