Kombinerte produkter for verdipapirforetaks forbrukerkunder

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Kombinerte produkter for verdipapirforetaks forbrukerkunder

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.9.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.9.2012)

Sammendrag av innhold 

Kommisjonen arbeider med regulering av informasjonskrav og krav til god forretningsskikk ved salg av spareprodukter på tvers av bank-, forsikring- og verdipapirsektoren. Formålet er å sikre lik regulering av likeartede produkter på tvers av ulike sektorer. På denne måten vil Kommisjonen sikre at salgsprosesser gjennomføres i samsvar med kundenes interesser.

[...]

Kommisjonen sendte i januar 2010 uten konsultasjon om PRIPs:

Det foreslås at det utarbeides informasjonsregler basert på Key Investor Information (KII) utviklet i forbindelse med UCITS. Sentrale elementer vil være å sikre at informasjon er klar, korrekt og ikke villedende, informasjonen skal være egnet til å danne grunnlaget for informerte investeringsbeslutninger og informasjonen skal gis på et format som egner seg for massemarkedskunder.

Regelverket for salg av produkter foreslås basert på MiFID. De nærmere kravene til prosessen vil bero på hvilken tjeneste som ytes. Det sentrale er at salgsprosessen skal ivareta kundens interesser. Interessekonflikter, herunder avlønningssystemer, må identifiseres, håndteres og om nødvendig opplyses til kunden. Selgere av produkter må fullt ut forstå egenskapene til de produktene de selger.

Det er ennå ikke fremlagt et fullstendig forslag for reguleringen av PRIPS. Det er imidlertid klart at det ikke vil foreslås et samlet PRIPS-direktiv. Regelverket for god forretningsskikk vil inkluderes i de aktuelle sektordirektivene (bla. MiFID og forsikringsformidlingsdirektivet). Det antas at det i tillegg vil foreslås et direktiv eller en forordning med krav til utarbeidelse av informasjonsdokument for det enkelte produkt (KII). Endringer av reguleringen av god forretningsskikk for PRIPS som omfattes av MiFID er omfattet av Kommisjonens forslag til revisjon av MiFID. Kommisjonen har i denne forbindelse også foreslått å gjøre deler av MiFIDs bestemmelser anvendelig ved distribusjon av enkelte innskuddsbaserte spareprodukter.

Merknader

Finansdepartementets høringssvar på konsultasjonen om PRIPs er tilgjengelig her:

https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/182187db-9ab7-40ff-9dd8-ccc4020020b8/Royal%20Ministry%20of%20finance%20Norway.pdf

Vurdering

Vedtakelse av PRIPS i den form som er skissert av Kommisjonen vil medføre behov for å endre norsk regelverk. Regelverksinitiativet inngår i Gruppe 1. Reguleringen av salgsprosessene og informasjonsplikten varierer mellom ulike kategorier av produkter. Endringer i verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven, forsikringsformidlingsloven og finansieringsvirksomhetsloven vil måtte vurderes.

Det er for tidlig å foreta en mer detaljert gjennomgang av hvilke endringer som må foretas ettersom det ennå ikke foreligger noe samlet forslag fra Kommisjonen. Det er derfor heller ikke mulig på det nåværende tidspunkt å estimere eventuelle økonomiske konsekvenser.

Status

Det er ennå ikke fremlagt et fullstendig forslag for PRIPS. Enkelte aspekter omfattes av den pågående revisjonen av MiFID, som er gjenstand for behandling i Rådet og Parlamentet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.04.2009

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet