Kvinner i bedriftsstyrer i EU: fremdriftsrapport

Tittel

Women in economic decision-making in the EU: Progress report. A Europe 2020 initiative

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.3.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Europa-Kommissionen ser på mulighederne for at få flere kvinder ind i virksomhedsbestyrelserne
Bruxelles, den 5. marts 2012 – Det fremgår af en rapport, som Europa-Kommissionen har offentliggjort i dag, at der ikke er sket de store fremskridt med at få flere kvinder ind i bestyrelserne, siden Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, for et år siden opfordrede til troværdige selvregulerende foranstaltninger (se MEMO/11/124). Kun ét ud af syv bestyrelsesmedlemmer i Europas vigtigste virksomheder er en kvinde (13,7 %). Det er en lille stigning fra 11,8 % i 2010. Med den hastighed vil det dog tage mere end 40 år at nå op på en rimelig kønsfordeling (hvor det ene af kønnene tegner sig for mindst 40 % af posterne).

En mere ligelig kønsfordeling i topposterne har vist sig at give bedre virksomhedsresultater, bedre konkurrenceevne og økonomiske gevinster. En rapport fra McKinsey viser f.eks., at virksomheder med en rimelig kønsfordeling har et driftsoverskud, der er 56 % højere end virksomheder, som kun drives af mænd. Ernst & Young har set på de 290 største børsnoterede virksomheder. De konstaterede, at indtjeningen i virksomheder med mindst ét kvindeligt bestyrelsesmedlem var betydeligt højere end i virksomheder uden kvinder i bestyrelsen.

Kommissionen har i dag lanceret en offentlig høring for at finde ud af, hvad der kan gøres for at afhjælpe den gennemgående mangel på kvinder i børsnoterede virksomheders bestyrelser i Europa. Den søger idéer til, hvad der kan gøres, bl.a. i form af lovgivning, på EU-plan for at opnå en mere ligelig kønsfordeling i virksomhedsbestyrelser. Den offentlige høring løber frem til den 28. maj 2012. På baggrund af høringen vil Kommissionen senere i år beslutte, hvad der videre skal ske.

Rapporten om kønsfordelingen i virksomhedsbestyrelser offentliggøres et år efter, at EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, opfordrede børsnoterede virksomheder i Europa til frivilligt at øge antallet af kvinder i deres bestyrelser ved at undertegne hensigtserklæringen "Women on the Board Pledge for Europe". Ved at undertegne erklæringen forpligter virksomhederne sig til at øge andelen af kvinder i bestyrelsen til 30 % inden 2015 og til 40 % inden 2020. I løbet af det seneste år er der dog kun 24 virksomheder i Europa, der har undertegnet erklæringen.

"For et år siden opfordrede jeg virksomhederne til frivilligt at øge antallet af kvinder i deres bestyrelser. Europa-Parlamentet bakkede op om min opfordring, og det var EU-medlemsstaternes ministre for beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling, der sendte den videre til virksomhedsorganisationerne. Jeg må dog desværre konstatere, at på trods af opfordringen har selvreguleringen endnu ikke givet tilfredsstillende resultater", udtaler Viviane Reding, næstformand for Europa-Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender. "Det skader Europas konkurrencedygtighed og den økonomiske vækst, at vi ikke ser flere kvinder i topposter. Derfor er mange EU-medlemsstater, navnlig Belgien, Frankrig, Italien, Nederlandene og Spanien, begyndt at indføre lovgivning om kønskvoter i virksomhedsbestyrelser. Nogle lande som Danmark, Finland, Grækenland, Østrig og Slovenien har vedtaget regler om ligelig kønsfordeling i bestyrelserne for statsejede virksomheder. Personligt er jeg ikke stor tilhænger af kvoter, men jeg kan lide de resultater, jeg ser. Jeg er også opmærksom på, at virksomheder, som opererer på tværs af grænserne i det indre marked, skal overholde forskellige nationale love om kvoter, hvis de vil deltage i offentlige udbud. Derfor indeholder Kommissionen arbejdsprogram for 2012 et initiativ til at afhjælpe situationen. I dag vil jeg gerne opfordre offentligheden – virksomheder, arbejdsmarkedsparter, berørte ngo og borgere – til at tilkendegive, hvilke foranstaltninger de synes EU bør træffe for at sikre en mere ligelig kønsfordeling i bestyrelserne. Det er efter min mening på høje tid, at Europa sprænger det glasloft, som fortsat forhindrer kvinder i at komme til tops i Europas børsnoterede virksomheder. Jeg vil arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og samtlige medlemsstater for at få ændret denne situation".

