Koordinert innsats for et røykefritt Europa

Tittel

Grønnbok: Mot et Europa uten tobakksrøyk: politiske valgmuligheter på EU-plan

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Innledning (fra Kommisjonens grønnbok, dansk utgave)

Eksponering for tobaksrøg i omgivelserne – også kaldet passiv rygning – er stadig en
betydelig kilde til sygelighed og dødelighed i EU og medfører store udgifter for
samfundet som helhed.

En koordineret indsats for et røgfrit Europa er et af Kommissionens prioriterede
områder inden for folkesundheds-, miljø-, beskæftigelses- og forskningspolitikken. I
handlingsplanen for miljø og sundhed (2004-2010) forpligtede Kommissionen sig til
at gennemføre tiltag til forbedring af luftkvaliteten i bygninger, navnlig ved at
fremme restriktioner for rygning på alle arbejdspladser gennem undersøgelser af de
muligheder, der ligger i både lovgivningsmæssige mekanismer og
sundhedsfremmeinitiativer på både europæisk plan og medlemsstatsplan.

Der er allerede blevet truffet omfattende foranstaltninger med henblik på at fremme
røgfrie omgivelser i EU. I begyndelsen af 1990'erne blev der i EU's direktiver om
sikkerhed og sundhed under arbejdet fastlagt visse restriktioner for rygning på
arbejdspladsen. Disse blev suppleret med Rådets resolution fra 1989 og
henstillingen om forebyggelse af rygning fra 2002, hvori medlemsstaterne opfordres
til at sørge for beskyttelse mod eksponering for tobaksrøg i omgivelserne på
indendørs arbejdspladser, i lukkede lokaler med offentlig adgang og i offentlige
transportmidler. Ud over de lovgivningsmæssige tiltag har to kampagner mod tobak -
"Bare sig nej til tobak" (2001-2004) og "HJÆLP til et liv uden tobak" (2005-2008) –
haft til formål at understrege risikoen ved passiv rygning og at fremme en røgfri
livsstil, navnlig blandt unge.

Der er store forskelle mellem de enkelte medlemsstaters nationale lovgivninger.
Kommissionen ser med tilfredshed på det gode eksempel, som Irland, Italien, Malta,
Sverige og dele af Det Forenede Kongerige viser, og opfordrer alle medlemsstaterne
til hurtigt at tage skridt til at indføre effektive foranstaltninger, der beskytter deres
borgere mod de skadelige virkninger af passiv rygning.

På internationalt plan anerkendes det i WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af
tobaksrygning (WHO FCTC), som er blevet underskrevet af 168 og ratificeret af 141
parter, herunder Fællesskabet, at det af den videnskabelige dokumentation entydigt
fremgår, at eksponering for tobaksrøg forårsager dødsfald, sygdom og handicap.
Konventionen pålægger Fællesskabet og medlemsstaterne at behandle problemerne
vedrørende tobaksrøg på indendørs arbejdspladser, i lukkede lokaler med offentlig
adgang og i offentlige transportmidler.

Formålet med denne grønbog er at iværksætte en bred høringsproces og en åben
offentlig debat, som inddrager EU-institutionerne, medlemsstaterne og
civilsamfundet, vedrørende den bedste løsning på de problemer, som passiv rygning
giver i EU.

Kommissionen vil foretage en grundig analyse af de bemærkninger, der modtages
som reaktion på denne grønbog, og på det grundlag træffe beslutning om yderligere
tiltag. En rapport om resultaterne af høringsprocessen forventes i første halvdel af
2007. Parallelt hermed vil det mere overordnede arbejde vedrørende
indendørsluftkvalitet blive fortsat som opfølgning på handlingsplanen for miljø og
sundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg