Likestilling mellom menn og kvinner - 2008

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosial komite og Regionkomiteen: Likestilling mellom menn og kvinner - 2008

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (KOM(2008) 10, dansk utgave)

Ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip i Den Europæiske
Union. Fællesskabet og medlemsstaterne har ved fælles indsats markant ændret
mænds og kvinders situation i EU på en række områder. For eksempel er kvinderne i
stigende grad kommet ud på arbejdsmarkedet, og kvindernes uddannelsesniveau er i
dag højere end mændenes. Der er imidlertid stadig en række udfordringer tilbage.
Der er uden tvivl sket kvantitative fremskridt, så fremover er der navnlig behov for
en indsats for at styrke det kvalitative aspekt af ligestillingen. Det er hovedbudskabet
i denne beretning.

2007 blev året, hvor en lang række foranstaltninger fra Europa-Kommissionens
køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd fra 2006 og Det Europæiske Råds
ligestillingspagt blev iværksat. Alle disse foranstaltninger har som fælles mål at opnå
reel ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel ud fra kvantitative som kvalitative
aspekter. Endvidere har Kommissionen bidraget til at opstille fælles principper for
flexicurity [1], bl.a. for at støtte oprettelsen af flere og bedre job. Året har ligeledes
været præget af en række festligheder og begivenheder af betydning for politikken
for ligestilling mellem kvinder og mænd: 50-års-dagen for EU-politikken for
ligestilling mellem kvinder og mænd, det europæiske år for lige muligheder for alle,
10-års-dagen for undertegnelsen af Amsterdamtraktaten, som udgør grundlaget for
den europæiske beskæftigelsesstrategi og en integreret strategi for ligestilling i EUpolitikkerne.

Denne femte årsberetning om ligestilling mellem kvinder og mænd, der er udarbejdet
i samarbejde med medlemsstaterne på anmodning fra Det Europæiske Råd af statsog
regeringschefer, er den første, som dækker det udvidede EU med 27
medlemsstater. Den Europæiske Unions øgede mangfoldighed kan udgøre nye
udfordringer for ligestillingspolitikkerne. Udvidelsen med nye medlemsstater vidner
imidlertid om deres tiltrædelse af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier
og deres engagement i fortsættelsen af EU's grundlæggende opgaver, herunder
gennemførelsen af ligestilling mellem kvinder og mænd.

[1] KOM(2007) 359

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.01.2008