Kampen mot vannmangel og tørke i EU

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Innsatsen mot vannmangel og tørke i Den Europeiske Union

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Adgang til vand af god kvalitet og tilstrækkelig mængde er fundamental for alle menneskers dagligdag og for de fleste erhvervsaktiviteter. Men nu viser vandknaphed og tørke sig som en kæmpeudfordring – og klimaændringerne forventes at gøre tingene værre. Det er et verdensomspændende problem, og Den Europæiske Union slipper ikke.

I løbet af de sidste tredive år er antallet og intensiteten af tørkeperioder steget voldsomt i EU. Og antallet af områder og folk, der blev berørt af tørke, steg med næsten 20 % mellem 1976 og 2006. En af de værste tørkeperioder optrådte i 2003, da over 100 mio. mennesker og en tredjedel af EU's område blev berørt. Omkostningerne ved skaderne for den europæiske økonomi var på mindst 8,7 mia. EUR. De samlede omkostninger ved tørkeperioderne i de sidste 30 år beløber sig til 100 mia. EUR. De årlige gennemsnitlige omkostninger blev fire gange større i samme periode.

Medens "tørke" betyder et midlertidigt fald i vandtilgængeligheden, f.eks. på grund af manglende nedbør, betyder "vandknaphed", at vandefterspørgslen overstiger de udnyttelige vandressourcer under bæredygtige betingelser. Mindst 11 % af den europæiske befolkning og
17 % af det europæiske territorium har hidtil været påvirket af vandknaphed. Nylige tendenser viser en markant spredning af vandknapheden overalt i Europa.

Vandknaphed og tørke er derfor ikke kun en sag for vandforvaltningerne. De har direkte indvirkning på borgerne og de erhvervssektorer, der anvender og afhænger af vand, såsom landbrug, turisme, industri, energi og transport. Især vandkraft, der er en carbonneutral energikilde, afhænger enormt af vandtilgængeligheden. Vandknaphed og tørke har også mere vidtrækkende virkninger for naturressourcerne i det hele taget på grund af de negative følgevirkninger for artsmangfoldigheden, vandkvaliteten, øget risiko for skovbrande og forringelse af jorden.

Sammenholdt med det forhold, at der forventes klimaændringer på trods af de betydelige afbødende bestræbelser på EU-plan, forventes denne tendens at fortsætte og endog forværres, som det blev fremhævet i Kommissionens nyligt vedtagne grønbog om tilpasning til klimaændringerne. Ifølge Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer vil klimaændringer forårsage vandknaphed for mellem 1,1 og 3,2 mia. mennesker, hvis temperaturerne stiger med
2-3° C. De tørkeramte områder vil sandsynligvis blive meget større. På denne baggrund er det blevet en prioriteret opgave for EU at udvikle effektive strategier for tørkerisikostyring.

Den 10. januar 2007 vedtog Kommissionen en 'energi- og klimapakke' som en vejledning for EU til en bæredygtig, konkurrencebetonet og sikker energipolitik. Et af hovedpunkterne er at imødegå energiudfordringen ved som første indsats at anvende energien mere effektivt, før der ses på alternativerne. Denne tilgang kan også anvendes i forbindelse med vandknaphed og tørke. For at tage fat om roden til vandknaphed og tørke er første prioritet at udvirke et mere vandeffektivt og vandbesparende erhvervsliv. At spare på vandet betyder at spare på energien, for udvinding, transport og behandling af vand er meget bekostelig. Det er derfor i denne henseende væsentligt at forbedre vandefterspørgselsstyringen. På samme måde som energi er vand nødvendigt for alle menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige aktiviteter. Derfor skal der overvejes en bred vifte af strategier.

På baggrund af ovenstående forelægges der i denne meddelelse et første sæt indsatsmuligheder på europæisk, nationalt og regionalt plan for at takle og afbøde de vand- og tørkeproblemer, vi står over for i EU. Kommissionen forpligter sig til fortsat at behandle problemet på internationalt plan, navnlig gennem De Forenede Nationers konvention om ørkenbekæmpelse og De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer. Denne meddelelse er ligeledes en imødekommelse af den opfordring til indsats på vandknapheds- og tørkeområdet, der kom fra Rådet (miljøministrene) i juni 2006.