Informasjonssystemet for det indre marked (IMI): rapport om databeskyttelse

Tittel

Kommisjonens rapport om databeskyttelse i informationssystemet for det indre marked

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 22.4.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. RESUME
Kommissionen er tilfreds med den måde, personlige rettigheder og den personlige frihed er sikret i informationssystemet for det indre marked (IMI) med hensyn til personoplysninger (herefter "databeskyttelse"). IMI er et sikkert, netbaseret, flersproget system til informationsudveksling, som hjælper medlemslandene i deres administrative samarbejde. Kommissionen er også tilfreds med gennemførelsen af henstillingen om IMI's retningslinjer for databeskyttelse.

Ingen af medlemslandene har rapporteret problemer med databeskyttelsen. Det begrunder den trinvise fremgangsmåde, der er aftalt med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om at opbygge retsgrundlaget for IMI i takt med den tekniske udvikling og udvidelsen af systemet til at omfatte andre områder af lovgivningen om det indre marked.

I 2010 vil Kommissionen undersøge, om det er muligt at udvide IMI til at omfatte andre områder af det indre marked og få mere erfaring med den praktiske brug af systemet på serviceområdet. I første kvartal af 2011 offentliggør Kommissionen et internt arbejdsdokument om brugen og udviklingen af IMI-systemet i 2010, som også vil omfatte databeskyttelse.

2. FORMÅLET MED DENNE RAPPORT
Denne rapport, som er bekendtgjort i Kommissionens henstilling om databeskyttelsesretningslinjer i forbindelse med informationssystemet for det indre marked [1] (henstillingen), gennemgår medlemslandenes og Kommissionens gennemførelse af henstillingen og vurderer databeskyttelsen i IMI. Den omtaler også ny emner, som ikke er behandlet i henstillingen – især dækningen af det nye servicedirektiv.

Ved udarbejdelsen af rapporten tog Kommissionen hensyn til tilbagemeldinger fra medlemslandene både i forbindelse med en ad hoc-høring, der blev startet i november 2009 [2], og gennem regelmæssige kontakter med IMI-koordinatorerne og medlemslandenes repræsentanter på møder i IMAC-IMI (det indre marked – IMIudvalget).

[1] K(2009) 2041endelig. EUT L 100 af 18.4.2009, s. 12.
[2] 17 medlemslande deltog i høringen, der bestod af følgende spørgsmål:
- Har I kontaktet de nationale databeskyttelsesmyndigheder? Har de givet udtryk for deres holdning til gennemførelsen af retningslinjerne?
- Har I indført en generel erklæring om databeskyttelsespolitik, eller varetages det lokalt af de kompetente myndigheder?
- Er jeres kompetente myndigheder stødt på databeskyttelsesproblemer i forbindelse med afsendelse eller besvarelse af forespørgsler i IMI?
- Har jeres kompetente myndigheder gjort opmærksom på problemer i forbindelse med spørgsmål om straffeattester?