Midtveisevaluering av EUs folkehelseprogram (2003-2008)

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Midtveisevaluering av folkehelseprogrammet (2003-2008)

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008)1, herefter benævnt "programafgørelsen", blev der indført et seksårigt folkesundhedsprogram, som skulle gennemføres i perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2008.

Denne meddelelse har til formål at præsentere konklusionerne på evalueringen af gennemførelsen af folkesundhedsprogrammet (2003-2008), herefter benævnt "programmet", i de første tre år. Kravet om evaluering følger af nævnte afgørelses artikel 12, stk. 3, hvori det også hedder, at Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringen.

Evalueringen blev foretaget af uafhængige eksperter fra et konsulentfirma, RAND Europe, som blev udvalgt ved en udbudsprocedure.

Evalueringsrapporten findes i fuld ordlyd på GD SANCO's Europa-websted (se lenke i høyre kolonne).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.07.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg