Hvordan standardisering kan bidra mer til innovasjon i EU

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet, Europapaprlamentet og Det økonomiske og sosiale utvalg: Hvordan standardisering kan bidra mer til innovasjon i EU

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk versjon)

I EU's strategi for vækst og beskæftigelse har Kommissionen og Rådet for Den Europæiske
Union peget på standardisering som et vigtigt redskab til at fremme innovation. Rådet
(konkurrenceevne) fremhævede i sine konklusioner1 fra samlingen den 4. december 2006 i
forbindelse med emnet innovation behovet for at styrke det europæiske system for fastsættelse
af standarder og opfordrede Kommissionen til at fremsætte forslag til foranstaltninger, der
skal træffes af de relevante interessenter for at reformere og strømline systemet. Europa-
Parlamentet understregede ligeledes i sin beslutning om en innovationsstrategi for EU2
standarders betydning for innovationspolitikken.

Denne meddelelse, der er Kommissionens svar på Rådets opfordring, beskæftiger sig med
spørgsmålet om, hvordan standardiseringen kan bidrage mere til innovation og
konkurrenceevne. Der peges på de vigtigste udfordringer og gøres rede for konkrete mål for
standardisering og anvendelse af standarder. Desuden sammenfattes de igangværende
bestræbelser, og der foreslås foranstaltninger, som skal iværksættes af både de relevante
interessenter og Kommissionen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.03.2008