Kompetanseheving for det 21. århundre: europeisk samarbeid om skoler

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen. Kompetanseheving for det 21. århundre: en dagsorden for europeisk samarbeid om skoler

Status:

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Hvordan skal vore skoler se ud i det 21. århundrede? Europa-Kommissionen ønsker, at medlemsstaterne skal samarbejde mere indgående for i højere grad at tilpasse skolesystemerne til elevernes og arbejdsgivernes behov i fremtidens videnbaserede Europa. Ifølge Kommissionens meddelelse "Forbedrede kompetencer i det 21. århundrede: En dagsorden for europæisk samarbejde om skoler", som i dag er blevet fremlagt, er det nødvendigt med ændringer, nogle gange endog radikale, hvis Europas skoler skal ruste unge til livet i dette århundrede.

Kommissionen foreslår en dagsorden for samarbejde inden for tre områder:

- Fokus på, at alle elever får de kompetencer, de har brug for for at kunne klare sig i livet. Dette indebærer bl. a. højere niveau for læsning, skrivning og regning, en styrkelse af læringskompetencer og en tilhørende ajourføring af læseplaner, undervisningsmateriale, læreruddannelse og evalueringer.

- En forpligtelse til at give alle elever læring af høj kvalitet. Dette indebærer bl. a. førskoleundervisning for alle, i højere grad lige muligheder for alle i skolesystemerne, mindskelse af frafald samt bedre støtte til elever med særlige behov inde for den almindelige undervisning.

- Forbedring af lærernes og de skoleansattes kvalitet. Dette indebærer bl. a. en mere omfattende læreruddannelse og af højere kvalitet, en mere effektiv rekruttering af lærere samt støtte til skoleledere, for at de kan fokusere på bedre læring.

Skoleuddannelse anerkendes i stigende grad som et vigtigt område for forbedringer, hvis medlemsstaterne skal opfylde målene i Lissabonstrategien for vækst og job. Men fremskridtene med hensyn til de fastlagte benchmark for bedre læsefærdigheder, mindsket frafald og en forbedret deltagelse i skolernes undervisning har været skuffende.

Vore skolesystemer må tilpasses, hvis de skal give unge nye kvalifikationer til nye job, siger kommissionsmedlem, Ján Figel(, for det er nødvendigt, at vi forbereder vore unge på job, som måske ikke engang eksisterer endnu. Endvidere, tilføjer han, har det en reel betydning, hvor godt eleverne klarer sig i skolen, for deres muligheder senere i livet, så det er nødvendigt, at vi udjævner nogle af ulighederne for at gøre vore skolesystemer mere effektive. Vi opfordrer medlemsstaterne til at arbejde sammen om dette spørgsmål.

En måde til at afhjælpe uligheder i skolesystemerne er en forbedret adgang til førskoleundervisning. Det er også nødvendigt at sikre, at skoler er i stand til at formidle grundlæggende viden til unge. I øjeblikket klassificeres 24,1 % af unge (17,6 % af pigerne og 30,4 % af drengene) som havende ringe læsefærdigheder. En mere individualiseret tilgang til læring og en mere kreativ anvendelse af evalueringen kunne afhjælpe dette problem. Kommissionen foreslår, at kvaliteten i skolernes uddannelse forbedres gennem mere selvevaluering i skolen og gennem uddannelse af høj kvalitet til de ansatte i skolerne.

Meddelelsen indgår i den række af foranstaltninger fra kommissionsformand José Barroso til styrkelse af lige adgang og lige muligheder og solidaritet for alle EU-borgere, som blev vedtaget den 2. juli 2008.

Sammen med meddelelsen findes der et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, hvor de seneste forskningsresultater og statistikker er fremlagt, og ligeledes en oversigt over svarene fra den offentlige høring om "skoler i det 21. århundrede".

Medlemsstaterne arbejder allerede sammen for at udveksle erfaringer om praksis for god politik inden for en række aspekter vedrørende uddannelse i sammenhæng med programmet uddannelse og erhvervsuddannelse 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2008
Annen informasjon