Krav til barn som passerer Schengens yttergrenser

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om krav til barn som passerer medlemsstatenes yttergrenser

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the requirements for children crossing the external borders of the Member States

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.8.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 444/2009 af 28. maj 2009 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (i det følgende benævnt "forordningen") indførte "én person - et pas"-princippet. Ifølge dette princip skal pas og rejsedokumenter udstedes som personlige dokumenter. Familiepas og andre former for gruppepas kan ikke længere udstedes. Princippet blev anbefalet af Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO) allerede i 1997, da det anses for at være mere sikkert, at hver person – inklusive børn – har sit eget pas.

Med denne rapport efterkommes kravet i forordningens artikel 1, ifølge hvilken "Kommissionen senest den 26. juni 2012 forelægger en rapport om kravene vedrørende børn, der rejser alene eller med ledsager, og som passerer medlemsstaternes ydre grænser, og foreslår om nødvendigt passende initiativer for at sikre en fælles tilgang, hvad angår bestemmelserne om beskyttelse af børn, der passerer medlemsstaternes ydre grænser." Dette dokument bygger på en omfattende undersøgelse, der er foretaget for Kommissionen (i det følgende benævnt: "undersøgelsen") om lovgivnings praksis i EU, i medlemsstaterne og i de associerede Schengenlande, hvad angår spørgsmålet om børn fra EU og tredjelande, som - alene eller ledsaget - passerer de ydre grænser. Rapporten vedrører (specifikt) kontrol af børn, der passerer de ydre grænser lovligt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.08.2013
Annen informasjon