Konsultasjon om utnytting av det ledige digitale frekvensområdet (digitale dividende)

Tittel

Konsultasjonsdokument: Hvordan utnytte mulighetene i den digitale dividende til fordel for samfunnet og økonomisk vekst i Europa

Siste nytt

Konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 10.7.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.7.2009, dansk utgave)

Hvordan skal "digitaliseringsdividenden" omdannes til forbrugerfordele og en gevinst på op til 50 mia. EUR for Europa?
Overgangen fra analogt til digitalt tv i Europa vil frigøre radiofrekvenser, der kan bruges af nye tjenester. EU er godt placeret til at drage fordel af denne "digitaliseringsdividende": Tyskland, Finland, Luxembourg, Sverige, Nederlandene, Belgien (Flandern) og store områder i Østrig har allerede afviklet analoge jordbaserede tv-transmissioner, og andre EU-lande følger efter senest i 2012 ( IP/09/266 ). Den 12. juni gik USA også over til digitale tv-transmissioner. Udnyttelsen af det fulde potentiale af denne overgang står øverst på EU's politiske dagsorden for telekommunikation, da de radiofrekvenser, der nu rådes over, kan forbedre vores kommunikation og adgang til audiovisuelt indhold. Hvis potentialet udnyttes effektivt, vil det også resultere i stordriftsfordele og forbedre EU's konkurrenceevne ved at øge innovationen i udstyr og trådløse tjenester samt lette adgangen til mobile bredbånd. Kommissionen har i dag lanceret en høring for at afgøre, hvordan vi bedre kan arbejde sammen på EU-niveau om at få mest muligt ud af denne enestående mulighed. Høringen løber indtil den 4. september 2009.

"Digitaliseringsdividenden kommer på et kritisk tidspunkt, hvor vi ønsker at forbinde alle dele af Europa til højhastighedsbredbånd, sikre transmission af høj kvalitet og udvide forbrugernes valgmuligheder inden for de fremtidige trådløse tjenester," sagde Viviane Reding, EU's kommissær med ansvar for informationssamfundet og medier. "Europa vil kun kunne opnå alt dette, hvis der benyttes en koordineret tilgang til at bruge radiofrekvenserne mest effektivt. Afhængigt af de valg, vi træffer, vil digitaliseringsdividendens potentielle virkninger kunne øges med flere milliarder euro. Vi ønsker at få bedre indsigt i, hvad offentligheden, programudbyderne, mobiloperatørerne og andre af markedets parter mener om disse valg, før vi lægger sidste hånd på vores forslag."

De frigjorte radiofrekvenser kan transmittere data over lange distancer og over grænserne, så de beslutninger, der træffes herom i en medlemsstat, kan få virkninger i områder op til flere hundreder kilometer borte. Uden koordination vil denne værdifulde ressource måske ikke blive brugt mest effektivt, og nogle tjenester vil eventuelt ikke være disponible i dele af Europa eller i dele af nogle lande.

De fleste af digitaliseringsdividendens potentielle anvendelsesmuligheder er masseforbrugstjenester inden for både tv og mobilbredbånd. Der er mulighed for enorme økonomiske fordele, hvis det sikres, at det samme udstyr kan fungere på de samme frekvenser i hele EU. Det vil skabe betydelige stordriftsfordele for fabrikanter af udstyr og dermed skubbe prisen ned, hvilket igen vil stimulere forbrugernes efterspørgsel og gøre disse tjenester mere tilgængelige.

Hvis der sikres en hensigtsmæssig europæisk koordination, vil det øge digitaliseringsdividendens potentielle økonomiske virkninger med yderligere 20 til 50 mia. EUR fra nu af og frem til 2015. På lang sigt vil der kunne opnås en yderligere gevinst på 30 mia. EUR efter 2015 ved hjælp af mere EU-koordination.

I betragtning af at digital-tv i 2012 vil erstatte analoge transmissioner fuldstændigt, og at adskillige medlemsstater ønsker at gøre hurtigt brug af potentialet inden for trådløse løsninger for at opnå fuld bredbåndsadgang, er der hastende behov for, at EU-landene enes om en fælles tilgang nu. Kommissionen foreslår at vedtage en EU-køreplan – et sæt fælles, koordinerede aktioner baseret på den høring, der nu indledes. For at give de regulerende myndigheder og erhvervslivet en klar og forudsigelig ramme for, hvordan der bedst gøres brug af digitaliseringsdividenden, overvejer Kommissionen også en plan for at harmonisere 800 MHz-båndet, som er specielt velegnet til nye generationer af mobilt bredbånd.

I EU-køreplanen skal der gøres rede for fordelene ved spektrumkoordination, samtidig med at medlemsstaterne skal have fleksibilitet til at håndtere lokale og nationale særlige forhold, f.eks. med hensyn til radio- og tv-transmission. Køreplanen vil også bidrage til at gøre radiofrekvenserne mere tilgængelige i forhold til det, de enkelte medlemsstater vil kunne opnå, og gøre det muligt at tilvejebringe billigere og kompatible tjenester.

Kommissionen vil forelægge et endeligt forslag hurtigst muligt, efter at den offentlige høring er afsluttet.

Baggrund:
Analogt tv har optaget et bredt udsnit af radiofrekvenserne, men da digitalt tv bruger disse ressourcer mere effektivt, er der nu frigjorte frekvenser til rådighed for nye anvendelser. "Digitaliseringsdividenden", der frigøres med denne overgang, er meget tiltrækkende, da signalerne i disse frekvensområder når meget langt ud, og der nemt kan bruges udstyr indendørs. Derfor er der ud over tv-stationerne mange potentielle brugere til denne del af radiofrekvenserne.

I november 2007 fremlagde Kommissionen en meddelelse , hvori den understregede behovet for og mulige tilgange til at opnå en hensigtsmæssig EU-koordination vedrørende frekvenser. Indledningen af høringen i dag er den primære opfølgning heraf og kommer, efter at der er ført drøftelser med nationale myndigheder og interesseparter og foretaget en løbende socioøkonomisk undersøgelse for at fastslå, hvilke virkninger de forskellige muligheder for at anvende digitaliseringsdividenden vil kunne få.

Høring om digitaliseringsdividenden lanceret i dag:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topi...

Detaljer i den løbende undersøgelse foretaget af Analysys Mason, DotEcon and Hogan & Hartson om udnyttelse af digitaliseringsdividenden (offentliggøres i september):http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study

Medlemsstaternes information om overgangsplaner:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/broadcastin...

Kommissionens meddelelse om digitaliseringsdividenden:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0700:...

Kommissionens meddelelse om fremskyndelse af overgangen fra analog til digital transmission:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0204:...

SPEECH/09/336:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/336&fo...

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2009