Industripolitikk og konkurranseevne i EUs medlemsland - 2012

Tittel

Commission staff working document: Industrial Performance Scoreboard and Member States' Competitiveness Performance and Policies

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.10.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.10.2012, dansk utgave)

EU indtager ganske vist en førerposition i energieffektivitet og evne til at tiltrække udenlandske investeringer, men industriens resultater varierer medlemsstaterne imellem
I dag forelagde Europa-Kommissionen en række vigtige forslag med henblik på at styrke industrien. Det drejer sig om følgende tre dokumenter: en ajourføring af meddelelsen om industripolitikken, hvori der opfordres til målrettet investering på kort sigt i nøgleindustrisektorer med gode vækstperspektiver, 2012-resultattavlen for industriens konkurrenceevne i medlemsstaterne og 2012-rapporten om den europæiske konkurrenceevne, som indkredser muligheder for at gøre den europæiske industri mere konkurrencedygtig.

Ifølge resultattavlen har en række medlemsstater gjort gode fremskridt i retning af at øge industriens bæredygtighed og støtten til små og mellemstore virksomheder (SMV’er) samt at indføre reformer af den offentlige administration. I resultattavlen fremhæves et fortsat skift i retning af en mere videnbaseret økonomi med øget arbejdsproduktivitet og højtkvalificeret arbejdskraft. De fleste lande har indledt reformer for at styrke virksomhedernes perspektiver og deres konkurrenceevne.

Konvergensen mellem mere og mindre innovative lande synes imidlertid at være løjet af i de senere år. Innovationskløften mellem medlemsstater risikerer at blive dybere på grund af, at de har håndteret den økonomiske krise forskelligt. Der ligger fortsat store udfordringer i at fremme privat forskning og øge konkurrencen i netværksindustrierne (energi, telekommunikation og transport). Adgangen til finansiering er blevet dårligere i de fleste medlemsstater, navnlig for SMV’er.

Den årlige rapport om den europæiske konkurrenceevne er udformet som et bidrag til analysen og understøtter EU’s fremme af konkurrenceevnen. Blandt de vigtigste konklusioner er den faldende indenlandske efterspørgsel, som ikke fuldt ud kan opvejes af efterspørgsel fra tredjelande, og EU’s førerposition i energieffektivitet og evne til at tiltrække udenlandske direkte investeringer.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, udtalte: "I konkurrencerapporterne for 2012 påpeges styrker og svagheder ved EU’s industri. Jeg tilskynder medlemsstaterne til at fortsætte reformprocessen for yderligere at styrke deres industrielle konkurrenceevne."

Yderligere oplysninger:

IP/12/1085 og MEMO/12/759 Den nye industrielle revolution henter industrien tilbage til Europa

MEMO/12/760 Oversigt over konkurrenceevnen i 27 medlemsstater

MEMO/12/761 Rapporten om den europæiske konkurrenceevne 2012