I løbet af det seneste år har man opnået det hidtidige bedste resultat med at skabe en mere ligelig kønsfordeling (en stigning på 1,9 procentpoint fra oktober 2010 til januar 2012, hvor der over de seneste ti år kun har været en stigning på 0,6 procentpoint om året). Denne stigning skyldes opfordringer fra Kommissionen og Europa-Parlamentet (MEMO/11/487) og en række lovgivningsinitiativer på nationalt plan. Frankrig, som indførte lovgivning om kønsfordelingen i bestyrelser i 2011, tegner sig alene for ca. halvdelen af stigningen i EU. Alt i alt går det dog umådeligt trægt med at ændre forholdene. Antallet af kvindelige bestyrelsesformænd i større virksomheder er endda faldet til 3,2 % i januar 2012 fra 3,4 % i 2010.

Der er i Europa bred enighed om, at dette bør ændres: Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, som blev offentliggjort i dag (se bilag), mener 88 % af europæerne, at såfremt kvinder har samme kompetencer som mænd, bør de også i samme grad bestride topposter i erhvervslivet. 76 % af europæerne mener, at kvinder har de nødvendige færdigheder. Endelig mener 75 % af de adspurgte, at der bør indføres lovgivning om ligelig kønsfordeling i virksomhedsbestyrelser. Heraf mener et lille flertal (49 %), at bødestraf ville være det mest effektive middel til at håndhæve lovgivningen (se bilag).

Baggrund
Der er mere og mere, der tyder på, at en mere ligelig deltagelse af mænd og kvinder i den økonomiske beslutningstagning giver bedre økonomiske resultater (se Kommissionens rapport). Flere kvinder i topposter kan være med til at skabe et mere produktivt og innovativt arbejdsmiljø og give bedre virksomhedsresultater overordnet set. Derved styrkes konkurrenceevnen. Kvinder tegner sig for 60 % af befolkningen med en ny universitetsgrad, men kun få af dem når til tops i virksomhederne. Ved at give kvinder mulighed for at få en ledende stilling får de incitament til at søge ud på arbejdsmarkedet og blive der, hvilket igen bidrager til at øge beskæftigelsesgraden blandt kvinder og til at udnytte deres potentiale som arbejdskraft. "Hvis vi vil nå målene i Europa 2020-strategien – EU's vækststrategi – om at øge beskæftigelsesgraden blandt kvinder og mænd i alderen 20-64 til 75 %, er vi nød til at udnytte det vækstpotentiale, der ligger i kønsdiversitet", siger Kommissionens næstformand Viviane Reding.

Et af målene i kvindechartret (se IP/10/237), som kommissionsformand José Manuel Barroso og næstformand i Kommissionen Viviane Reding tog initiativ til i marts 2010, er at fremme større ligestilling i beslutningstagningen. Kommissionen fulgte senere op på chartret ved i september 2010 at vedtage en strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd for de kommende fem år (se IP/10/1149 og MEMO/10/430), som indebærer, at der skal ses på, hvordan man med målrettede foranstaltninger kan få flere kvinder ind i topposter, hvor de økonomiske beslutninger træffes. Det fremgår af Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2012, at der vil blive fremlagt et lovgivningsmæssigt initiativ for at fremme en mere ligelig kønsfordeling i børsnoterede virksomheders bestyrelser.

Det fremgår klart af den rapport, Kommissionen har offentliggjort i dag, at selv om der er sket nogen fremskridt på det seneste, navnlig i lande, som har indført kønskvoter, går det fortsat meget langsomt. Der er også stor forskel mellem landene. Kvinder tegner sig for 27 % af bestyrelsesposterne i de store finske virksomheder og for 26 % i Letland, mens de kun tegner sig for 3 % i Malta og for 4 % i Cypern.

Yderligere oplysninger

Pressemateriale – Kvinder i bestyrelser:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Offentlig høring: Ulig kønsfordeling i virksomhedsbestyrelserne i EU:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender: http://ec.europa.eu/reding

Europa-Kommissionen, database over kvinder og mænd i beslutningstagning:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/datab...

Figurer: se lenken til Kommisjonens pressepakke over.