Informasjonsutveksling på justis- og innenriksområdet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Oversikt over håndtering av informasjon på justis- og innenriksområdet

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.7.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 20.7.2010, dansk utgave)

Kommissionen fremlægger en oversigt over EU's informationsudvekslingssystemer og fastsætter hovedprincipperne for deres anvendelse og evaluering
Europa-Kommissionen fremlagde i dag en oversigt over eksisterende EU-instrumenter, der regulerer indsamling, lagring og udveksling af persondata med henblik på retshåndhævelse og migrationsforvaltning. I Kommissionens meddelelse tydeliggøres disse instrumenters hovedformål, deres struktur, typerne af persondata, som de omfatter, listen over myndigheder, som har adgang til disse data, og bestemmelserne om databeskyttelse og -lagring.

EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, fastslog, at "borgerne bør have ret til at vide, hvilke personoplysninger der lagres og udveksles om dem. En af mine første opgaver som kommissær for indre anliggender var derfor, som ønsket af Europa-Parlamentet, at bestille denne oversigt. Det glæder mig i dag at kunne fremlægge denne oversigt sammen med en række hovedprincipper for, hvordan vores politik på området skal udvikle sig. Dette vil gøre det lettere for os at huske på det overordnede billede, når vi skal til at gennemgå de eksisterende instrumenter og tilpasse dem til fremtidige ændringer."

Informationsstyring er afgørende for et velfungerende Schengen-område og indre marked. Der er behov for passende instrumenter, der giver mulighed for at udvikle en fælles visum- og asylpolitik og forhindre terrorangreb og andre former for alvorlig kriminalitet.

Der er allerede truffet en række foranstaltninger på EU-niveau, og andre er i øjeblikket ved at blive gennemført eller overvejes gennemført, når det gælder regulering af indsamling, lagring og grænseoverskridende udveksling af personoplysninger.

Kommissionen fremlægger i dag – for første gang – en klar, omfattende og gennemsigtig oversigt over disse instrumenter, samtidig med at den fastsætter hovedprincipperne for evalueringen af informationsstyringsinstrumenter for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed. Disse principper vil være retningsgivende for den fremtidige udvikling af instrumenter til indsamling, lagring og udveksling af data.

Principperne omfatter spørgsmål som f.eks. grundlæggende rettigheder, proportionalitet og præcis risikostyring samt en klar ansvarsfordeling, omkostningseffektivitet og revision af klausuler. Beskyttelse af menneskers grundlæggende rettigheder som nedfældet i EU's charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger, vil være en vigtig prioritet for Kommissionen, når den skal til at udvikle nye forslag, der omfatter behandling af persondata. Kommissionen vil i alle fremtidige politikforslag vurdere initiativets forventede konsekvenser for de personlige rettigheder og undersøge, om initiativet er nødvendigt og proportionelt. Overholdelsen af reglerne om beskyttelse af persondata vil under alle omstændigheder være underlagt en uafhængig myndigheds kontrol på nationalt niveau eller EU-niveau.

Kommissionen vil evaluere alle instrumenter, der er omfattet af denne meddelelse, i overensstemmelse med de indberetningsforpligtelser, der er fastsat for hvert enkelt instrument. Dette skal give et pålideligt billede af, hvordan de enkelte instrumenter passer ind i en bredere sammenhæng med intern sikkerhed og migrationsforvaltning. Fremtidige forslag vil, hvor dette er hensigtsmæssigt, omfatte en forpligtelse til årlig indberetning, regelmæssige og ad hoc-revisioner og en udløbsklausul. Eksisterende instrumenter vil kun blive opretholdt, hvis de fortsat tjener det legitime formål, som de blev oprettet til.

Yderligere oplysninger

MEMO/10/349

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.07.2010
Annen informasjon