Konsultasjon om kreativt innehold i et europeisk digitalt indre markedet

Tittel

Reflexion document of the European Commission (DG INFSO and DG MARKT). Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future

Siste nytt

Høringsnotat lagt fram av Kommisjonen 22.10.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Europa-Kommissionen lancerer en debat om et digitalt fælles marked for kreativt onlineindhold
Europa-Kommissionen forelagde i dag et debatoplæg om problemstillingerne i forbindelse med oprettelsen af et europæisk digitalt fælles marked for kreativt indhold som f.eks. bøger, musik, film og computerspil. Ifølge Kommissionens undersøgelser ville et ægte fælles marked uden grænser for kreativt onlineindhold kunne føre til en firdobling af salgsindtægterne i sektoren for kreativt indhold, hvis branchen og de offentlige myndigheder gennemfører klare og forbrugervenlige foranstaltninger på området (se IP/07/95 ). Digital adgang til indhold kan bringe Europa store fordele, men der er også en række problemer. Først og fremmest er der stadig reguleringsmæssige og territoriale barrierer for digital distribution of kulturprodukter og –tjenester, og det kan hindre kreativitet og innovation. Dertil kommer, at ulovlige download i store mængder kan bringe den økonomiske levedygtighed af et fælles marked for digitalt indhold i fare; der skal gøres meget mere for at fremme lovlige tilbud på tværs af grænserne. Det er på denne baggrund, at debatoplægget – som er udarbejdet i fællesskab af kommissær Redings og kommissær McCreevys tjenestegrene - beskriver de aktuelle problemstillinger for tre grupper af interesseparter, nemlig rettighedsindehavere, forbrugere og kommercielle brugere, og opfordrer alle interesserede til at deltage i en bred debat om eventuelle europæiske løsninger. Bidrag kan indsendes frem til den 5. januar 2010.

"Ophavsret og internettet er to stærke drivkræfter, når det gælder kreativitet og innovation til gavn for alle europæere. De bør kombineres i det nye projekt om et konkurrencepræget og blomstrende digitalt fælles marked. Sådan et digitalt fællesmarked kan kun lykkes, hvis indholdsskaberne medvirker, og med den ”digitale generation” som interesserede brugere og innovative forbrugere”, siger Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier. "Det vil være min vigtigste prioritet i de kommende år at arbejde sammen med andre kommissærer om at skabe enkle, forbrugervenlige retlige rammer, som gør digitalt indhold tilgængeligt på tværs af grænserne i EU, samtidig med at der sikres en stærk beskyttelse af ophavsretten og en rimelig betaling til indholdsskaberne."

"Beskyttelsen af intellektuel og industriel ejendom – ophavsret, patenter, varemærker eller -mønstre – er kernen i en videnbaseret økonomi og af central betydning, når det gælder om at forbedre Europas konkurrenceevne. Det er en forudsætning for en reform, at den bygger på et fornuftigt økonomisk grundlag og ikke kun retlige koncepter, og at vægten lægges på løsninger, som fremmer innovation og konkrete investeringer", udtaler Charlie McCreevy, EU-kommissær for det indre marked.

Europa-Kommissionen forelagde i dag et debatoplæg om et europæisk digitalt fælles marked og lancerede en offentlig høring , som efterlyser nye idéer til et mere livligt marked for onlinedistribution af kreativt indhold. Oplægget understreger vigtigheden af ophavsretten som grundlaget for kreativiteten i forbindelse med den europæiske kulturarv.

Kommissionen har sagt, at der er brug for særlige forbruger- og konkurrencevenlige regler, hvis der skal skabes et ægte fælles marked for kreativt indhold på internettet . Med henblik herpå pegede den på tre områder, hvor der er behov for retlige foranstaltninger, for at:

• sikre, at kreativitet belønnes, således at indholdsskabere, rettighedshavere og Europas kulturelle mangfoldighed kan trives i den digitale verden
• give forbrugerne klart prissatte, lovlige måder at få adgang til en bred vifte af indhold via digitale net overalt og til hver en tid
• fremme lige vilkår for nye forretningsmodeller og innovative løsninger med sigte på distribution af kreativt indhold overalt i EU.

I Europa har den kulturelle og kreative sektor (det omfatter f.eks. udgivne værker som bøger, aviser og tidsskrifter, musik og lydoptagelser, film, video on demand og computerspil) en omsætning på mere end 650 mia. EUR årligt, dvs. 2,6 % af EU’s BNP, og den beskæftiger mere end 3 % af EU’s erhvervsaktive befolkning. De europæiske beslutningstagere har derfor en forpligtelse til at beskytte ophavsretten, navnlig i et skiftende økonomisk og teknologisk miljø.

Kommissionen ønsker nu - som led i de igangværende drøftelser af prioriteterne for en europæisk digital dagsorden og som supplement til lignende drøftelser, som i øjeblikket føres i de enkelte lande – at fokusere debatten på praktiske løsninger, som skal opmuntre til nye forretningsmodeller, fremme brancheinitiativer og innovative løsninger, og på et eventuelt behov for at harmonisere, ajourføre eller revidere det gældende sæt regler for EU's indre marked.

Baggrund
I en tale den 9. juli præsenterede kommissær Viviane Reding visionerne for en ambitiøs europæisk digital dagsorden (SPEECH/09/336). Som input til denne dagsorden sammenfatter debatoplægget resultaterne af to offentlige høringer (se IP/06/1071 og IP/08/5) fra Kommissionens platform for onlineindhold ("Content Online Platform") og beslægtede initiativer (se "Report on Opportunities and barriers to online retailing" fra Online Commerce Roundtable, IP/08/1338 og:http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html og den fælles erklæring fra Roundtable-deltagerne af 19. oktober 2009 om "general principles for the online distribution of music", IP/09/1548).

Debatoplægget "Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future" findes på adressen:http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm