Målrettet EU-regulering

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Målrettet EU-regulering

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions. EU Regulatory Fitness

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 12.12.2012, dansk utgave)

En mere målrettet regulering: Bedst mulig udnyttelse af EU-lovgivningen i en krisetid
I et forsøg på at gøre det lettere og billigere for virksomheder at drive forretning og for borgere at udnytte fordelene ved det indre marked kommer Europa-Kommissionen med en større pakke af tiltag, der skal styrke og forbedre EU-lovgivningen og sikre, at den virker efter hensigten. Pakken omfatter et nyt program, der skal fjerne alle unødige reguleringsrelaterede omkostninger på EU-plan og på nationalt plan. Der er tale om en opfølgning af programmet for reduktion af administrative byrder. Samtidig styrker pakken de værktøjer – konsekvensanalyser, evalueringer og offentlige høringer – der gør det muligt at sikre en målrettet EU-lovgivning. Pakken skal sikre, at EU kan skabe vækst og være konkurrencedygtig i en krisetid. Det Europæiske Råd anerkendte pakkens vigtighed på sit møde den 18.-19. oktober 2012.

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, siger:

"Hvis EU skal skabe vækst og arbejdspladser og klare sig i den internationale konkurrence, skal EU-lovgivningen virke efter hensigten. Det er årsagen til, at vi har gjort smart regulering til en central del af vores politiske beslutningsproces. I dag optrapper vi vores indsats med lanceringen af et nyt og omfattende program for målrettet og effektiv regulering. Vi vil se på den eksisterende lovgivning og systematisk gå efter alt, der ikke er absolut nødvendigt, for at sikre bæredygtig vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne på effektiv vis."

Smart regulering er Kommissionens, Europa-Parlamentets og Rådets fælles opgave, og medlemsstaterne og Kommissionen arbejder aktivt på at gøre dette fælles ansvar til en fælles mission. Meddelelsen om målrettet EU-regulering tager hensyn til de store fremskridt, der foreløbig er opnået i forbindelse med gennemførelsen af Kommissionens dagsorden for smart regulering. Den beskriver også, hvordan målene for EU-lovgivningen kan nås på en mere effektiv og virkningsfuld måde, nemlig ved at påvise en klar merværdi, give fuldt udbytte med færrest mulige omkostninger til følge og overholde nærheds- og proportionalitetsprincippet. Det endelige mål er et enkelt, klart, stabilt og forudsigeligt regelsæt.

Meddelelsen beskriver følgende foranstaltninger:

1. Et nyt program for målrettet og effektiv regulering (REFIT), der skal føre til en systematisk udpegning og gennemsigtig gennemførelse af initiativer, der vil medføre en markant reducering af de reguleringsrelaterede omkostninger og en væsentlig forenkling.

2. En opfølgning af handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder (ABRplus), der skal sikre, at det foregående programs gode resultater hvad angår målet om at reducere de administrative byrder med 25 % reelt gavner erhvervslivet og små og mellemstore virksomheder i medlemsstaterne.

3. Mere effektive værktøjer til forvaltning af reguleringen: løbende forbedringer af konsekvensanalyser, mere omfattende og kritiske evalueringer, der er fast forankret i den politiske proces, forbedrede høringer af interesserede parter og større støtte til gennemførelse.

Meddelelsen ledsages af to arbejdsdokumenter:

• "Review of the Commission Consultation Policy", som viser, at Kommissionen foretager brede og gennemsigtige høringer (den har indledt over 300 åbne høringer i de seneste tre år) og følger bedste internationale praksis (interessenter gives automatisk en svarfrist på 12 uger). I dokumentet beskrives også en række foranstaltninger, der skal forbedre kvaliteten af høringerne yderligere.

• "Action Programme for Reducing Administrative Burden - Final Report" beskriver i detaljer de forslag, som Kommissionen har udarbejdet for at nedbringe de administrative byrder med 33 %, hvilket svarer til besparelser på knap 41 mia. EUR og overgår det 25 %-mål, der blev sat i 2008. EU's medlovgivere har vedtaget mange af disse forslag (svarende til besparelser på knap 31 mia. EUR).

Kommissionen har samtidig tilpasset dele af EU-lovgivningen efter små og mellemstore virksomheders og mikrovirksomheders behov, foretaget brede høringer af disse virksomheder og screenet lovgivningskomplekset for at finde frem til og reducere deres byrder. I starten af 2013 fremlægger Kommissionen den første statusrapport om disse aktiviteter.

Baggrund
I sin meddelelse om smart regulering af 7. oktober 2010 forpligtede Kommissionen sig til at aflægge rapport om gennemførelsen senest i 2012.

I "vækst- og beskæftigelsespagten" fra juni 2012 blev Kommissionen opfordret til inden udgangen af 2012 at fremsætte forslag til, hvordan indsatsen for at reducere de overordnede reguleringsrelaterede byrder på EU-plan og på nationalt plan kan videreføres, og hvilke yderligere tiltag der kan iværksættes inden for smart regulering, herunder foranstaltninger til støtte for mikrovirksomheder.

Det Europæiske Råd, som er klar over vækstpotentialet i smart regulering, gav på sit møde den 18.-19. oktober 2012 udtryk for, at det ser frem til rapporten.

Yderligere oplysninger:
MEMO/12/974

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.12.2012