Hovedbudskap i rapporten om sysselsetting i Europa 2008

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Hovedbudskap i rapporten om sysselsetting i Europa 2008

Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.11.2008

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

I denne meddelelse gøres der rede for de vigtigste resultater i rapporten om beskæftigelsen i Europa 2008. Det er den 20. udgave af rapporten, som er blevet et af Europa-Kommissionens vigtigste redskaber til at bistå medlemsstaterne med at analysere, udforme og gennemføre deres beskæftigelsespolitikker.

Rapporten om beskæftigelsen i Europa giver traditionelt et overblik over beskæftigelsessituationen i EU, og der fokuseres på et begrænset antal emner, som står højt på EU's beskæftigelsespolitiske dagsorden.

De vigtigste konklusioner i rapporten fra 2008 er:

– EU's beskæftigelsesresultater er generelt gode med en nettovækst i beskæftigelsen på 3,5 millioner mennesker i 2007 og fortsat jobskabelse, omend i et langsommere tempo, i første halvdel af 2008. Der er imidlertid en betydelig risiko for svækkelse af væksten på kort sigt på grund af turbulensen på de finansielle markeder, justeringerne på boligmarkedet og svagere vækst i den globale handel.

– På kort til mellemlangt sigt er det ganske vist muligt, at der vil finde en afvejning sted mellem beskæftigelse og vækst i produktiviteten, men gennemførelsen af et passende policy-mix kan have en afbødende effekt.

– Nyligt indvandrede [1] har bidraget betydeligt til den samlede økonomiske vækst og væksten i beskæftigelsen i EU siden 2000 ved at afhjælpe mangelen på arbejdskraft og kvalificerede arbejdstagere og ved at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Situationen er forskellig i de sydlige medlemsstater og de nordlige medlemsstater, for så vidt angår indvandrernes integrering på arbejdsmarkedet, den måde, deres kvalifikationer anvendes på, og kvaliteten af deres job.

– De erfaringer, man har høstet siden udvidelsen i 2004, viser en generelt positiv økonomisk virkning af den nyligt opståede mobilitet i EU og ingen alvorlige forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

– En gennemgang af tilgængelig dokumentation og forskning viser, at der er brug for en forbedring af EU-begrebet jobkvalitet, som bør udvides til også at omfatte lønninger og arbejdsintensitet. Der er tale om synergieffekter snarere end afvejninger mellem de samlede arbejdsmarkedsresultater, arbejdsproduktiviteten og jobkvaliteten. Medlemsstater med bedre resultater, for så vidt angår jobkvalitet, rangerer også højt, når det drejer sig om beskæftigelsesfrekvens og produktivitetsniveau.

– Arbejdstageres forskellige måder at erhverve kvalifikationer på (f.eks. formel uddannelse, erhvervsuddannelse og arbejdserfaring) kombineres med forskellige måder at få adgang til beskæftigelse på. For at øge jobmatchingens kvalitet, lette overgange og tage højde for forandringsprocessen er det nødvendigt at forbedre både omfanget og nøjagtigheden af de tilgængelige oplysninger om den nuværende og kommende efterspørgsel efter arbejdskraft og fornødne kvalifikationer.

1 Analysen i rapporten fokuserer på nyligt indvandrede, dvs. indvandring efter 2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2008
Annen informasjon