Meddelelse om pasientsikkerhet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen om pasientsikkerhet, herunder forebygging og bekjempelse av infeksjoner erhvervet i helsevesenet

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Trods moderne medicins åbenlyse fordele er der en stigende erkendelse af, at sundhedsmæssige indgreb indimellem kan påføre patienter skader, som lader sig forebygge. I alle landes sundhedssystemer giver patientsikkerhed [1] anledning til voksende bekymring. Infektioner på hospitaler og i andre sundhedsmiljøer udgør et særligt problem for patienter og sundhedstjenesteydere overalt i verden og får omfattende mediedækning og politisk opmærksomhed.

Til de mest almindelige utilsigtede hændelser [2] hører infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet [3], medicinrelaterede begivenheder og komplikationer under eller efter kirurgiske indgreb. Nogle utilsigtede hændelser er forbundet med den indbyggede risiko, der er ved nødvendige indgreb eller nødvendig medicinering. Andre utilsigtede hændelser skyldes imidlertid lægefejl, der er potentielt undgåelige, f.eks. diagnosefejl, manglende opfølgning på undersøgelsesresultater, ordinering, udlevering og administration af forkert medicin eller en forkert dosis medicin eller i kombination med uhensigtsmæssig medicin eller fejl ved medicinsk udstyr. Kommissionen har allerede på mange områder truffet særlige foranstaltninger for at løse patientsikkerhedsproblemet. Disse foranstaltninger har dog mest være rettet mod specifikke risikokilder som f.eks. lægemiddelsikkerhed, medicinsk udstyr og antimikrobiel resistens. Denne meddelelse om patientsikkerhed vil med udgangspunkt i de hidtidige resultater skitsere en integreret fremgangsmåde, der giver patientsikkerhed en central placering i et sundhedssystem af høj kvalitet og samler alle faktorer med indvirkning på patienters sikkerhed.

Selv om patientsikkerhed defineres snævrere end det mere generelle begreb "kvaliteten af sundhedsydelser", er det dog grundlaget for ethvert sundhedssystem af høj kvalitet. Indførelsen af effektive kvalitets- og patientsikkerhedsforbedringer optager mange europæiske lande, uanset deres sundhedssystemers karakteristika, og interesserer også mange internationale organisationer, som f.eks. WHO, som for nylig offentliggjorde en oversigt over kvalitetsstrategier i EU's 27 medlemsstater, og OECD, som i øjeblikket arbejder med kvalitetsindikatorer for sundhedsydelser. På grundlag af disse erfaringer og i samarbejde med medlemsstaterne er Kommissionen i gang med en refleksionsproces for at vurdere, i hvilket omfang EU kan hjælpe medlemsstaterne med at opnå kvalitet på området for sundhedsydelser.

1 WHO definerer patientsikkerhed som patienters ret til at undgå unødvendige skader eller risiko for skader som følge af sundhedsydelser.
2 Ved utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der skader patienten.
3 I denne meddelelse forstås ved infektioner, der er erhvervet i sundhedsvæsenet, enhver sygdom eller patologi (sygdomstilfælde, betændelse), som skyldes tilstedeværelsen af en infektiøs agens eller mikroorganisme (bakterier, svampe, vira, parasitter og andre overførbare agenser) eller produkter heraf, og som er en følge af eksponering for sundhedsfaciliteter eller –procedurer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2008