Markedsanalyser innenfor elektronisk kommunikasjon

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget om markedsanalyser i henhold til EUs rammebestemmelser (3. rapport). Ytterligere tiltak med sikte på konsolidering av det indre marked for elektronisk kommunikasjon

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Telesektoren: Kommissionens rapport om reguleringen på de nationale telemarkeder viser, at der er større konkurrence, men ikke noget indre marked
En rapport fra Europa-Kommissionen, der offentliggøres i dag, vidner om øget konkurrence på EU's markeder for telekommunikation takket være Kommissionens styring af hørings- og markedsanalyseprocessen – kendt som "artikel 7-proceduren" – der indebærer, at de nationale tilsynsmyndigheder på forhånd underretter Kommissionen om deres planer om at regulere dele af de nationale telemarkeder. Resultatet er, at borgere og virksomheder nyder godt af et større udvalg af tjenester samt lavere priser. Rapporten tyder dog også på, at det indre EU-marked for telekommunikation stadig er langt fra at være en realitet, og derfor efterlyser Kommissionen i sin digitale dagsorden for Europa (IP/10/581) en hurtig og ensartet håndhævelse af de eksisterende regler for telekommunikation. Desuden agter Kommissionen at foreslå passende tiltag for at nedbringe de omkostninger, som et manglende indre marked for teletjenester medfører. Blandt de udestående problemer er de nationale tilsynsmyndigheders forskellige måder at gribe konkurrencespørgsmål an på, blandt andet i reguleringen af adgang til lysledernet. I den aktuelle rapport advarer Kommissionen om, at retsusikkerhed kan hæmme gennemførelsen af investeringstunge infrastrukturprojekter som udbredelse af accesnet af næste generation (NGA), der er et af flagskibene for EU's digitale dagsorden.

Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtalte: "Kommissionens vejledning af de nationale tilsynsmyndigheder har sikret en grad af ensartethed og forudsigelighed, der øger investorernes tillid. Men der skal yderligere koordinering til for at sikre, at reglerne gennemføres ensartet, så vi kan få et velfungerende indre marked for telekommunikation."

Kommissionens næstformand med ansvar for konkurrence, Joaquín Almunia, sagde: "Rapporten fremhæver, at de nationale tilsynsmyndigheders gennemførelse af EU's regler for telesektoren under Kommissionens tilsyn har åbnet markederne for konkurrence og medført øgede valgmuligheder og lavere priser for EU's borgere og virksomheder."

Kommissionens rapport beskriver de vigtigste tendenser og problemer i forbindelse med artikel 7-proceduren i løbet af de sidste to år. Overordnet set har denne anmeldelsesprocedure ført til mindre og bedre regulering af EU's telemarkeder. Imidlertid vælger de nationale tilsynsmyndigheder stadig at løse samme type konkurrenceproblemer på forskellige måder. Det gælder for eksempel i følgende tilfælde:

• Behandlingen af lyslederteknologi på engrosmarkederne for bredbåndsadgang: i en række tilfælde, hvor lyslederforbindelser indgår i markedsdefinitionen, havde myndighederne tænkt sig ikke at indføre afhjælpende foranstaltninger eller at begrænse foranstaltningerne til at omfatte lysledernet.
• Forskellige metoder til beregning af de takster, som operatørerne må opkræve for adgang til en del af deres net (acces) eller for at formidle opkald for andre operatører (samtrafik). En række myndigheder medtager stadig irrelevante omkostningselementer i beregningen af termineringstakster, f.eks. frekvensudgifter, hvilket fører til opskruede priser.
• Forskellige reguleringsmetoder i tilfælde, hvor teleoperatørerne opretholder et skel mellem deres udbud af tjenester over for andre teleoperatører og udbuddet over for slutbrugere (funktionel adskillelse).

Fra maj 2011 vil de ændrede EU-regler på teleområdet give Kommissionen yderligere beføjelser til at gribe ind over for foranstaltninger, som de nationale tilsynsmyndigheder påtænker at indføre (se MEMO/09/513 og bilaget nedenfor). Kommissionen vil i tæt samarbejde med Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation (BEREC - se SPEECH/10/15) gøre sit yderste for at sikre, at EU-reglerne på teleområdet anvendes konsekvent, og for at fremme udbredelsen af højhastighedsnet i overensstemmelse med den digitale dagsorden (IP/10/581).

Kommissionen er ved at lægge sidste hånd på en henstilling om reguleret adgang til den næste generation af accesnet (NGA), der bygger på de retningslinjer, Kommissionen opstillede i forbindelse med analyserne af de nationale bredbåndsmarkeder. Kommissionen overvejer sammen med BEREC også at udsende yderligere instrukser til telemyndighederne om en konsekvent gennemførelse af reglerne for funktionel adskillelse.

Baggrund:
Den procedure, der er fastlagt ved artikel 7 i direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og ?tjenester (rammedirektivet), har hjulpet Kommissionen til at udpege de områder, hvor den i samarbejde med BEREC er nødt til at gribe ind for at styrke det indre marked for elektronisk kommunikation.

Ifølge denne procedure skal de nationale tilsynsmyndigheder forelægge deres markedsanalyser for Kommissionen, før de træffer en endelig beslutning herom. Formålet er at konsolidere det indre marked for telekommunikation. Siden artikel 7-proceduren blev indført, har de nationale tilsynsmyndigheder forelagt over 1000 udkast til foranstaltninger for Kommissionen til vurdering.

Mere om artikel 7-proceduren: se MEMO/10/226.

Annex: The new Single Market Procedure for assessing market definitions and
significant market power findings proposed by national telecoms regulators
(Article 7 of the Framework Directive 2009) (se lenken til pressemeldingen over for illustrasjoner)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2010
Annen informasjon