Implementering av EUs handlingsplan for nanovitenskap og nanoteknologi i 2007-2009

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Nanovitenskab og nanoteknologi: en europæisk handlingsplan for 2005-2009. Andre rapport om gjennomføringen 2007-2009

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Nanoteknologi [1] er allerede grundlaget for mange praktiske applikationer og kan potentielt forbedre livskvaliteten og miljøbeskyttelsen yderligere og samtidig øge den europæiske industris konkurrenceevne. Vores viden om nanovidenskab og nanoteknologi er gradvis blevet større, navnlig inden for de seneste 10 til 20 år. Den “sikre, integrerede og ansvarlige strategi”, som Europa-Kommissionen foreslog i 2004 [2], støttes af interesseparterne, og den er nu kernen i EU’s nanoteknologipolitik. Handlingsplanen for nanoteknologi 2005-2009 [3] har givet anledning til en række udviklinger, både inden for forskning, innovation og politisk beslutningstagning. I den første rapport om gennemførelsen [4], som blev forelagt efter de første to år af handlingsplanen, kunne der konstateres fremgang inden for næsten alle områder.

I denne meddelelse beskrives den vigtigste udvikling i perioden 2007-2009 inden for hvert af handlingsplanens politikområder; der peges på aktuelle problemstillinger; og der drages konklusioner, som er relevante for den fremtidige europæiske strategi for nanoteknologi. Hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til helheden og kontinuiteten, er også udviklingen i de foregående år medtaget. Nærmere oplysninger findes i det vedlagte arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene.

Generelt kan det siges, at der er sket en betydelig udvikling på nanoteknologiområdet de seneste to år, som har fået støtte fra yderligere midler til finansiering af forskning og en aktiv strategiudvikling. Der skabes hele tiden nye applikationer og produkter på grundlag af nanoteknologi. På denne baggrund er det vigtigt at fortsætte bestræbelserne på at finde løsninger på samfunds- og sikkerhedsmæssige problemstillinger, således at udviklingen på nanoteknologiområdet forløber på en sikker og bæredygtig måde.

1 I denne rapport anvendes kortformen “nanoteknologi” som samlet begreb for både nanovidenskab og nanoteknologi. Der findes en række definitioner af begrebet, men her er definitionen af nanoteknologi: forståelse af og kontrol over stoffer og processer på nanoniveauet, typisk - men ikke udelukkende - under 100 nanometer i en eller flere dimensioner, hvor der kan opstå størrelsesrelaterede fænomener, som muliggør nye applikationer.
2 Mod en europæisk strategi for nanoteknologi, KOM(2004) 338.
3 Nanovidenskab og nanoteknologi - En europæisk handlingsplan for 2005-2009, KOM(2005) 243, i det følgende benævnt ”handlingsplanen”.
4 Nanovidenskab og nanoteknologi - En europæisk handlingsplan for 2005-2009. Første Rapport om gennemførelsen 2005-2007, KOM(2007) 505.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2009