Konvergens mellom den internasjonale regnskapsstandarden IFRS og tredjelands regnskapsprinsipper (GAAP)

Tittel

Rapport til Det europeiske verdipapirutvalg og til Europaparlamentet om om konvergens mellem International Financial Reporting Standards (IFRS) og tredjelandes nasjonale allmennelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 4.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Siden 1. januar 2005 har virksomheder, der er børsnoteret på et reguleret marked i en hvilken som helst EU-medlemsstat, været forpligtet til benytte IFRS som vedtaget af EU ved udarbejdelse af deres koncernregnskaber [1]. Prospektforordningen [2] og gennemsigtighedsdirektivet [3] udvidede kravet om, at regnskaber skal udarbejdes på basis af enten IFRS eller bestemte tredjelandes nationale regnskabsstandarder svarende til IFRS, til også at omfatte tredjelandsudstedere, der udbyder værdipapirer til offentligheden i EU, og tredjelandsudstedere, hvis værdipapirer handles på et reguleret marked i EU.

I december 2007 indførte Kommissionen en mekanisme [4] til konstatering af, om almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP) er ækvivalente. I december 2008 vedtog Kommissionen en beslutning [5] og en forordning [6], ifølge hvilke der er ækvivalens mellem IFRS og USA's og Japans GAAP, og som midlertidigt og senest til den 31. december 2011 accepterer regnskaber i EU baseret på Kinas, Canadas, Indiens og Sydkoreas GAAP.

I denne forbindelse kræver EU-lovgivningen [7], at Kommissionen regelmæssigt holder Det Europæiske Værdipapirudvalg og Europa-Parlamentet underrettet om det fremskridt, som disse lande gør med gennemførelsen af deres respektive programmer.

I sin første rapport fra juli 2007 redegjorde Kommissionen for de nationale myndigheders køreplaner for tilvejebringelse af konvergens mellem deres nationale GAAP og IFRS [8]. I sin anden rapport fra april 2008 gennemgik Kommissionen de fremskridt, som tredjelande reelt havde gjort med dels deres konvergensprogrammer, dels afskaffelsen af afstemningskrav for udstedere fra EU, hvis værdipapirer er optaget til handel i de pågældende lande.

I denne rapport giver Kommissionen en ajourført redegørelse for disse landes bestræbelser på at gå over til IFRS. I den forbindelse har Kommissionen anmodet Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) om en redegørelse for den seneste udvikling med hensyn til overgangen til IFRS i de lande, som EU for nylig tildelte en overgangsperiode (dvs. Kina, Canada, Indien og Sydkorea), f.eks. med udgangspunkt i offentligt tilgængelige oplysninger eller skriftlige oplysninger modtaget fra tilsynsmyndighederne i de pågældende tredjelande. På basis af de foreliggende rapporter skulle der navnlig sættes fokus på den praktiske anvendelse af de kinesiske ASBE, der i alt væsentligt er bragt på linje med IFRS.

Rapporten gennemgår også den seneste udvikling i de lande, der har status som ækvivalente lande, f.eks. USA og Japan, og udviklingen i flere andre store økonomier såsom Argentina, Brasilien, Rusland og Taiwan. En række lande, herunder Australien, Hong Kong, New Zealand, Singapore og Sydafrika, har allerede indført eller gennemført IFRS fuldt ud, hvorfor der i de tilfælde ikke er behov for en kommissionsbeslutning om ækvivalens.

Fotnoter:

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 ("IAS-forordningen").

2 Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 ("prospektforordningen"). Denne forordning gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 ("prospektdirektivet").

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004
("gennemsigtighedsdirektivet").

4 Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF ("ækvivalensmekanismeforordningen").

5 Kommissionens beslutning 2008/961/EF af 12. december 2008 om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regnskabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 112).

6 Kommissionens forordning (EF) nr. 1289/2008 af 12. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF, for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 17).

7 Kommissionens forordning (EF) nr. 1787/2006 af 4. december 2006 og Kommissionens beslutning
(EF) nr. 2006/891 af 4. december 2006 ("beslutningen i henhold til gennemsigtighedsdirektivet").

8 Kommissionens rapport af 6. juli 2007 (KOM(2007) 405 endelig).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2010